Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра державно-правових дисицплін

Теорія держави і права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри державно-

правових дисциплін

Д.П. Калаянов

«»2016 р.

Методичні вказівки

До виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

галузь знань 26 «Цивільна безпека»

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Факультет№ 2 ННІЗтаДН

Рік

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Теорія держави і права» для для студентів 1 курсу факультету факультету № 2 ННІЗтаДН (на базі загальної середньої освіти) спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

29.08.2016 року - 4 с.

Розробник:Шаповалова І.О., к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри державно-правових дисциплін.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

Протокол від 29.08 2016 року № 1

Пояснювальна записка

Домашні контрольні роботи виступають одним з важливих форм роботи студентів, яка дозволяє систематизувати отримані знання, самостійно узагальнити та проаналізувати навчальну та наукову літературу. Тематика домашніх контрольних робіт з «Теорії держави і права» охоплює межі усього курсу. В кожному з варіантів домашніх контрольних робіт передбачено питання з різних тем для створення передумов до перевірки загального рівня знань студента.

Встановлений розподіл варіантів є обов’язковим: виконання контрольної роботи іншого варіанту, заміна окремих питань забороняється, і, якщо подібне має місце, тягне за собою негативну оцінку роботи (незалік) і необхідність виконання нової роботи за визначеною викладачем темою.

Контрольна робота має виключно індивідуальний характер: кожен студент повинен осмислити поставлені питання і добре зрозуміти їх. Оскільки контрольна робота є результатом самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, вона повинна бути написана у формі власного викладу та мати висновки і узагальнення студента.

Варіант контрольної роботи побудований таким чином, щоб: 1) охопити по можливості декілька тем і, таким чином, скласти за результатами перевірки роботи уявлення про рівень оволодіння матеріалом дисципліни в цілому; 2) перевірити знання фактичного матеріалу та вміння робити теоретичні висновки; 3) виявити практичні навички застосування

Рекомендований такий порядок виконання роботи:

1. Вказати варіант і завдання роботи;

2. Використовуючи матеріал лекцій, підручників, словників, іншу джерельну базу, дати визначення відповідним термінам з зазначеної теми.

3. Користуючись базовою, додатковою, спеціально-науковою літературою з історії держави і права України, ретельно вивчити питання;

4. Ознайомившись і проаналізувавши відповідну літературу сформулювати чітку і повну відповідь;

5. Розташувати відповіді у відповідності з завданнями контрольної роботи;

6. Скласти список вивчених джерел та літератури у відповідності з правилами оформлення бібліографічного опису документів.

Обсяг роботи – 10-12 аркушів учнівського зошиту. Термін перевірки – 10 днів з моменту одержання роботи викладачем. Не будуть зараховані однакові роботи; роботи, замалі за обсягом; такі, що не відповідають варіанту та неправильно оформлені.

Робота завершується підписом студента і датою написання. Контрольна робота виконується з одного із запропонованих варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від:

«А- В» – 1 варіант;

«Г- З» – 2 варіант;

«І» – 3 варіант;

«К- М» – 4 варіант;

«Н-П» – 5 варіант;

«Р-Т» – 6 варіант;

«У» – 7 варіант;

«Ф-Х» – 8 варіант;

«Ц-Ч» – 9 варіант;

«Ш-Щ» – 10 варіант;

«Ю-Я» – 11 варіант.

Контрольні роботи, виконані не зі свого варіанту, а також компіляції робіт інших студентів, або переписані роботи заліку не підлягають. Належним чином виконана контрольна робота є умовою допуску студента до складання іспиту.

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни

«Теорія держави і права»

Варіант № 1

1. Що становить предмет науки теорії держави і права?

2. Державний суверенітет: сучасні погляди та підходи.

Варіант № 2

1. Які функції притаманні загальній теорії держави і права?

2. Які основні ознаки організації влади в умовах первіснообщинного ладу?

Варіант № 3

1. Які основні ознаки і система нормативного регулювання суспільних відносин в умовах первіснообщинного ладу?

2. У чому сутність влади і які її основні ознаки?

Варіант № 4

1. За яких умов виникли держави і право?

2. Розкрийте поняття державної влади і механізму її реалізації.

Варіант № 5

1. Яке співвідношення між владою народу та державною владою (в історичному і сучасному аспектах)?

2. Що таке форма держави і які є її елементи?

Варіант № 6

1. Розкрийте поняття форми правління і охарактеризуйте основні сучасні форми державного правління.

2. Розкрийте поняття форми державного устрою і його видів.

Варіант № 7

1. Що таке державний і політичний режими?

2. Які ознаки держави, що визнає себе правовою?

Варіант № 8

1. Який зв'язок між людиною (особою), правом і державою?

2. Розкрийте поняття правового регулювання та охарактеризуйте його основні типи.

Варіант № 9

1. Розкрийте поняття парламентської республіки

2. Міжнародні інститути захисту прав і свобод людини.

Варіант № 10

1. У чому сутність методології дослідження правової дійсності?

2. Громадянське суспільство і держава.

Варіант 11

1. Які є правові форми взаємин держави та суспільних об’єднань?

2. Класифікація форм державного устрою?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

3. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под. общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. — М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. - 576 с.

4. Бехруз X. Порівняльне правознавство: Підручник. — Одеса: Фенікс, 2009. — 464 с.

5. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169-175.

6. Борисов Г. А. Теория государства и права : Учебник. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – 292 с.

1. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - М.: Омега-Л, 2009. - 608 с.

2. Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 102 с.

3. Головистикова А.И., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 832 с.

10. Загальна теорія держави і права / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко; За ред.. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2011. – 584 с.

11. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.

12. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.

13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

14. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 432 с.

15. Калиновський Б.В. Характерні ознаки місцевої публічної влади в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 18-24.

16. Левенець Ю.А. Держава у просторі громадянського суспільства. – К.: Освітня книга, 2006. – 272 с.

17. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. - К.: Юристконсульт: КНТ, 2006. - 355 с.

18. Матузов Н.И., Малько А.В.Теория государства и права.- М.: Дело АНХ, 2009. - 528 с.

19. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 768 с.

20. Панкевич О.З. Соціальна держава та права людини «другого покоління»: Загально-теоретичне дослідження. – Львів: Світ, 2006. – 176 с.

21. Петришина О.В. Теорія держави і права. Посібник для підготовки до державних іспитів. – Х.: Право, 2014. – 208 с.

22. Петришина О.В. Теорія держави і права. Підручник. – Х.: Право, 2014. – 368 с.

23. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. - СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. – 472 с.

24. Пиcьменицкий А.А., Слинько Д.В., Спаський А.С. Теорія держави і права. Навчальний посібник. - Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2010. - 244 c.

25. Перевалов В. Д. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 379 с.

26. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч.посіб. – Вид.10-те, доп. – Львів: Край, 2008. – 224 с.

27. Рассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник. ― М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 558 с.

28. Скакун, О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник. - Х. : Еспада, 2006 . - 776 с.

29. Теория государства и права. Учебник. 4-е изд. / Под ред. М. Н. Марченко. - М.: Зерцало, 2009. - 848 с.

30. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008.– 688 с.

31. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

31. Теорія держави і права : навч. посіб. / [О.М.Головко, І.М.Погрібний, О.В.Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І.М.Погрібного; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – 274 с.

32. Тимченко С.М., Удовика Л.Г. Теорія держави і права. Практикум для студентів юридичних спеціальностей. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 248 с.

33. Федоренко Г. О. Теорія держави і права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.

34. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: Омега-Л, 2009. - 336 с.

35. Юридична енциклопедія: в 6 т. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім.М.П. Бажана, 1998 - 2004. – 672 с.

Допоміжна:

1. Акопян Д. А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права // Правоведение. - 2005. - № 6. - С. 220-31.

2. Антонович М. Еволюція поняття прав людини // Право України. – 2005. - № 12. – С. 16-20.

3. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України // Право України. – 2007. - № 3.- С. 37 – 42.

4. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: Виды и структура // Журнал российского права. - 2006. - № 2. - С. 84-95.

5. Баландин В.Н., Павлушина А.А. Проблема соотношения «материального» и «процессуального» в праве и ее значение для определения понятия «юридический процесс»// Журнал российского права. – 2002. – № 6. – С.93-101.

6. Бандура О. Основні цінності права як система // Право України. – 2008. - № 5. – С.14 – 20.

7. Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України // Право України. – 2007. - № 4.- С. 12 – 18.

8. Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення // Вибори та демократія. – К.: Нац. ун-т Києво-Могилянська Академія. – 2006.- №3 (9). – С.20-27.

9. Басін К.В. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності // Правова держава. – К., 2003. – Вип.14. – С.108-114.

10. Бернюков А. Загальний зміст юридичної герменевтики // Право України. – 2007. - №.8. – С. 18 – 22.

11. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. – №1. – С.50-54.

12. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз // Право України. – 2008. - № 3. – С.41 – 44.

13. Бочаров Д. Поняття «правозастосовча діяльність»: операціональний аспект // Право України. – 2008. - № 3. – С.115 – 118.

14. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права // Журнал российского права. - 2003. - №12. - С. 70-79.

15. Брезгулевская Н.В. Виды федерации и модели федерализма // Правоведение. – 2005. – №3. – С.150-162.

16. Ветютнев Ю.Ю. О позитивной юридической ответственности // Право и политика. – 2005. - №5(65). – С.146-148.

17. Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України. – 2008. - № 4. – С. 74 -77.

18. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави // Право України. – 2005. - №11. – С.57-60.

19. Головченко В. Юридична відповідальність: позитивний і ретроспективний аспект // Юридична Україна. – 2004. – №7. – С.4-7.

20. Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. – 2005. - №4. – С. 24.

21. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. – М.: ООО «Издательства ЮКЭА», 2002. – 832 с.

22. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права // Право України. – 2006. - №4. – С.154-159.

23. Гринюк Г.Ф. Правова культура і її роль у становленні та розвитку правової держави // Держава і право. Зб.наук праць. – Київ, 2003. – Вип. 20. – С.31-38.

24. Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту // Право України. – 2008. - № 7. – С. 9 – 13.

25. Джураєва О.О. Поняття та ознаки функцій сучасної держави // Актуальні проблеми політики: Зб.наук.праць.– Одеса: Юрид.літ., 2005. – Вип.25. – С.143-149.

26. Дмитрієнко Ю.М. Актуальні проблеми та перспективи постоталітарної української правосвідомості // Держава і право: Зб.наук праць. – Київ, 2003. – Вип. 21. – С.24-31.

27. Дудченко В.В., Манько Д.Г. Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук.праць. – Одеса: Юрид.літ, 2003. – Вип.21. – С.13-17.

28. Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право//Государство и право. - 2000. - № 9. - С. 85-91; 2001. – № 1. – С.98-103.

29. Егоров А.В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения //Правоведение. - 2005. - № 2. - С. 155-161.

30. Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона и принципы уголовного права //Правоведение. - 2005. - № 3. - С. 75-89.

31. Заморська Л. Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект // Право України. – 2007. - №.6. – С.26 – 30.

32. Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту // Право України. – 2008. - № 2. – С. 17 – 22.

33. Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и права //Правоведение. - 2003. - № 4. - С. 173-180.

34. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. – 2003. – №4. – С.21.

35. Исаков Н.В. О содержании термина «правовая политика» // Новая правовая мысль. - 2003. - № 2 (3). - С. 10-16.

36. Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: Общетеоретический аспект исследования //Правоведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 16-28.

37. Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України. – 2006. – №3. – С.32-35.

38. Ізотова Л. Доступ до інформації як запорука якості життя // Право України. – 2007. - №.10. – С. 32 – 35.

39. Кафарський В. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді Україні // Право України. – 2007. - № 3. – С. 108 – 113.

40. Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України. – 2008. - № 4. – С. 13 – 21.

41.Калиновський Б.В. Шляхи удосконалення конституційної моделі адміністративно-територіального устрою та організації місцевої публічної влади України: / Б.В. Калиновський // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 100-103.

42. Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини // Право України. – 2011. – № 7. – С. 16-23.

43. Карпачова Н.І. Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. – К., 2010. – 194 с.

44. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 148-156.

45.Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України. – 2008. - № 8. – С. 48 – 52.

46. Клименко К. Справедливість як основа правозастосовної діяльності // Право України. – 2007. - №. 8. – С. 30 – 34.

47. Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід // Право України. – 2008. - № 6. – С.35 – 41.

48. Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. -2006. - № 1. - С. 31 – 40.

49. Козюбра М. Сучасне українське суспільство: політико-правовий вимір процесів демократизації// Право України. – 2007. - №. 9. – С. 130 – 132.

50. Коліушко І., Банчук О. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві // Право України. – 2008. - № 4. – С. 31 – 37.

51. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права // Право України. – 2007. - №.6. – С. 19 – 21.

52. Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність // Право України. – 2008. - № 4. – С. 80 – 84.

53. Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу // Право України. – 2007. - № 3. – С. 146 – 151.

54. Кресін О., Ткаченко О. Національна держава і право в умовах глобалізації // Право України. – 2007. - №.6. – С.146 – 150.

55. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів // Право України. – 2008. - № 6. – С. 47 – 51.

56. Крижанівський А.Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2007. – 195 с.

57. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв‘язки і взаємообумовленість // Право України. – 2007. - №. 7. – С. 30 – 34.

58. Крупчан О. Сучасний науковий погляд на право і демократію: актуальне дослідження проблеми // Право України. – 2007. - №. 10. – С.161 – 163.

59. Кузьменко О. Міркування про природу адміністративного процесу // Право України. – 2007. - № 2. – С. 12 – 16.

60. Кунєв Ю. Об‘єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України. – 2008. - № 3. – С 32 – 36.

61. Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України // Право України. – 2008. - № 3. – С.122 – 126.

62. Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства // Право України. – 2007. - №.10. – С. 9 – 14.

63. Липа В. Щодо адміністративного договору // Право України. – 2008. - № 2. – С.87 – 90.

64. Логінова Н. Історичний погляд на прояв диспозитивності у кримінальному процесі України // Право України. – 2007. - № 4. – С. 130 – 133.

65. Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України. – 2006. – №8. – С.29-34.

66. Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов‘язковість міжнародних договорів в Україні // Право України. – 2007. - №.6. – С. 78 – 83.

67. Макаренко О. Роль Кабінету Міністрів України у конституційно-правовому механізмі здійснення зовнішньої політики // Право України. – 2007. - № .9. – С.8 – 13.

68. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. - № 2. – С. 105 – 109.

69. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства // Право України. – 2007. - № 2. – С. 26 - 31

70. Мартышин О.В. Метафизические концепции права //Гос. и право. – 2006. – № 2. – С. 64 – 71

71. Матвєєва Л.Г. Класифікація актів тлумачення права: проблема вибору критерію // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.18. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – С. 46–51.

72.Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 3 (76). – 2011. – С. 253-260.

73.Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України // Право України. – 2011. – № 1. – С. 200-209.

74. Мартинюк Р. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України. – 2011. – № 6. – С. 113-122.

75. Мирошниченко М. Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи // Право України. – 2006. - №8. – С.35-39.

76. Мірошниченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій //Право України. -2008. - № 5. - С.24 - 29.

77. Мірошниченко М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України // Право України. – 2007. - №. 6. – С.22 – 26.

78. Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість // Право України. – 2007. - № 5.- С. 39 – 45.

79. Нестерович В. Особливості лобіювання у правотворчому процесі України // Право України. – 2007. - №. 11. – С.138 -141.

80. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні // Право України. – 2008. - № 6. – С.14 – 19.

81. Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України // Право України. – 2007. - №. 10. – С.17 – 23.

82. Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії “функція держави” (загальний огляд проблеми) // Право України. – 2006. – №6. – №8. – С.63-68.

83. Пасенюк О., Корнута Р. До питання природи суб’єктивного публічного права // Право України. – 2008. - № 8. – С. 58 – 64.

84. Пазенок А. Сутність та способи реалізації права на страйк: Вітчизняний та світовій досвід // Право України. – 2009. – № 2. – С. 68-73.

85.Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю. М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

86. Піддубна Д. Класифікація державних органів та їх повноважень у сфері податкового обліку // Право України. – 2007. - №. 6. – С. 36 – 40.

87. Портнов А. До питання про визначення сутності конституційного судочинства // Право України. – 2008. - № 3. – С. 3 – 7.

88. Приходько Х. Конституційний процес як самостійний вид юридичного процесу // Право України. – 2008. - № 6. – С.29 – 35.

89. Прокопов Д. Теоретичне обґрунтування прав людини і громадянина у правовій концепції Б.Кістяківського // Право України. – 2007. - № 3. – С. 27 – .

90. Петришина О.В. Теорія держави і права. Посібник для підготовки до державних іспитів / О.В. Петришина. – Х.: Право, 2014. – 208 с.

91. Петришина О.В. Теорія держави і права. Підручник / О.В. Петришина. – Х.: Право, 2014. – 368 с.

92. Перевалов В. Д. Теория государства и права. Учебник / В.Д. Перевалов. – М.: Юрайт, 2010. – 379 с.

93. Рассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник. ― М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 558 с.

94. Рабінович П. Сутність праворозуміння // Право України. – 2007. - №. 9. – С.3 – 8.

95. Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України. – 2008. - № 4. – С.131 – 139.

96.Рабінович П., Гончаров В. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства // Право України. – 2011. – № 6. – С. 105-113.

97. Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України. – 2011. – № 5. – С. 153-159.

98. Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики // Право України. – 2011. – № 2. – С. 168-180.

99. Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та її нормопроектне забезпечення: питання теорії і практики // Право України. – 2011. – № 3. – С. 175-187.

100. Скрипнюк О., Селіванов В. Методологічні проблеми взаємозв‘язку права і політики // Право України. – 2008. - № 1. – С.14 – 22.

101. Сташків Б. Механізм забезпечення прав людини у сфері соціального захисту: проблеми гарантій // Право України. – 2007. - №. 9. – С.21 – 24.

102. Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України. – 2007. - №. 10. – С. 14 – 17.

103. Сухонос В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види // Право України. – 2007. - №. 11. – С.17 – 21.

104. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості // Право України. – 2008. - № 6. – С. 41 – 47.

105. Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України. – 2008. - № 8. – С. 41 – 48.

106. Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості // Право України. – 2007. - №. 11. – С. 21 – 26.

107. Цимбалюк М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості // Право України. – 2007. - № 2. – С. 31 – 35.

108. Цимбалюк М. Правова реальність та онтологія правосвідомості // Право України. – 2008. - № 1. – С.22 – 27.

109. Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України. – 2008. - № 2 – С. 9 – 13.

Наши рекомендации