Комп’ютеризація навчально-виховного процесу на сучасному етапі розвитку суспільства. Використання ЕОМ для розвитку творчих здібностей молодших школярів

На сучасному етапі розвитку системи освіти України «пріоритетом є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» (Національна доктрина розвитку освіти. Розділ ІХ «Інформаційні технології в освіті»).

Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального життя, сфер виробництва.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем. Звичайно, труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною перешкодою, зокрема, можна назвати недостатнє (або навіть нульове) фінансування розвитку комп’ютерних технологій у наших школах, а ці технології надзвичайно дорогі (вартість комп’ютерів, їх модернізація, обслуговування, мережа, придбання програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет); вони потребують високого фахового рівня вчителів, відповідної підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Сучасна освіта висуває також і нові вимоги до організації роботи класного керівника. Концепція виховної роботи в сучасній школі – це підтримка та допомога учнівській молоді в реалізації їхніх задумів, використання інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури та особистісних якостей (самоаналіз, саморозвиток, самореалізація) для поліпшення, як свого життя, так і суспільства, в якому вони перебувають.

Для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів. В даний час будь-яка установа потребує комп'ютеризації своєї діяльності і перехід від роботи з паперовими носіями до роботи з електронними носіями.

Про своєчасність та актуальності аналізованої проблеми свідчить той факт, що більшу частину свого часу адміністратори закладів і вчителі витрачають на оформлення різної документації та звітів. Класному керівнику необхідно зберігати і використовувати безліч різної документації потрібної для ефективної роботи.

Маючи досвід роботи класного керівника можу з впевненістю сказати, що використання ІКТ в виховній роботі створює такі умови у колективі, при яких більше використовуються потенціальні особливості, викликає у дитини внутрішню позитивну реакцію і збуджує її власну активність у роботі над собою, здійснює більш ефективний і формуючий вплив на неї. Особливості виховання є не лише у знаннях психології, педагогіки і методики, а й у організації пізнавального інтересу учнів до поставленої проблеми. Буде інтерес – буде і результат.

Виховання - процес "живлення душі і серця" - неможливо відокремити від навчання. Процес інформатизації школи приносить нові технологічні рішення і нові проблеми. На перше місце ставиться формування надпредметних (загальнонавчальних) умінь і навичок, в тому числі - інформаційно-комунікаційних компетенцій.

Впровадження ІКТ в практику істотно "оживило" освітній процес і вдосконалило діяльність учасників даного процесу. В сучасному суспільстві, я думаю, багато хто зі мною погодиться, навчати дітей легше ніж виховувати. Процес виховання вимагає більш тонкого підходу до дитини і це процес постійної творчості. Сучасний класний керівник повинен знати і вміти визначати реальний рівень духовного, соціального, психічного, фізичного розвитку учнів класу, прогнозувати результат своєї діяльності, обирати із уже відомих, конструювати або виробляти єдину виховну технологію, яка б забезпечила особистісне зростання вихованців. Я вважаю, що у вирішенні сучасних виховних завдань значну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Саме ці технології покликані зблизити класного керівника та учня та забезпечити тісний зв’язок вчителя з класним колективом. Комп’ютер в сучасному вихованні стає засобом поширення і обміну інформацією між учнем та учителем, і розвиває в дитини підвищений інтерес до оточуючого світу.

Сьогодні відчувається нагальна потреба у використанні сучасних технологій у творчій роботі класного керівника в школі. Він мусить перебувати в епіцентрі інноваційної діяльності освітньої установи. Від класного керівника чекають роботи, наповненої новим змістом, новими технологіями проектування виховного процесу. Тільки за умови, якщо виховний вплив викликає у особистості внутрішню позитивну реакцію і збуджує її активність у роботі над собою, він здійснює вплив на неї, ефективний і формуючий.

На закінчення хочеться сказати, що класний керівник повинен рости і рухатися вперед разом зі своїми учнями, йти в ногу з часом. А час вимагання знань та вмінь використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй роботі. Сучасну дитину не можливо виховати без використання у навчанні та вихованні новітніх комп'ютерних технологій.

Наши рекомендации