Додаткові завдання. Користуючись тлумачним словником чи словником іншомовних слів, випишіть значення поданих слів і поставте в них наголоси

Користуючись тлумачним словником чи словником іншомовних слів, випишіть значення поданих слів і поставте в них наголоси. Порівняйте наголошування виділених слів із російськими відповідниками.

Ваги, ведмедиця, верба, веретено, вершковий, вершковий, вигода, вигода, видання, визвольний, вимова, вимога, випадок, вичерпний, вишиваний, вишиванка, відомість, відомість, вільха, вісімдесят, вітчим, вчення.

Підготуйте повідомлення з проблем слововживання.

1. Меморіальний – пам’ятний // Культура української мови : довідник / С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін. ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – С. 70–71.

2. Любий – любимий – улюблений // Культура української мови : довідник / С. Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник, К. В. Ленець та ін. ; за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь, 1990. – С. 69–70.

Підготуйте доповідь або реферат. Теми рефератів:

1. Засоби забезпечення статусу престижності української мови.

2. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

3. стосунки між людьми у світлі досягнень психології.

4. Мова як засіб установлення людських стосунків.

5. Семантичні відтінки слів.

рекомендована література

1. Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для самостійної роботи студентів нефілолог. спец-стей очної та дистанційної форм освіти / К. Я. Климова, І. В. Голубовська, О. А. Левківська, Н. Д. Охріменко; за ред. К. Я. Климової. – Житомир : Рута, 2011. – С. 28–31.

2. Підгурська В. Ю. Культура фахової мови : навч. посібник для самостійної роботи студентів нефілол. спец-стей педагогічних ВНЗ з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” / Валентина Підгурська. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 26–28.

3. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – С. 84–85.

4. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – К. : Вікар, 2002. – С. 107–128.

Практичне заняття № 4

Тема: Функціональні стилі мовлення

1. Функціональні стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль мовлення, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби.

2. Функціональні стилі української мови. Художній стиль, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби.

3. Функціональні стилі української мови. Розмовний стиль, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби.

Завдання для самостійної роботи:

1. Перепишіть слова, розкриваючи дужки. Із тлумачного словника випишіть значення підкреслених слів.

(мікро) фон, (макро) еволюція, (міні) спідниця, (екс) президент, (віце) чемпіон, (супер) держава, (фото) елемент, (гідро) парк, (електро) динаміка, (соціо) метрія, (норд) ост, (палео) графія, (контр) революція, (космо) дром, (авіа) рейс, (аеро) порт, (лейб) медик, (генерал) майор, (лейб) гвардія.

2. Випишіть зразки наукового та публіцистичного стилів. Проаналізуйте лексичні засоби, які використовуються в цих текстах.

Наши рекомендации