Самостійної позааудиторної роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра теорії і практики початкової освіти

Дидактичне забезпечення

самостійної роботи студентів

З навчальної дисципліни

«Сучасна українська мова з практикумом»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.010102 – Початкова освіта

(шифр і назва напряму підготовки)

Факультет підготовки вчителів початкових класів

(назва факультету, відділення)

Розроблені:

ст. викл., кандидат філологічних наук

Помирчею С.В.

Слов’янськ – 2012

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Сучасна українська мова з практикумом» / уклад. Помирча С.В. – Слов’янськ, 2012

Рецензенти:

канд. філол. наук, Сиротенко В.П., доцент кафедри теорії і практики початкової освіти

канд. філол. наук, Малахова О.А., доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Пропоновані методичні матеріали призначені для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів і покликані допомогти опанувати теоретичні та практичні основи курсу «Сучасна українська літературна мова з практикумом (морфологія)», культуру усного і писемного мовлення, а також зорієнтувати студентів в організації самостійної роботи з вивчення курсу.

Затверджено на засіданні кафедри теорії і практики початкової освіти

протокол №6 від 10.12.2012 р.

ПЕРЕДМОВА

«Сучасна українська мова з практикумом» як навчальна дисципліна в підготовці вчителя початкових класів посідає одне з центральних місць. Учитель початкових класів зможе успішно виховувати в дітей хист до слова, активно допомагати їм у розвитку мовлення лише за умови, якщо сам володітиме глибокими знаннями з рідної мови, знатиме її фонетичну систему, лексику і фразеологію, граматичну будову і стилістику, буде взірцем для учнів у культурі усного і писемного мовлення.

Як відомо, самостійна робота студентів (СРС) – одна з форм організації навчального процесу із сучасної української мови, що є основою успішної самоактуалізації знань студентів, спрямована на систематизацію, поглиблення, узагальнення і закріплення набутих теоретичних знань, відпрацювання й удосконалення отриманих на практичних заняттях умінь і навичок, сприяє розвитку навичок самостійної роботи студента. Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студентів з дисципліни, регламентовано навчальним планом спеціальності, а важливим завданням для викладача є якнайпродуктивніше і щонайдоцільніше розподілити цей час для вивчення окремих тем.

Під час роботи над розділом «Морфологія» студенти повинні не лише глибоко усвідомити систему частин мови, а й їх категорії і форми, особливості вживання цих форм у зв’язному мовленні. Самостійно одержані знання з морфології допоможуть майбутнім учителям початкових класів сформувати в учнів лінгвістичні поняття і навички побудови граматично і стилістично правильного мовлення.

Під час виконання практичних завдань у позааудиторній самостійній роботі студенти повинні набути необхідних умінь і навичок виділяти в тексті різні типи мовних одиниць, розрізняти типи орфограм, правильно визначати способи вираження граматичних значень. Студенти мають виготовляти і використовувати наочні засоби навчання, застосовувати ТЗН, аналізувати з лінгвістичних позицій шкільні підручники і посібники з української мови, складати тези і конспекти робіт на лінгвістичні теми, перекладати тексти з російської мови на українську і навпаки.

Під час підготовки до практичного заняття, студент має, перш за все, опрацювати теоретичний матеріал за матеріалами лекції або фахову та довідкову методичну літературу.

Навчальна дисципліна «Сучасна українська мова з практикумом» складається з окремих змістових модулів, кожен з яких має свій об’єкт і завдання вивчення. Слово як основна одиниця мови забезпечує зв’язок між темами.

Мета методичних указівок – навчити студента самостійно здобувати знання з курсу «Сучасна українська мова з практикумом», виробити навички роботи з науковою літературою, уміння аналізувати, складати та редагувати тексти. Самостійна робота передбачає систематизацію, поглиблення, узагальнення і закріплення набутих теоретичних знань, сприяє розвитку навичок самостійної роботи студента.

В умовах активного впровадження у навчання студентів ВНЗ позааудиторної самостійної роботи можна запропонувати та різноманітні теми, форми виконання й ступені складності самостійної роботи.

Застосування різних видів роботи не лише як навчальний прийом, а й як контрольна форма перевірки знань, умінь і навичок студентів, насамперед, дає змогу викладачеві динамічно визначити рівень засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу й відповідно корегувати його. Продуктивними вважаємо описані нижче види самостійної роботи.

Під час виконання самостійної роботи в умовах комп’ютеризації навчального процесу орієнтуємо студентів на Інтернет-сайти, електронні варіанти словників, посібників, тексти лекцій викладачів тощо.

Отже, основою навчання стає самостійна організація студентами власного професійного навчального процесу. Розуміння постановки завдання, добування й відбір інформації, планування роботи, виконання діяльності, її контроль і оцінка утворять ядро навчання. Центром навчання є засвоєння бази знань, необхідних для компетентного виконання професійної діяльності.

Тематичний план

самостійної позааудиторної роботи

Наши рекомендации