Вимоги до оформлення звернення.

Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Вказане право закріплено основним законом держави. У статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

1) Звернення може бути усним чи письмовим

2) Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

3) У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

28.Відповідальність у сфері публічного адміністрування.

Юридична відповідальність – це вид соціальної відповідальності, який полягає в застосуванні до винних у скоєнні правопорушення осіб заходів державного примусу, що виражені в санкціях правових норм

Дисциплінарна відповідальність – це застосування заходів дисциплінарного впливу в порядку службового підпорядкування за винні порушення правил державної служби, що не підпадають під дію кримінальної відповідальності

кримінальну відповідальність посадових осіб за зловживання посадовими повноваженнями, перевищення посадових повноважень, відмову в наданні інформації, присвоєння повноважень посадової особи, незаконну участь у підприємницькій діяльності, одержання хабара, дачу хабара, службовий підлог і халатність.

Матеріальна відповідальність передбачає відшкодування винним службовцем завданих ним збитків.

29.Судове оскарження незаконних дій органів публічної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і дисципліни у публічному адмініструванні.

До суду можуть бути оскаржені дії (рішення) державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій, посадових осіб (державних службовців), в результаті яких:

а)порушені права і свободи громадянина;

б)створено перешкоди до здійснення громадянином його прав і свобод;

б)незаконно покладено на громадянина будь-яка обов'язок або його незаконно притягнуто до будь-якої відповідальності.

Встановивши обгрунтованість скарги, суд визначає відповідальність державного органу, установи,або посадової особи тощо за дії (рішення), що призвели до порушення прав і свобод громадянина. Відносно державних службовців, які вчинили дії (взяли рішення), визнані незаконними, суд визначає заходи, передбачені законодавством України про державну службу, аж до подання про звільнення.

30.Поняття, сутність та зміст державного контролю.

Одна з форм у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні державний контроль посідає важливе місце, оскільки його метою є забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок, сумлінне і якісне виконання, раціональне використання її посадовими особами та державними службовцями, усім складом працівників наданих їм прав та відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків у відносинах з громадянами.. Метою є виявлення відхилень від прийнятих норм та стандартів, порушень принципів законності. види: валютне регулювання, митний,фінансовий та імміграційний.

Наши рекомендации