СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Проректор з навчальної та методичної роботи

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи

_____________ М. М. Касьяненко

«____» __________ 2012 р.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

До виконання розрахункової роботи

з курсу «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУдочинство україни»

Для підготовки магістрів

Денної (заочної) форми навчання

галузі знань 0304 «Право»

спеціальність 8.03040102 – «Правоохоронна діяльність»

Статус дисципліни: нормативна

ІРПІНЬ-2012

Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Адміністративне судочинство», затвердженої у 2010 році

Автори: Рябченко О.П. д.ю.н., професор,

професор кафедри управління,

Адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності, Національного університету ДПС України

Бабич В.Л. старший викладач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності

Рецензенти: Мацелик Т.О. к.ю.н.,

професор кафедри управління,

Адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності, Національного університету ДПС України, доцент

Розглянуто і схвалено :

на засіданні кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності, протокол №___ від _____________р.

Начальник кафедри _______________________ М.В. Коваль, к.ю.н., професор

Розглянуто і схвалено:

На засіданні вченої ради

факультету податкової міліції,

протокол №___ від “______” ________________ 20___ р.

Голова вченої ради

факультету податкової міліції ___________________ О.М. Розум, генерал-

Майор податкової міліції

Завідувач навчально-методичним відділом _________ О.О. Бойко-Слобожан

Реєстраційний № ________________

Зміст

Передмова……………………………………………………………….
Структура навчальної дисципліни…………………………………….
Вимоги до виконання розрахункової роботи. Порядок оцінювання знань студентів………………………………………………………….  
Варіанти завдань до виконання розрахункової роботи……………… 4.1. Перший розділ розрахункового завдання – відповіді на теоретичні питання…………………………………………………….. 4.2. Другий розділ розрахункового завдання – вирішення ситуаційних задач…………………………………………………… 4.3 Третій розділ розрахункового завдання – складання процесуальних документів…………………………………………….      
Рекомендована література……………………………………………..
Додатки………………………………………………………………….

ПЕРЕДМОВА

Становлення та розвиток суспільних відносин в умовах незалежної, правової, демократичної держави супроводжується безперервним розвитком й подальшим удосконаленням управлінських процесів у різних сферах життєдіяльності громадянського суспільства. У цьому ключі особливої ваги набувають питання, пов’язані з охороною прав і свобод громадян, що належать до компетенції державних органів, діяльність яких потребує постійного удосконалення. Такий процес обумовлюється сучасними потребами економічного, політичного і соціального життя суспільства.

Отже, вивчення адміністративного судочинства передбачає ознайомлення студентів з особливостями здійснення адміністративного судочинства як гарантії судового захисту прав, свобод та законних інтересів від порушень у сфері публічно-правових відносин.

Під час вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» передбачається опанування певними знаннями формування системи адміністративних судів та її сучасний стан, організацію адміністративного судочинства, процесуальний порядок розгляду адміністративних справ в адміністративних судах на усіх стадіях судового адміністративного процесу, а також виконання судових рішень. Адміністративне судочинство є професійно-орієнтованою дисципліною: курсант повинен мати уявлення про те, як здійснюється захист законних прав і свобод кожної людини, інтересів юридичних осіб від порушень з боку органів (посадових осіб), наділених державно-владними повноваженнями.

Курсант повинен засвоїти оптимальний зміст процесуальних правил, якими повинен володіти та керуватися юрист при здійсненні захисту прав громадян, інтересів юридичних осіб в адміністративних судах.

У результаті вивчення курсу курсант повинні знати:

- структуру системи адміністративних судів;

- завдання та принципи адміністративного судочинства;

- структуру судового адміністративного процесу;

- юрисдикцію адміністративних судів;

- учасників судового адміністративного процесу та особливості їх процесуальної правосуб’єктності;

- процесуальний порядок подання адміністративного позову;

- порядок надання доказів та процедури доказування;

- процесуальний порядок здійснення провадження в адміністративному суді першої інстанції;

- процесуальний порядок перегляду судових рішень;

- особливості виконання судових рішень, прийнятих адміністративним судом.

У результаті вивчення дисципліни курсанти повинні уміти:

- самостійно знайти і, керуючись науковою методологією, опрацювати джерела, наукову та навчально-методичну літературу з адміністративного судочинства, підготувати письмові повідомлення;

- правильно застосовувати знання в юридичній практиці;

- грамотно оформлювати процесуальні документи;

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять – лекційних та семінарських. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Великого значення в процесі вивчення та закріплення знань набуває самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблено відповідно до вимог кредитно-модульної системи процесу навчання. У процесі виконання роботи курсанти закріплюють отримані знання.

Свої знання та вміння курсанти повинні застосовувати під час виконання розрахункової роботи. Розрахункова робота розрахована на курсантів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра.

Завданнями виконання розрахункової роботи є надання курсантам сучасного уявлення про адміністративне судочинство як невід’ємну частину сучасного публічного управління.

Розрахункова робота виконується та захищається курсантами за окремим графіком.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Наши рекомендации