Додаткові завдання. Користуючись тлумачним словником чи словником іншомовних слів, випишіть значення поданих слів і поставте в них наголоси

Користуючись тлумачним словником чи словником іншомовних слів, випишіть значення поданих слів і поставте в них наголоси. Порівняйте наголошування виділених слів із російськими відповідниками.

Гаванський, гаванський, гайда, генезис, гетьманський, гетьманщина, гладкий, гладкий, голіруч, горілиць, горошина, горошок, господарський, господарський, граблі, грейпфрут, громадянин, грушевий, гуртожиток, гусятина.

Підготуйте повідомлення з проблем слововживання.

1. Роковини – ювілей // Культура української мови : довідник / С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін. ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – С. 88.

2. Шлях – дорога – путь // Культура української мови : довідник / С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін. ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – С. 97.

Підготуйте доповідь або реферат. Теми рефератів:

1. Походження і значення імен.

2. Особистість мовця.

3. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їх взаємодії.

4. Мовні засоби переконування.

5. Проблеми білінгвізму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). – Там само. – С. 24–26.

2. Підгурська В. Ю. Культура фахової мови. - Там само. – С. 24–28.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – С. 84–91.

4. Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : посібник / О. Сербенська, Ю. Редько, О. Федик; за заг. ред. О. Сербенської:. – Львів : Світ, 1994. – С. 5–23.

5. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2002. – С. 107–128.

Практичне заняття № 5

Підсумкова модульна робота № 1 (аудиторна)

Підсумкова модульна робота розрахована на три рівні складності: репродуктивний репродуктивно-продуктивний та творчий.

На першому рівні складності студенти мають відповісти на теоретичне питання, поставити наголоси в словах, виправити ненормативні словосполучення. Максимальна оцінка – 73 бали

На другому рівні складності студенти повинні висловити власну думку з приводу актуальних проблем професійного мовлення; виправити мовленнєві помилки й пояснити причини їх виникнення; перекласти текст на українську мову, визначити його стилістичну приналежність й аргументувати свою думку. Максимальна оцінка – 89 балів.

На третьому рівні студенти мають перекласти подані словосполучення на українську мову; розкрити значення поданих омографів і ввести їх у контекст; використовуючи засоби певного мовного стилю, написати твір-мініатюру на задану тему. Максимальна оцінка – 100 балів.

зразок оформлення титульної сторінки повідомлення й реферату

Наши рекомендации