Рекомендації та поради випускнику

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

_________________________________________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання та оформлення

Дипломних робіт магістра, спеціаліста, бакалавра

Та курсових робіт

Студентами ФПМ ДНУ ім. Олеся Гончара

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики

Кафедра математичного забезпечення ЕОМ

Кафедра математичного моделювання

Кафедра комп’ютерних технологій

Кісельова О.М., Варех Н.В., Бойко Л.Т., Сорокін В.І.,

Зайцева Т.А., Сірик С.Ф., Сегеда Н.Є., Хижа О.Л.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання та оформлення

дипломних робіт магістра, спеціаліста, бакалавра

та курсових робіт

студентами ФПМ ДНУ ім. Олеся Гончара

Дніпропетровськ РВВ ДНУ   Уміщені відомості щодо основних етапів виконання та оформлення дипломних робіт за ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра. Для студентів факультету прикладної математики, що навчаються за спеціальностями «Інформатика», «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Програмна інженерія».   Рецензенти: д-р. техн. наук, проф. О.І Михальов канд. техн. наук, доц. О.Д. Фридман     Темплан 2012, поз. __ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та оформлення дипломних робіт магістра, спеціаліста, бакалавра та курсових робіт студентами ФПМ ДНУ ім. Олеся Гончара   Укладачі:

Кісельова О.М. – декан ФПМ, проф. каф. ОМ та МК,

Варех Н.В. – доц. каф. ММ,

Бойко Л.Т. – доц. каф. ОМ та МК,

Сорокін В.І. –доц. каф. ММ,

Зайцева Т.А. – доц. каф. КТ,

Сірик С.Ф. – ст. викл. каф. КТ,

Сегеда Н.Є. – ст. викл. каф. МЗ ЕОМ,

Хижа О.Л. – доц. каф. КТ.

Методичні рекомендації обговорені Методичною Радою ФПМ, ухвалені Вченою Радою ФПМ, протокол № 6 від 5 березня 2003 р.

Перероблено та доповнено, ухвалено Вченою Радою ФПМ, протокол №5 від 17 лютого 2009 р., та 26 квітня 2011р.

Редактор

Техредактор

Коректор

Підписано до друку Формат 6024/16

Папір друкарський. Друк плоский. Ум. друк. арк. 3 Ум. Фарбо-відб.

Облік. –вид. арк. Тираж 300 пр.Зам.№

РВВ ДНУ ім. О.Гончара, вул. Наукова, м.Дніпропетровськ, 49050

Друкарня ДНУ, вул. Наукова 5, м. Дніпропетровськ, 49050

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………. 4

1. Загальна інформація та деякі рекомендації щодо оформлення роботи 5

2. Рекомендована структура дипломної роботи магістра, спеціаліста, бакалавра або курсової роботи……………………. 9

3. Рекомендації та поради випускнику…………………………. 13

Додаток А.. 16

Додаток Б.. 17

Додаток В.. 18

Додаток Г.. 19

Додаток Ґ. 20

Додаток Д.. 22

Додаток Е.. 23

Додаток Є.. 24

Додаток Ж... 25

Додаток З. 26

Додаток И.. 27

Додаток І. 30

Додаток К.. 31

ВСТУП

За навчальним планом підготовки за ОППП бакалавра, спеціаліста, магістра виконання і захист дипломної роботи є заключним етапом навчання студента в університеті, метою якого є систематизація, закріплення і розширення знань і практичних навичок, які одержані студентом протягом всього періоду навчання, а також з’ясування рівня підготовки студента до самостійної роботи.

При складанні рекомендацій враховано такі документи:

· Додаток до наказу №273 від 8.04.1999 р. ректора ДНУ «Методичні рекомендації щодо виконання дипломних проектів (робіт) у Дніпропетровському державному університеті»;

· СТП-02066747-009-01 Стандарт Дніпропетровського національного університету. Методика виконання випускних, курсових та дипломних проектів (робіт). Структура, правила оформлення та порядок узгодження і затвердження. Затверджено ректором ДНУ 31.10.2001 р.

· СТП-02066747-010-01 Стандарт Дніпропетровського національного університету. Організація та проведення дипломування. Затверджено ректором ДНУ 1.11.2001 р.

· Держстандарт України ДСТУ 3008-95.

· Наказ ВАК України від 29 травня 2007 р. №342.

1. Загальна інформація та деякі рекомендації щодо оформлення роботи

1.1. Дипломна робота магістра, спеціаліста, бакалавра та курсова робота повинні носити науково-дослідний характер (з урахуванням профілю кафедри), а також мати розрахунково-графічну частину. Перелічені роботи відрізняються науково-дослідним рівнем.

Дипломна робота бакалавра повинна відображати, що її автор засвоїв повний обсяг передбачених навчальним планом знань і вміння практично їх реалізувати.

Дипломна робота спеціаліста повинна відображати, крім основних знань бакалавра, ще й додаткові (спеціальні) знання.

Дипломна робота магістра має бути більш високого наукового рівня, мати науково-дослідний характер, теоретичне або практичне значення. Результати роботи можуть стати основою для наукової статті.

Теми дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів, призначення керівників і рецензентів затверджуються наказом ректора. Назва теми на титульному аркуші дипломної роботи повинна повністю збігатися з темою в наказі.

1.2. Робота повинна бути виконана за допомогою комп’ютерної техніки, віддрукована з однієї сторони аркушів паперу формату А4 (розміром 297 х 210 мм) і мати поля: ліве – 3,5 см, праве – 1,0 см, верхнє та нижнє по 2,0 см, кегль 14, міжстроковий інтервал полуторний. Текст вирівнюється по лівому і правому краю, тобто вибирається установка «по ширине», з переносами слів. Об’єм роботи приблизно 40-60 сторінок (без додатків). Робота повинна мати єдиний стиль оформлення.

1.3. Титульний аркуш оформляється за прийнятим стандартом (див. Додаток А) з використанням різних шрифтів, які автор вважає припустимими з естетичної точки зору. Переноси слів на титульному аркуші не рекомендуються. Рік захисту роботи (тільки цифри без літери р.) вміщують посередині рядка в нижній частині титульного аркушу.

1.4. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи (або глави), підрозділи (або параграфи), які повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не рекомендується. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не рекомендується розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього буде тільки один рядок тексту.

1.5. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без рисочок по боках та без крапки в кінці. Титульний аркуш теж включається до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

1.6. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) і таблиці нумеруються і розміщуються після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Всі ілюстрації і таблиці обов’язково треба підписувати. Таблиці підписують вгорі (див. зразок у Додатку В), графіки, рисунки, схеми підписують знизу (див. зразок у Додатку Г, Ґ, З). Рисунки називати малюнками не рекомендується. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

1.7. Формули, на які є посилання, повинні бути записані окремим рядком, пронумеровані і відцентровані. Номер формули ставиться на рівні формули у круглих дужках біля правого поля сторінки. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою. При посиланні на формулу, рисунок або таблицю вказується її номер, наприклад: формула (4.1), рис. 2.5, в табл. 1.2. Такі скорочення слів: ф-ла, ф-ція, тощо не допускаються.

1.8. Формули рекомендується набирати в редакторі формул, дотримуючись таких загальноприйнятих правил:

· латинські букви пишуться курсивом, грецькі завжди прямо;

· цифри, що мають сенс числа, пишуться прямо. Якщо цифра використовується як позначення (наприклад, із точки 1 в точку 2), то вона пишеться курсивом;

· функції ( Рекомендації та поради випускнику - student2.ru тощо) пишуться прямо, щоб вони відрізнялись від аргументів, зображених латинськими буквами;

· дужки та математичні знаки (+, –, =, тощо) пишуться завжди прямо;

· редактор формул Microsoft Equation або MathType рекомендується настроїти так, щоб верхні і нижні індекси можна було легко читати. Наприклад, при визначенні розмірів в формулах можна вибрати такі установки:

звичайний – 14;

великий індекс – 9;

маленький індекс – 8;

великий символ – 22;

маленький символ – 11.

При визначенні стиля рекомендується вибрати такі установки:

Змінна – курсив;

Вектор-матриця напівжирний.

1.9. При написанні тексту слід відрізняти дефіс «-» (коротке без пробілів) та тире « – » (довге з пробілами по боках). Лапки мають вигляд « ».

1.10. Робота пишеться українською мовою. За рекомендацією кафедри студент може подати додатково короткий зміст роботи однією з іноземних мов, який оголошується на захисті та може супроводжуватися запитаннями до студента цією мовою. ( За вимогами щодо захисту іноземною мовою звертатися на відповідну кафедру іноземних мов).

1.11. Не пізніше ніж за 10 днів до захисту закінчену дипломну роботу у переплетеному вигляді з підписом керівника на титульному аркуші та разом з письмовим відзивом керівника треба передати рецензенту.

1.12. Після одержання рецензії робота підписується завідувачем кафедри, і студент допускається до захисту. У випадку, коли завідувач кафедри не вважає можливим допустити студента до захисту дипломної роботи (магістра, спеціаліста, бакалавра), це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається через декана факультету на затвердження ректору університету.

1.13. До захисту дипломної роботи (магістра, спеціаліста, бакалавра) рекомендується підготувати презентації, плакати та інші демонстраційні матеріали з використанням комп’ютера.

1.14. Для доповіді студенту дається 7-10 хвилин. Доповідь повинна бути стислою за часом, але змістовною. В доповіді треба чітко сформулювати постановку задачі, вказати ідею методу її розв’язування, детально зупинитись на здобутих результатах. Плакати та інші демонстраційні матеріали допоможуть скоротити час доповіді.

1.15. На запитання членів ДЕК треба відповідати чітко і по суті. Не рекомендується користуватися словами “НЕ ЗНАЮ”. Мовчання розцінюється як незнання. Питання та відповіді заносяться до протоколу захисту.

1.16. Результат захисту роботи оголошується студенту в день захисту.

Рекомендована структура дипломної роботи магістра, спеціаліста, бакалавра або курсової роботи

ЗАВДАННЯ

Заповнюється бланк за стандартом для дипломної роботи магістра, спеціаліста, бакалавра.

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

РЕФЕРАТ

Це стислий інформативний виклад змісту роботи, який містить відомості, що дозволяють читачеві прийняти рішення про доцільність звернення до всієї роботи (див. Додаток Д). Враховуючи особливості роботи, деякі частини тексту реферату (щодо яких відсутні відомості) можна пропустити, деякі об’єднати. Реферат належить виконувати обсягом не більше, як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці. Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті роботи, вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 10 слів або словосполучень із тексту роботи, які характеризують зміст роботи. Друкуються у називному відмінку великими літерами в рядок через кому.

АНОТАЦІЯ

Це коротка характеристика роботи з точки зору призначення, змісту, форми та інших особливостей. Анотація пишеться однією із романо-германських мов (англ., нім., франц.) середнім обсягом 500 друкованих знаків (див. Додаток Е)

ЗМІСТ

ВСТУП

Розкрити актуальність задачі в термінах предметної галузі. Вказати місце задачі в сучасній науці та область її застосування. Описати зміст роботи по главах (або розділах).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Формулювання постановки задачі можна поділити на дві частини:

1) Постановка задачі в термінах предметної галузі, в термінах об’єкта дослідження, об’єкта побудови (напруження, фільтрація, фінанси, хвороби, бази даних, тощо).

2) Постановка формалізованої задачі – побудова математичної, інформаційної, алгоритмічної моделі взаємозв’язків між елементами задачі у вигляді системи рівнянь, нерівностей, мереж, граматик та інших формалізмів, що описують залежності в предметній галузі.

ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

Дати оцінку сучасного стану проблеми у даній галузі, відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі. Вибір оптимального, або прийнятного методу розв’язування задачі. Огляд існуючих програмних пакетів для розв’язання подібних задач. Дослідження необхідності розробки нової програми. Визначення вимог користувачів до майбутньої програми.

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ

В основній частині необхідно відтворити процес здобуття основних результатів роботи. Дипломні та курсові роботи за їх результатами можна поділити на такі групи:

1) Основним результатом роботи є новий метод розв’язання задачі.

2) Основним результатом є дослідження можливості застосування якогось методу до задач нового типу.

3) Основним результатом є нова модель процесу або іншого об’єкта предметної галузі.

4) Основним результатом є методика створення програмного продукту.

5) Основним результатом є програмний продукт. Необхідне обгрунтування якостей цього програмного продукту з розробкою відповідної документації.

6) Основним результатом роботи є здобуття інформації. Необхідне обгрунтування коректності інформації. Інтерпретація інформації в предметній галузі.

7) Основним результатом роботи є нова методика викладання математики та інформатики в вищій або середній школах.

РЕЗУЛЬТАТИ

Здобуті результати повинні демонструвати вміння студента застосовувати математичні знання до розв’язання конкретних реальних задач.

Робота повинна показати вміння студента коректно та ефективно використовувати комп’ютерну техніку.

Результати подаються у вигляді таблиць, графіків, схем, діаграм, тощо. Інтерпретація результатів в термінах предметної галузі. Дослідження відповідності результатів постановці задачі.

ВИСНОВКИ

Перелік виконаної автором роботи з оцінкою здобутих результатів. Можливість узагальнення (удосконалення) методу (методики), або перенесення їх на інші задачі. Текст висновків може поділятись на пункти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Використані літературні джерела наводять мовою оригіналу за прийнятим стандартом (див. Додаток И). В переліку посилань літературні джерела нумеруються у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. У відповідних місцях тексту в квадратних дужках вказується номер джерела, на яке робиться посилання.

ДОДАТКИ (за необхідності)

Сюди відносять матеріали, які є допоміжними, додатковими. Це можуть бути роздруки програм, результати тестування, результати роботи програми, тощо. Програму можна додати на дискеті, або диску. Кожний додаток починається з нової сторінки і повинен позначатися великими літерами української абетки при цьому він може мати назву, наприклад, Додаток А, Додаток В і т.п. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Рекомендації та поради випускнику

У процесі проведення захистів дипломних робіт виявлено помилки та недоліки, котрі часто допускаються студентами при захисті. Наприклад,: висвітлення в доповіді другорядних питань та неістотних деталей роботи, дуже довга доповідь, неправильні, нечіткі відповіді на запитання членів комісії та інших присутніх, невдале подання графічної частини роботи тощо.

Нижче наведені рекомендації та поради студенту, дотримання яких дозволить уникнути подібних помилок.

При підготовці до захисту випускник повинен написати розширені тези доповіді на 7-10 хв. В доповіді мають бути викладені тільки основні результати роботи без детального розгляду другорядних або окремих питань.

Рекомендується така структура тез доповіді.

Вступ (до 1 хв): після оголошення теми дипломної роботи коротко характеризуються сучасні умови, стан розробок з теми, обґрунтовується її актуальність, необхідність та доцільність. Формулюються мета та завдання роботи, а також характеризуються методи вирішення цих задач.

Перший розділ (до 2 хв): викладаються результати виконаного аналітичного огляду та вивчення стану питання: сучасні уявлення про предмет дослідження, можливості рішення питання, що розглядається, аналіз та оцінка протиріч щодо питання в різних літературних джерелах. Робляться висновки.

Другий розділ (до 3 хв): наводяться результати вивчення конкретного об'єкта дослідження; обґрунтовується достовірність висновків, установлених закономірностей.

Третій розділ (до 3 хв): формулюються пропозиції, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, наводяться результати чіткого обґрунтування ефективності рішень, що пропонуються.

Висновок (1 хв): наводиться коротка характеристика отриманих результатів, робляться загальні висновки та висловлюються пропозиції, оцінюються повнота вирішення поставлених задач, ефективність перспективи впровадження отриманих результатів.

Як правило, доповідь закінчується так: «Доповідь закінчена. Дякую за увагу», а починається словами «Шановна комісія Вашій увазі пропонується дипломна робота студента групи ... прізвище… на тему …»

Плакатам або слайдам, що використовуються в процесі доповіді, доцільно присвоїти номери, написавши їх, наприклад, у правому верхньому кутку.

Поради студенту:

1. Доповідайте чітко, гучно, без зупинок та повторень, стоячи обличчям до комісії, повертайтеся до плакатів в міру необхідності; таблиці, схеми, графіки тощо показуйте указкою.

2. Коли Вам задають питання, вислухайте його до кінця, не перебиваючи того, хто його задає.

3. Вислухавши запитання, зробіть коротку паузу, щоб зорієнтуватися та обдумати питання. Відповідайте коротко та чітко, тільки по суті заданого питання.

4. Будьте ввічливими та коректними з членами комісії. Ви можете викликати негативну думку про себе нечіткою за змістом або недбалою за формою відповіддю, мовчанням. Якщо Ви не можете відповісти на поставлене запитання, то необхідно коректно та ввічливо пояснити, чому. Зробити це можна так:

- «Розгляд цього питання не входив у завдання дипломної роботи»;

- «Пробачте, але тут мною допущена помилка» (далі коротко викласти правильне рішення),;

- «Завданням на дипломну роботу вирішення цієї задачі не було передбачено. Але якби знадобилось її вирішити, то потрібно було б...» (далі дати відповідь на задане запитання).

5. Особливу увагу при підготовці до захисту зверніть на такі запитання:

- «Що нового запропоновано у Вашій роботі ?»;

- «Чи є у Вашій роботі нові, оригінальні рішення, їх суть?»;

- «Що є предметом захисту ?»;

- «Де будуть впроваджені отримані Вами результати ?» та ін.

Ретельно обдумайте, як коротко викласти сутність дослідження, обґрунтувати новизну рішень, що пропонуються Вами, зіставити отримані результати з наявними в літературі найкращими рішеннями з даного питання. Як правило, задається таке запитання:

- «У рецензії висловлені зауваження. Ви знайомі з зауваженнями рецензента, згодні з ними?»

Відповідь: «Так».

Якщо згодні, то необхідно додати:

- «Згоден». Якщо ні, то необхідно дати коректну, чітку, аргументовану відповідь. При підготовці відповідей на зауваження рецензента доцільно порадитись з керівником роботи або провідними фахівцями в даній галузі.

Додаток А

Наши рекомендации