Послідовність методологія-метод-нотація-засіб

Методологія – це базове начало системного аналізу (СА). Вона включає визначення понять, предметної області, принципи системного підходу, а також постановку та загальну характеристику основних проблем організації системних досліджень.

Для підтримання реалізації методології достатньо часто використовують комп’ютерні засоби та спеціальні пакети прикладних програм – CASE-засоби.

Більшість CASE-засобів проектування інформаційних систем ґрунтується на парадигмі методологія-метод-нотація-засіб. Тобто, деталізація методології здійснюється за допомогою методів, а відображення результатів застосування методів здійснюється за допомогою нотацій.

Методологія визначає основні керуючі положення для оцінювання та обрання проекту інформаційної системи, що розробляється, кроки проектування, їх послідовність, правила розподілення та призначення методів.

Метод – це систематична процедура або техніка генерації описань компонентів (наприклад, проектування потоків та структур даних).

Нотації призначені для описання структури системи, елементів даних, етапів опрацювання. В набір нотацій включаються графи, діаграми, таблиці, блок-схеми, формальні та природні мови.

Засоби – це інструментарій для підтримання та посилення методів. Ці інструменти підтримують роботу користувачів у процесі створення та редагування графічного проекту в інтерактивному режимі, вони сприяють організації проекту в вигляді ієрархії рівнів абстракції, реалізують перевіркикомпонентів на відповідність.

Методологія для побудови та розв'язання системних проблем являє собою певну цілісність і відноситься до цілеспрямованих систем.

Процес розв’язування проблем в системному аналізі розглядається, як деяка система процедур, яка має свою структуру, ієрархію та організацію.

Послідовність методологія-метод-нотація-засіб - student2.ru

Формально методологію розв’язування проблеми можна представити за допомогою кортежу:

Послідовність методологія-метод-нотація-засіб - student2.ru

M – множина елементарних дій;

Z – множина зв’язків між діями;

F – опис проблеми.

Кожна процес описується: а) метою; б) дією; в) способом виконання.

Кожна дія має мету, в результаті процесу розв’язування відповідає дерево цілей. На дереві цілей розрізняють такі зв’язки між цілями:

1. Послідовні зв’язки (j- та ціль не може бути досягнута, поки не досягнута і-та ціль).

 
  Послідовність методологія-метод-нотація-засіб - student2.ru

2) Паралельно зв’язані цілі досягнення цілей незалежне.

 
  Послідовність методологія-метод-нотація-засіб - student2.ru

3) Складно зв’язані цілі. Не можна відразу досягнути якоїсь цілі, спочатку досягаємо однієї цілі, а потім іншої.

 
  Послідовність методологія-метод-нотація-засіб - student2.ru

Основні призначення та вимоги до методології:

· скеровувати осіб, що приймають рішення (ОПР), до пояснення взаємодії елементів у системі, розуміючи й те, що деякі елементи можуть діяти незалежно від інших;

· виявляти та пояснювати тенденції до більшої спеціалізації та зменшення зв'язності елементів системи;

· ідентифікувати та впорядковувати домінуючі елементи перед описанням системи як єдиного цілого, орієнтувати на використання обмежених ресурсів насамперед для управління домінуючими елементами;

· при збиранні релевантної інформації про систему використовувати творчі здібності ОПР для визначення бажаного призначення та структури системи, ідентифікації складових частин та формування альтернативних стратегій втручання;

· орієнтувати на остаточний результат, полегшуючи порівняння альтернатив з метою вибору найприйнятнішої;

· включати механізм оберненого зв'язку з метою аналізу негативної ентропії, еволюції та стійкості;

· як відкрита система методологія повинна використовувати інформацію з зовнішнього середовища для перевірки правильності управління системою та модифікації її призначення або дозволяти імітувати реакції зовнішнього середовища.

При дослідженні та конструюванні систем виникають наступні дві основні проблеми.

Проблема побудови. Яким чином при заданих макроцілях та цілях побудувати систему, яка їх успішно реалізує? Ця проблема розв'язується шляхом модифікації як конструкції системи, так і цілей і макроцілей з врахуванням існуючих обмежень до моменту досягнен­ня сумісності і по суті є проблемою, яка розв'язується шляхом стратегічного планування.

Проблема керування. Яким чином необхідно керувати системою, модифікувати її структуру та потоки для реалізації нею свого призначення таким чином, щоб забезпечити динамічну стійкість? Приклад — керування суспільством з взаємодіючими економічним, соціальним та політичним потенціалами для його динамічної стабілізації.

Наши рекомендации