Тема: Вихідна допомога. Відсунення від роботи. Видача довідок про роботу та заробітну плату

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) — не менше двомісяч­ного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору з цих питань (статті 38 і 39) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

1.Ця стаття встановлює мінімальні розміри вихідної допомо­ги, виплачуваної працівникам при звільненні. Розмір вихідної допомоги диференціюється залежно від підстави, за якою прова­диться звільнення.

2. Вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку виплачується при звільненні працівника у зв'язку зпідмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом зпідприємством, установою, організацією, а також відмовою від продовження роботи при зміні істотних умов праці (п.6 ст.36 КЗпП); змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням підприємства, установи, скороченням чисельності чи штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП); виявленою невідповідністю працівника посаді, яку він займає, чи роботі, яку виконує, внаслідок недостатньої ква­ліфікації чи стану здоров'я, що перешкоджають продовженню роботи (п.2 ст.40 КЗпП); поновленням на роботі працівника, котрий раніше виконував цю роботу (п.6 ст.40 КЗпП).

3. У разі призову чи вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п.3ст.36 КЗпП) вихідна допомога виплачується у розмірі не менше двомісячного серед­нього заробітку.

4. Якщо власник порушує законодавство про працю, умови колективного та трудового договору, мінімальний розмір вихід­ної допомоги становить тримісячний середній заробіток. Пра­цівник має право на одержання вихідної допомоги у такому розмірі і у разі розірвання строкового трудового договору, і при розірванні трудового договору, укладеного на невизначений строк.

5. Встановлені ст.44 КЗпП розміри вихідної допомоги є мінімальними. Колективним договором у межах повноважень підприємств, установ, організацій можуть встановлюватися більш високі розміри вихідної допомоги. Але практично ми б не реко­мендували у колективних договорах встановлювати більш високі, ніж встановлені у ст.44 КЗпП мінімальні розміри вихідної допо­моги. Вихідна допомога — це не різновид оплати праці. Скоріше, вона являється обов'язковою виплатою, передбаченою п.5.6.2 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". Тому там, де виплата вихідної допомоги не є для підприємства обов'язковою в силу законодавства, вихідна допомога має виплачуватись рахунок прибутку, що залишився після оплати податків у розпорядженні платника податку на прибуток. Це ж стосується і вихідної допомоги, що виплачується на підставі трудового до­нору в тих випадках, коли її виплата законодавством не передбачена.

6. Пунктом 12 Положення про соціальний захист працівників, вивільнюваних у зв'язку з закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних підприємств Міністерства вугільної промисловості ті. постановою Кабінету Міністрів України) передбачена виплата вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку працівникам зазначених підприємств, котрі звільняються у зв'язку з виходом на пенсію під час закриття (ліквідації) підприємств.

Названим працівникам передбачена також виплата так званої “компенсації". Її граничний розмір встановлений у сумі місячного середнього заробітку (при стажі роботи у галузі для жінок 7,5, а для чоловіків — 10 років), двомісячного середнього заро­бітку (при стажі відповідно 17,5 і 20 років). Компенсація випла­чується за рахунок коштів, передбачених на закриття відповід­ного підприємства, якщо її виплата передбачена колективним договором (галузевою угодою).

7. До категорії вихідної слід віднести також допомогу, яка виплачується працівникам, що належать до категорій І і IIгро­мадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона виплачується урозмірі трикратної середньомісячної заробітної плати при звільненні названих працівників за п.1 ст.40 КЗпП (п.7 ст.20, п.1 ст.21 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). Вип­лата допомоги провадиться за рахунок коштів підприємств зпо­дальшою компенсацією підприємствам цих витрат за рахунок бюджету.

Наши рекомендации