Інтервальна шкала оцінок

Рейтинговий показник Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Критерії оцінювання
90-100 5 (відмінно) A Відмінно – видатна відповідь з незначною кількістю помилок
80-89 4 (добре) B Дуже добре – вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
70-79 C Добре - в цілому добре, але з помітними помилками
60-69 3 (задовільно) D Задовільно – пристойно, але із значними помилками
50-59 E Достатньо – є відповідною мінімальним вимогам
30-49 2 (незадовіль-но) FX Незадовільно – необхідно довчити з можливістю повторного складання
0-29 F Незадовільно – необхідна значна подальша робота з обов’язковим повторним вивченням курсу

В рамках дії Болонської конвенції головним критерієм оцінювання знань студентів є їх якісні знання предмету, наукова діяльність, творчість та креативність і вирішенні завдань.

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Широкого використання у провідних країнах світу на сучасному етапі набуває й дистанційне навчання, яке основане на використанні персональних комп’ютерів, електронних підручників, засобів телекомунікації. Наприклад, за допомогою комп’ютерів студенти університетів можуть зайнятися самоосвітою, перевірити рівень своїх фахових знань або пройти тестування.

Для контролю знань студентів у розвинених країнах світу використовуються різні форми: короткі опитування молодих людей на семінарських заняттях; заліки; проміжні і підсумкові письмові іспити (США, Німеччина, Китай, Великобританія), усні (Німеччина). Допуском до складання іспиту є активна участь студентів на семінарських заняттях.

Слід також звернути увагу на те, що особливе розповсюдження у Великобританії, США набула тестова форма контролю та перевірки знань студентів. Особливістю використання даної форми є те, що студент має право вибору і може взагалі не відповідати, приблизно, на 10 питань тесту. Тестування можна проходити декілька разів. У середньому, непоганим результатом вважається, якщо з кожного тесту студент дає, приблизно, 75% правильних відповідей. Катастрофічним є 40% рівень правильних відповідей. Б Більша частина питань тесту перевіряє знання фактичногоматеріалу.

Необхідно підкреслити, що до особливостей організації навчального процесу у вищій школі окремихкраїн світу (США, Великобританія, Японія, Іспанія) належить реалізація модульної системи, складання навчальних планів за кредитними оцінками.

Варто також звернути увагу на те, що ці основні ідеї ефективної організації навчання у вищій школі на межі тисячоліть отримали своє широке впровадження і в діяльності вищих навчальних закладів України.

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел приводить до висновку, що одним із шляхів удосконалення вищої освіти у Західних країнах є застосування різних варіантів оцінювання якості підготовки майбутніх випускників У цілому, зарубіжні заклади вищої освіти мають право самостійно визначати власну систему оцінок. Так, найбільше розповсюдження у США отримало оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою у літерному вираженні (“А” – “відмінно”; “В” – “добре”, “С” – задовільно”; “Д” – “незадовільно, але допустимо”; “Е” – “недопустимо”). У ВНЗ Німеччини та Австрії також використовується 5-бальна шкала, але на відміну від англомовних країн, ця шкала представлена у цифровому вигляді (“1” – дуже добре; “2” – “добре”; “3” – “задовільно”; “4” – “достатньо”; “5” – “недостатньо”). У більшості університетів Великобританії поширеною є 100 бальна система оцінювання знань.

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що у вищій школі провідних країнах світу відсутні єдині вимоги до отримання диплома з відзнакою. Наприклад, американському студенту, який прагне отримати диплом з відзнакою, необхідно не тільки добре вчитися, але й обов’язково вивчати додаткові більш складні дисципліни. Англійська система у розв’язанні цього питання має суттєві відмінності. Так, всі студенти, що прагнуть здобути диплом з відзнакою, формально повинні виконувати тільки ту частину роботи, яка пов’язана з їх спеціалізацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ткачова Н.О. Сучасний стан освіти в розвинених країнах світу: Навчальний посібник. – Харків: Константа, 2004. – С. 9-96.

2. Т. Плахута. ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО – ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Витоки педагогічної майстерності Випуск 10, 2012 рік

3. Войтків Г.В. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ - ІНФОРМАЦ3ІЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка . Випуск 77, 2010 рік

4. Кривов'язюк І.В. Нові підходи до оцінки рівня знань студентів у контексті Болонського процесу

5. / І.В. Кривов'язюк // Тези доповідей науково-методичної конференції “Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”, м. Луцьк, травень 2005 р. — Луцьк: ЛДТУ, 2005. — С. 48–49.

6. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХСВІТУ

7. Круть П.П., Штефан Л.А.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/ppmb/texts/2007-12/07kpplcw.pdf

Наши рекомендации