До іспиту з навчальної дисципліни

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

«ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

1. Педагогіка вищої школи як галузь наукового знання і навчальна дисципліна.

2. Предмет, завдання, основні категорії та поняття педагогіки та психології вищої школи.

3. Місце педагогіки та психології вищої школи у системі наук.

4. Міждисциплінарні зв’язки педагогіки та психології вищої школи.

5. Зв'язок педагогіки та психології з іншими галузями психолого-педагогічних знань.

6. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень.

7. Вища освіта. Система вищої освіти в Україні.

8. Передісторія вищої освіти. Перші університети середньовічної Європи.

9. Класичні університети України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст..).

10. Розвиток вищої освіти на українських землях під владою Російської та Австро-Угорської імперій: основні тенденції та напрямки.

11. Вища школа в Україні періоду Української національної революції (1917 – 1920 рр.). Основні тенденції розвитку вищої освіти в УРСР.

12. Вища школа в освітній системі сучасної України.

13. Дидактика вищої школи. Загальна характеристика, функції, завдання,

14. Загальна характеристика основних методологічних підходів до навчання та виховання у вищій школі.

15. Основні дидактичні концепції.

16. Поняття про процес навчання. Структурні компоненти процесу навчання. Двосторонній характер процесу навчання.

17. Психолого-педагогічні аспекти засвоєння знань студентами.

18. «Освіта», «зміст освіти» як базові поняття дидактики.

19. Навчально-виховний процес у вищій школі.

20. Взаємозв’язок викладання та учіння у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців в умовах вузу.

21. Вихідні державні документи планування та організації навчального процесу у вищій школі.

22. Навчальний план, навчальна програма, їх структура.

23. Основні соціально-психологічні закономірності навчального процесу у вищій школі.

24. Сутність і класифікація форм організації навчання, їх психологічне підґрунтя.

25. Форми організації навчання у вищій школі. Загальна характеристика.

26. Навчальна лекція як форма організації навчання у вищій школі.

27. Семінарські, практичні та лабораторні заняття як форми організації навчання у вищій школі.

28. Індивідуальна та самостійна робота студентів як форми організації навчання у вищій школі.

29. Контрольні заходи як форми організації навчання у вищій школі.

30. Лекція як провідна форма організації заняття. Вимоги до лекцій. Основні функції лекції.

31. Види навчальних лекцій як основної форми організації начального процесу у вищій школі.

32. Самостійна робота студента як основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять.

33. Психологічні особливості організації самостійної роботи студентів.

34. Види самостійної роботи студентів.

35. Робота майбутнього викладача з книгою.

36. Умови ефективної організації самостійної роботи студентів.

37. Наукова робота студентів у процесі їх професійної підготовки.

38. Основні вимоги до написання магістерських робіт.

39. Основні вимоги до написання курсової та дипломної робіт.

40. Поняття про діагностику навчання та її елементи.

41. Контроль знань студентів, його значення та функції.

42. Загальнопедагогічні та дидактичні вимоги до контролю та оцінювання знань студентів.

43. Зв'язок контролю з іншими ланками процесу навчання: вивченням і осмисленням нового матеріалу, його закріпленням і використанням у практичній діяльності.

44. Функції контролю знань студентів: загальні та спеціальні.

45. Види та методи обліку успішності студентів.

46. Шкали оцінювання знань студентів: національна, європейська кредитно-трансферна та система накопичення – ECTS.

47. Психологічна характеристика студентського віку.

48. Суперечливості та кризи студентського віку.

49. Вищий навчальний заклад як фактор соціалізації студента.

50. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності.

51. Типологічні особливості сучасних студентів.

52. Професійне становлення студента як майбутнього фахівця.

53. Професіоналізація як новоутворення студентського періоду життя людини.

54. Фахова компетентність як показник психологічної готовності до професійної діяльності.

55. Роль самовиховання у професійному зростанні студента як майбутнього фахівця.

56. Психологічні особливості студентської групи та її структура.

57. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу.

58. Міжособистісні стосунки у студентській групі.

59. Соціально-психологічний клімат групи як результат та умова ефективної спільної діяльності.

60. Проблема лідера та лідерства у студентському середовищі.

61. Психологічні особливості студентського самоврядування.

62. Роль студентської групи у вихованні студентства.

63. Загальна характеристика навчального процесу і навчально-професійної діяльності, психологічний аналіз їх складових.

64. Педагогічне управління навчальним процесом у вищій школі та його психологічний аналіз із позицій сучасних вимог.

65. Педагогічний процес як цілеспрямована активна взаємодія викладача і студента. Контроль і оцінка навчальної діяльності студентів.

66. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності.

67. Мотиваційна спрямованість учіння студента.

68. Формування професійних мотивів учіння.

69. Пізнавальна активність студента, її спрямованість на засвоєння професійних знань, умінь, навичок.

70. Психологічні принципи організації учбово-професійної діяльності студентів.

Наши рекомендации