Індивідуальне завдання № 2

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Педагог як суб’єкт навчально-виховного процесу

(2 год.)

1. Педагогічна діяльність (сутність, структура, характеристика компонентів).

2. Педагогічна взаємодія (сутність, механізми розгортання педагогічної взаємодії, види та рівні діяльності суб’єктів).

3. Функції педагога. Сучасні вимоги до педагога.

4. Цінністю орієнтації особистості педагога, їхня гуманістична спрямованість (з урахуванням сучасних філософських теорії освіти).

5. Педагогічні вміння викладача.

Тема 2. Педагогічна культура викладача, його професійна майстерність

( 2 год.)

1. Поняття про педагогічну культуру викладача, її головні складові.

2. Педагогічний досвід та педагогічні здібності як головні ознаки педагогічної культури викладача.

3. Поняття про педагогічну майстерність викладача, її складові компоненти.

4. Основні критерії та рівні оволодіння професійною педагогічною майстерністю.

5. Роль педагогічної творчості та творчого мислення у становленні педагога та формування його педагогічної майстерності.

Тема 3. Педагогічна техніка викладача

(2 год.)

1. Поняття про педагогічну техніку педагога, її структуру.

2. Здатність педагога до саморегулювання.

3. Шляхи вольового впливу на емоційну сферу особистості педагога, студента

4. Професійно-педагогічна установка (сутність, класифікація, характеристика окремих видів).

Тема 4. Педагогічне спілкування як взаємодія

(2 год.)

1. Сутність, функції, особливості, принципи, критерії педагогічного спілкування.

2. Рівні й стилі педагогічного спілкування.

3. Бар’єри в процесі спілкування педагога. Структура педагогічного спілкування.

4. Стилі педагогічного спілкування.

Тема 5. Невербальна і вербальна комунікація педагога

(2 год.)

1. Класифікація невербальних засобів комунікації педагога.

2. Міжособистісний простір у спілкуванні.

3. Пластична і мімічна техніка особистості педагога.

4. Функції мовлення педагога. Різновиди педагогічного мовлення.

5. Техніка мовлення педагога.

Тема 6. Конфлікти у педагогічних ситуаціях, шляхи їхнього вирішення

(2 год.)

1. Поняття про педагогічні конфлікти у педагогічних ситуаціях, їхня типологія, причини.

2. Анатомія, структура, сфера, динаміка педагогічних конфліктів.

3. Способи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях, шляхи розв’язання конфлікту.

4. Експертиза та передбачення педагогічних конфліктів.

5. Організація переговорів, медитації для розв’язання педагогічних конфліктів.

Тема 7. Педагогічний так і педагогічна етика педагога

(2 год.)

1. Поняття про педагогічну тактику педагога, його складові та умови вияву.

2. Поняття про педагогічну техніку педагога.

3. Педагогічна реакція на поведінку, вчинок учня / студента.

4. Методи, прийоми виховного впливу на поведінку учня / студента, умови, технологія їхнього застосування.

Тема 8. Підвищення педагогічної майстерності педагога

(2 год.)

1. Формування іміджу педагога як запорука його успіху в майбутній педагогічній діяльності.

2. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.

Індивідуальне завдання № 1

Тема: Реферативна робота на одну із запропонованих тем (5 б)

o Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці.

o Діяльність викладача як творчий процес.

o Ідеал викладача на сучасному етапі розвитку освіти.

o Природа педагогічного таланту викладача вищої школи

o Професійна ідентифікація особистості педагога.

Вимоги: реферативна робота має містити вступ, основну частину, висновки, список опрацьованої літератури; обсяг роботи – 7-8 сторінок писаного тексту.

Індивідуальне завдання № 2

Тема: Майстерність педагогічної діяльності викладача: особистий погляд (9 балів)

Зміст:

o Якої майстерності Ви повинні досягнути як викладач у педагогічній діяльності?

o Опишіть власні переконання, цінності як викладача вищої школи, що впливають на Вашу педагогічну діяльність.

o Яка невербальна поведінка дасть змогу Вам як педагогу набути авторитет серед студентів?

o Яких вимог Ви, майбутній викладач, будете дотримуватися до педагогічного спілкування зі студентами, що сприяє розвитку позитивних міжособистісних взаємин?

o Опишіть власні педагогічні дії щодо формування позитивної мотивації навчання студентів?

o Яким, на Вашу думку, повинен бути сучасне заняття з історії у вищій школі (зміст, методи, навчальне середовище, організаційні умови, діяльність педагога й учнів, їхня взаємодія)?

Вимоги: ґрунтовно розкрити власне розуміння майстерності педагогічної діяльності; власні судження підкріплюйте аргументами, посиланнями на наукові дослідження, власний досвід.

Методи контролю

Поточне оцінювання; поточне тестування; оцінка за індивідуальні завдання; письмовий іспит.

Наши рекомендации