Її суспільно – політичний розвиток.

1. Первісні люди та її спосіб життя

Які факти свідчать про “неолітичну революцію” на землях,

яким згодом судилося стати Україною? Назвіть фактори, що її зумовили.

Чи можна вважати трипільське суспільство на території України протоцивілізацією? Обґрунтуйте свою думкую

Порівняйте заняття та побут первісних спільнот українського Степу, Лісостепу та Полісся в епоху бронзи. Чим зумовлені виявлені Вами відмінності?

2. Кочові народи на території України . Кіммерійці, скіфи, сармати.

Найдавнішим народом на території України були:

а) кіммерійці

б) скіфи

в) сармати

Про кого йдеться у тексті?

Ці люди займалися перегінним скотарством, відзначалися високою культурою бронзи та керамікою з кольоровими інструкціями. Їхні царі були племінними ватажками. Народ цей мав культурні зв’язки з Кавказом, Закавказзям, малою Азією, Гальштадтом, Шлезьком. Він прийшов невідомо звідки і зник невідомо куди:

а) кіммерійців

б) скіфів

в) сарматів

Племена, що жили на більшій частині сучасної України в ХІІ-ІІІ ст. до н.е., давньогрецькі автори об’єднували під назвою:

а) кіммерійці

б) скіфи

в) сармати

Про який народ ідеться в тексті?

В Європі є скіфський народ, що живе тепер навколо озера Меотіди і відрізняється від інших народів .... Жінки їздять верхи, стріляють з луків і кидають дротики, сидячи на конях, і б’ються з ворогами, поки вони дівчата, а заміж вони не йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів , і оселяться жити з чоловіками не раніше, як принесуть звичайні жертви. Та, що вийде, перестає їздити верхи, поки прийде потреба поголовно виступати в похід:

а) кіммерійців

б) сарматів

в) гунів

3. Походження слов’янських народів: Анти. Розселення східних слов’ян.

Охарактеризуйте заняття, побут та світогляд східних слов’ян у другій третині І тис.н.е.

Чи можна стверджувати, що в суспільстві антів існували передумови для переходу до цивілізації? Аргументуйте свій висновок.

Предками українців вважають:

а) венедів та антів

б) антів та славинів

в) склавинів та венедів

Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний:

Суспільний устрій східних слов’ян мав перехідний характер: на зміну родоплемінній організації прийшла (родова община, сусідська община, патріархальна сім’я), а замість об’єднань за кровною спорідненістю виникають територіальні (родові союзи, племінні союзи, нації).

4. Утворення Київської Русі. Норманська Теорія. Становлення державності.

Які зміни в господарському житті східних слов’ян зумовили утвердження майнової та соціальної нерівності в їхньому суспільстві?

Чому саме землі полян стали основою, а Київ – столицею держави Рюриковичів?

5. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності. Правління В.Великого та Я.Мудрого.

Чи вичерпує причини прийняття християнства Руссю твердження: язичництво на відміну від християнства не могло забезпечити панування князя над підданими? Обґрунтуйте свою точку зору.

Чи можна стверджувати, що Русь, прийнявши в Х ст., християнство, увійшла в лоно європейської цивілізації, стала “своєю ” серед європейських держав?

Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Олега і Святослава та Володимира і Ярослава. Чим зумовлені виявлені Вами якісні відмінності?

Чи згідні Ви з твердженням, що за часів Ярослава Мудрого Київська держава була найбільшою державою в Європі? Аргументуйте свою точку зору.

Розкрийте основні тенденції політичного життя русичів у період правління перших Рюриковичів (від Олега до Святослава).

6. Причини та етапи феодальної роздробленості. Занепад Київської Русі з др. пол. ХІ ст.

Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні:

а) господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом

б) розвиток вотчинного землеволодіння

в) масові селянські заворушення, виступи міщан

г) зростання політичної ролі боярства

д) відсутність загальновизнаного порядку заміщення великокнязівського престолу, усобиці князів

е) занепад Києва внаслідок військових конфліктів та переміщення торгівельних шляхів

ж) втручання у внутрішні справи Русі держав, які прагнули її військового і політичного ослаблення

з) вторгнення монголо – татар, які підірвали військову міць київського князя

к) великі розміри держави, що утруднювало економічні зв’язки та культурну консолідацію її населення

л) занепад науки, мистецтва та моральності населення

7. Культура Київської Русі

7.1. Із наведених виберіть ті жанри усної народної творчості, які були поширені в Київській Русі: обрядові пісні, думи, історичні пісні, казки, балади, легенди, загадки, замовляння, заклинання, билини, літописи, повчання.

7.2. Книги в Київській Русі писали на :

а) папері

б) пергаменті

в) бересті

7.3. Автором “Повісті минулих літ” традиційно вважають:

а) митрополита Іларіона

б) монаха Нестора

в) князя Володимира Мономаха

7.4. Охарактеризуйте роль Церкви і духовних осіб у давньоруському суспільстві. Чому більшість руських митців були церковними діячами?

7.5. Які ідеї та моральні цінності утверджувалися в художній культурі Русі Х-ХІІІ ст..?

7.6. Які основні теми та проблематика усної народної творчості Руської землі у Х – ХІІІ ст.?

Наши рекомендации