Unit 3. Fundamental Changes of Civil Procedure in the UK

access to justice - доступ до правосуддя acknowledgement of service - визнання факту вручення to admit a claim – визнати позов allocation – призначення to be enforced – застосовуватись примусово case management - управлінння справами claim form – бланк заяви про претензію claimant – позивач disclosure – розкриття to introduce – вводити to resort – вдаватися, звертатися response – відповідь small claim – дрібна претензія stay in proceedings – перебування в розгляді

Unit 4. Notary System

affidavit - письмове свідчення під присягою applicant – заявник, кандидат to attest a contract – завіряти договір to authenticate a signature – завіряти підпис authorized – уповноважений to certify hereditary rights - засвідчувати спадкові права commercial transaction - комерційна угода contract drafting - складання проектів договорів conveyance of property – передача власності to discharge duties - виконувати обов’язки estate – майно in strict conformity with the law – у суворій відповідності з законом mortgage – застава, іпотека notarial acts - нотаріальні дії oath - присяга power of attorney – довіреність to prevent – попереджувати, запобігати private notary - приватний нотаріус to provide legal aid – надавати правову допомогу public notary - державний нотаріус public official - державна посадова особа record office – архів seal - печатка succession – правонаступництво to verify – засвідчувати will - заповіт

Unit 5. European Judiciary

aim - ціль to award compensation - присудити компенсацію to be subject to sth - підлягати чомусь composition - склад Court of Auditors - Рахункова палата establishment - створення in chambers - у закритому засіданні implementation - реалізація infringement - порушення obligatory - обов'язковий remedy - засіб revenue - прибуток, прибутки staff - штат працівників validity – дійсність, законність

MODULE VII. International and European Law

Unit 1. International Law

adoption of common rules – прийняття спільних норм, правил agreement – угода amendment - поправка binding – обов’язковий to come into existence – виникати to contribute - сприяти covenant – угода, договір enforcement of international law – застосування міжнародного права invalidation - визнання недійсним legal entitу - юридична особа long-standing custom - давній звичай to maintain relations – підтримувати відносини to negotiate – вести переговори nonprofit entity – неприбуткова організація obligation - зобов'язання provision – положення to ratify - ратифікувати to recognize – визнавати reservation – застереження; збереження to resolve – вирішувати to restore - відновлювати ruling – постанова to set out - вирушати to sign - підписувати sovereign state – суверенна держава tension – напруження, напружений стан treaty – міжнародна угода troops - війська warfare – бойові дії warring states – воюючі держави

Unit 2. Human Rights Protection in the World and Ukraine

abolition – відміна, скасування to be binding upon all parties involved - бути обов’язковим для всіх сторін to enjoy rights - користуватися правами captured – полонений concern – занепокоєння confidentiality of correspondences - конфіденційність листування to defend - захищати dignity - гідність elimination – усунення to endow with - наділяти equal rights – рівні права forced labour – примусова праця human being - людина inalienable - невід’ємний incapable – непридатний inviolability - недоторканість military tribunal – військовий трибунал minority – меншість physical entity – фізична особа slavery - рабство slave trade – работоргівля victim of war – жертва війни to violate - порушувати wounded - поранений

Наши рекомендации