Тема 2. Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення. З навчальної дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З навчальної дисципліни

«ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ»

Для підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

За заочною формою навчання

м. Хмельницький

2017
ЗМІСТ

      Стор.
1. Структура вивчення навчальної дисципліни
  1.1. Тематичний план навчальної дисципліни
  1.2. Лекції  
  1.3. Семінарські (практичні, лабораторні) заняття
  1.4. Самостійна робота студентів
  1.5. Індивідуальні завдання
  1.6. Підсумковий контроль
2. Схема нарахування балів
3. Рекомендовані джерела
4. Інформаційні ресурси в Інтернеті
       

Структура вивчення навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ те-ми Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Усього у тому числі Усього у тому числі
Лекції Сем. (прак). Лабор. Ін.зав. СРС Лекції Сем. (прак). Лабор. Ін.зав. СРС
1. Поняття, процесуальні передумови і види особливих порядків кримінального провадження             -      
2. Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення                
3. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх і щодо застосування примусових заходів медичного характеру                
4. Особливості кримінального провадження щодо окремих категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Особливості кримінального провадження на об’єктах зі спеціальним правовим режимом                  
5. Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження                  
6. Особливості провадження щодо кримінальних проступків             - -    
  Всього годин:                

Лекції

№ з/п Назва і план теми Кількість годин денна форма Кількість годин заочна форма
1. Поняття, процесуальні передумови і види особливих порядків кримінального провадження  
1.1   1.2   1.3 Процесуальна форма, єдність і диференціація, спрощення і ускладнення. Види окремих порядків провадження у кримінальному судочинстві Гарантії прав особи в особливих порядках провадження    
Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення   -
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Поняття, ознаки та види угод в кримінальному процесі Угода про примирення Угода про визнання вини Особливості досудового розслідування при укладенні угод Особливості судового розгляду при укладенні угод    
Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх і щодо застосування примусових заходів медичного характеру  
3.1   3.2   3.3   3.4   3.5   3.6   3.7 3.8 Поняття, види та підстави застосування примусових заходів медичного характеру Специфіка досудового провадження у справах при застосуванні примусових заходів медичного характеру Особливості судового розгляду у справах при застосуванні примусових заходів медичного характеру Специфіка доказування в справах про злочини неповнолітніх Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні про злочини неповнолітніх Особливості судового розгляду кримінальних справ про злочини неповнолітніх Застосування примусових заходів виховного характеру Специфіка кримінального провадження про суспільно небезпечні діяння неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності    
Особливості кримінального провадження щодо окремих категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Особливості кримінального провадження на об’єктах зі спеціальним правовим режимом  
4.1   4.2   4.3   Особливості кримінального провадження щодо окремих категорії осіб Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю Особливості кримінального провадження на об’єктах зі спеціальним правовим режимом    
Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження   -
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Поняття заочного провадження Спеціальне досудове розслідування Особливості судового розгляду Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження    
Особливості провадження щодо кримінальних проступків    
6.1   6.2.   6.3 Поняття та перспективи запровадження інституту кримінальних проступків Особливості досудового розслідування кримінальних проступків Судовий розгляд щодо кримінальних проступків    
  усього  

Семінарські заняття

Семінарське заняття 1 .

Тема 2. Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Поняття, ознаки та види угод в кримінальному процесі

1.2. Угода про примирення

1.3. Угода про визнання вини

1.4. Особливості досудового розслідування при укладенні угод

1.5. Особливості судового розгляду при укладенні угод

Аудиторна письмова робота

Наши рекомендации