Опис навчальної дисципліни

Харківська державна академія культури

Кафедра соціальної педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

Каністратенко М.М.

“”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліни нормативної частини циклу

професійної практичної підготовки бакалаврів

напряму 0101. Педагогічна освіта

спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка

Харківська державна академія культури,

факультет управління та бізнесу

2013рік

Робоча програма «Загальна педагогіка» для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальністю 6.010106 Соціальна педагогіка.

Х. : ХДАК, 2013.

Розробник:Проскурняк Олена Ігорівна, доцент кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури, кандидат психологічних наук

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної педагогіки

Протокол № 1 від 27 серпня 2013року

Завідувач кафедри соціальної педагогіки Рижанова А. О.

«27» серпня 2013 року

Схвалено методичною радою факультету управління та бізнесу

Протокол № 2 від «2» вересня 2013 року

«2» вересня 2013 року Голова _________ Максимовська Н .О.

 Харківська державна академія культури, 2013 рік

 Проскурняк О.І., 2013 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 5 напряму 0101. Педагогічна освіта спеціальності 6.010106 Соціальна педагогіка   Нормативна  
 
Модулів – 2 6.010106 Соціальна педагогіка Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й  
  Семестр
Загальна кількість годин - 90 1-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   30год.  
Практичні, семінарські
18 год.  
Лабораторні
год. г
Самостійна робота
132 год.  
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: іспит

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “____Загальна педагогіка_” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _соціальних педагогів напряму бакалавра

(спеціальності) “_______соціальна педагогіка_”.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна педагогіка» є ознайомлення студентів із теоретичними основами історії і теорії педагогіки.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни : зорієнтувати студентів у структурі дисципліни, розвинути педагогічне мислення майбутніх вчителів, допомогти студентам оволодіти цілями, змістом, формами та методами педагогічного процесу, забезпечити усвідомлення ними перспективних тенденцій розвитку педагогічної науки що ґрунтуються на кращих національних та світових здобутках в галузі педагогіки; навчити приймати найбільш ефективні рішення в майбутній практичній діяльності, творчо підходити до педагогічної праці.“

1.3. Міждисциплінарні зв’язки: «Основи соціалізації особистості», «Психологія», «Філософія», «Психологія особистості», «Вікова психологія», «Методи соціально-педагогічних досліджень та ін..

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- Місце та значення загальної педагогіки в систем психолого-педагогічних наук; галузі педагогіки та її зв'язок з іншими науками;

- Принципи організації освіти в Україні, проблеми та позитивний досвід організації сучасної педагогічної освіти в розвинутих країнах світу;

- Методи науко-педагогічних досліджень;

- Гуманістичні ідеали вітчизняної виховної системи, мету виховної роботи у закладах соціального виховання;

- Соціальні вимоги до змісту та напрямків навчально-виховної діяльності у закладах соціального виховання;

- Методи виховання та самовиховання особистості

- Закономірності та принципи виховання, їх характеристику;

- Предмет та об’єкт дидактики, актуальні проблеми дидактики;

- Методи навчання, їх класифікації та характеристики, критерії вибору засобів та форм навчання;

- Історію та шляхи формування сучасного педагогічного знання.

вміти :

- Організовувати навчально-виховний процес у різних соціальних інститутів;

- Аналізувати сучасні тенденції педагогічного процесу;

- Враховувати індивідуально-психологічні особливості дітей та підлітків у виховній роботі;

- Організовувати процес самовиховання особистості;

- Використовувати сучасні інноваційні технології у сфері освіти;

- Планувати освітньо-виховний процес та реалізовувати його результати.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.Загальні основи педагогіки та її історії

2.Теорія та практика навчання та виховання

Наши рекомендации