Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Місцеві фінанси

Дисципліна теоретичного та прикладного характеру, що має на меті вивчення засад організації та управління місцевими фінансами, враховуючи розмежування повноважень та функцій між державними та місцевими органами влади. Вивчає економічні відносини у процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самоврядування та підприємств місцевого господарства. Формує розуміння сутності та ролі місцевих фінансів у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних утворень. Сприяє об’єктивному оцінюванню економічних процесів у регіоні.

Мета вивчення дисципліни "Місцеві фінанси"є формування системи знань щодо теоретичних засад і практичних аспектів управління фінансами, що призначені для виконання місцевим самоврядуванням його завдань та повноважень.

Основні завдання курсу:

- набуття ґрунтовних знань про місцеві фінанси, їх сутність, складові, становлення, значення та управління;

- вивчення місцевих фінансових інститутів та їх дії;

- опанування теоретичних засад та практичних аспектів у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади, у тому числі місцевих бюджетів, цільових фондів, місцевих позик, фінансів комунальних підприємств;

- набуття навичок організації фінансової діяльності підприємств місцевого та комунального господарства;

- дослідження впливу елементів системи місцевих фінансів на соціально-економічний розвитку адміністративних-територіальних одиниць.

Досягненню поставлених завдань курсу сприяє така форма організації навчального процесу, як самостійна робота, у межах якої певні визначені завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студента передбачає поглиблене вивчення тем курсу, що розглядаються під час лекційних і практичних занять; самостійне опанування матеріалу за темами курсу, з яких програмою не передбачені лекційні заняття; огляд наукових та аналітичних публікацій з проблематики дисципліни; набуття навичок використання отриманих знань для вирішення практичних завдань та проблемних ситуацій, застосування їх у безпосередній професійній діяльності.

Самостійна робота студента охоплює такі основні види робіт, як поглиблене вивчення основного та додаткового матеріалу за розглянутими на аудиторних заняттях темах; опанування основного та додаткового матеріалу за темами, що виносяться на самостійне вивчення. Така робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу, відповідних джерел основної та додаткової літератури, наукових статей, статистичних та аналітичних матеріалів у періодичних виданнях та мережі Internet, розгляд практичних проблемних ситуацій з діяльності суб’єктів місцевого господарства, самоуправління та державної влади, або ж з життєвого досвіду.

СРС передбачає виконання обов’язкових та вибіркових завдань. До обов’язкових завдань СРС належить підготовка до практичних занять та поточних модульних контрольних робіт, виконання письмових самостійних робіт. До вибіркових завдань СРС належить виконання індивідуальної аналітичної роботи за одним із запропонованих напрямків: «Визначення обсягу міжбюджетних трансфертів» або «Бюджетний моніторинг».

Зміст дисципліни

Змістовний модуль 1. Місцеві фінанси: становлення, сутність та складові

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Передумови функціонування місцевих фінансів. Сутність та роль територіальної громади. Конституційні гарантії та правовий статус територіальної громади. Функції та права територіальної громади. Територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності.

Інститут місцевого самоврядування в Україні та його роль. Сутність та призначення місцевого самоврядування. Теоретичні та організаційні засади місцевого самоврядування. Склад законодавчої та виконавчої гілки місцевого самоврядування. Функції, обов’язки та повноваження місцевого самоврядування.

Становлення системи місцевих фінансів. Зародження та становлення місцевих фінансів у середньовічній Європі. Розвиток місцевих фінансів за часів Київської Русі та Козацької доби. Вплив Великого князівства Литовського. Розвиток місцевих фінансів у Європі VIII-XIX ст. Місцеві фінанси у Російській Імперії та Радянському Союзі. Становлення та розвиток місцевих фінансів в сучасних умовах України та світу.

Вчення про місцеві фінанси. Розвиток теоретичної бази та вчення про місцеві фінанси. Децентралізацій на теорія, теорія "природного права", теорія вольності общин, громадська теорія місцевого самоврядування, державницька теорія місцевого самоврядування, теорія муніципального соціалізму.

Сутність місцевих фінансів як місцевого господарства та ресурсів місцевого самоврядування. Сутність місцевих фінансів як системи відносин. Трансформація сутності місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та її складові: об’єкт, суб’єкти, взаємовідносини, місцеві фінансові інститути. Функції та роль місцевих фінансів.

Сутність та особливості функціонування місцевих фінансових інститутів. Особливості формування та діяльності місцевих фінансових інститутів. Роль та значення місцевих фінансових інститутів в Україні.

Місцеві фінансові інститути. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Інститут позабюджетних валютних та цільових фондів. Інститут місцевих податків і зборів. Інститут комунальної власності, фінансів комунальних підприємств та комунальних платежів. Інститути комунального (місцевого/муніципального) кредиту та комунального страхування. Інститут суспільних послуг.

Вітчизняна нормативно-правова база та міжнародні стандарти організації та функціонування місцевих фінансів. Чинна нормативно-правова база місцевих фінансів України. Конституція України. Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України. Щорічний Закон України "Про Державний бюджет України". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Закон України "Про місцеві державні адміністрації". Хартія українських міст. Наказ Державного казначейства України "Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів". План Державного казначейства України "План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету". Наказ Міністерства фінансів України "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Європейська хартія міст. Європейська декларація прав міст. Декларація про принципи місцевого самоврядування у країнах СНД.

Місцеві нормативні документи. Щорічне Рішення Миколаївської обласної ради "Про обласний бюджет Миколаївської області". Щорічне Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаїв". Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації "Стратегія економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2004 – 2015 роки". Місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку.

Наши рекомендации