ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. Актуальність теми:Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні і за який несе відповідальність

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: «Життя»

Актуальність теми:Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні і за який несе відповідальність. Але сучасна ситуація в суспільстві, вказує на те, що найвищий дар людини, її життя, відходить на задній план, поступаючись місцем «більш важливим» цінностям – багатству, кар’єрі, владі, миттєвим насолодам. І саме цим порушується П'ята Божа заповідь, яка стоїть в обороні не тільки нашого ближнього, але й нас самих.

Навчальна мета:

Знати:сутність п’ятої заповіді Божої та обов’язки щодо особистого життя та життя інших людей.

Вміти: пояснювати вияви порушень п’ятої Божої Заповіді.

Розуміти: цінності людського життя та потребу його збереження; відповідальність людини за збереження довкілля.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Життя як Божий дар:

- цінність людського життя;

- християнський погляд на співвідношення душі і тіла;

- п'ята Заповідь Божа: «Не вбий», її моральний зміст;

- вбивство фізичне й духовне.

2. Обов’язки щодо особистого життя: християнський погляд:

- обов’язки щодо збереження власного здоров’я;

- алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління як порушення Заповіді Божої – «Не вбий»;

- самогубство – один з найбільших гріхів проти п'ятої Божої заповіді.

3. Обов’язки щодо життя інших людей: християнський погляд:

- проблема евтаназія, види евтаназії;

- евтаназія як порушення п’ятої Божої заповіді;

- аборт як порушення п’ятої Божої заповіді.

Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Законспектуйте уривок з роботи Дана Г.П «Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів», що відображає позицію християнської церкви на проблему евтаназії. З’ясуйте чому евтаназія збороняється християнською моралю.

Прийняття смерті

Смерть - це вінець життя, остання велика пригода. Якщо помираємо добре, це означає, що наше життя було вдалим; якщо погано, то було поразкою. Помирати добре - це означає бути в мирі з Богом, з собою та близькою нам людиною.

Прийняття є ключем до хвороби й смерті. «Тільки хай не Моя, а Твоя буде воля!» (Лк. 22,42). Це був приклад Ісуса наприкінці Його життя. Його остання молитва була словами з Псалма: «В руки Твої віддаю Я духаМого»(Пс. 31, 6).

Етична оцінка

Основним етичним принципом є те, що самогуб­ство й убивство, які одночасно є в евтаназії, - це сер­йозні аморальні вчинки, і жодні обставини не можуть їх виправдати. Вони заборонені згідно з заповіддю: «Не вбивай». Ця заповідь, на чому треба особливо на­голосити, ані не є лише законом Католицької Церк­ви, ані простою єврейською забороною. Цю заповідь Бог дав усім людям і її завжди інтерпретували як: «Не вбивай невинного».

Евтаназія функціонує у двох формах: активній і пасивній.

Активна евтаназія - це безпосереднє вбивство найчастіше з допомогою надмірної дози ліків або смертельних ін'єкцій (внутрішньовенних). У випадку пацієнта можемо говорити про самогубство, а у випадку лікаря про вбивство.

Пасивна евтаназія - це просто діяльність, яка по­лягає в припиненні постачання їжі й напоїв або від­повідних ліків. У випадку діяльности першого типу пацієнта дослівно до смерти морять голодом - це по­вільна смерть, але це не безпосереднє вбивство. У деяких лікарнях ця діяльність дуже поширена щодо пацієнтів із стабільним автономним станом. Лікар й медсестри стомлені опікою над пацієнтом, яка не приносить результатів; керівники лікарні нарікають, що змушені викидати на вітер гроші, призначені на опіку; родина пацієнта фізично й психічно вичерпана.

В авторитетному, але короткому звіті стосовно евтаназійної кризи Монсеньйор Вільям Б. Сміт під твердив доречність «звичайної» та «надзвичайної опіки». На його думку, «звичайна" опіка» - це така, яка обов'язковою, а «незвичайна» - це така, яка можлива. Важко собі уявити, щоби можна було «незвичайною» опікою визнати подавання пацієнтам їжі й напоїв. Відтак жодні обставини не виправдовують припинен­ня виконання цього медсестринського й лікарського обов'язку..

Той факт, що пацієнт сам вимагав власної смерти, не означає, що його бажання є легальним. 24 сторіч­чя тому Гіппократ прокоментував ту саму проблему: «Ніколи ані не дам нікому смертельних ліків, якщо мене про це проситимуть, ані не підкажу нікому та­кої поради». Це не тільки буде злом із морального по­гляду, але й знищить довіру, яку пацієнти мають до лікарів, якщо хворі знатимуть, що в їхньому випадку евтаназія можлива.

«[…] життя і смерть появив я перед тобою, бла­гословення й прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству»,' - читаємо в Книзі Второзаконня (30, 19).У справі абортів і евтаназії сус­пільство й служба охорони здоров'я щораз частіше нисловлюються за смерть, що принесе світові не бла­гословення, а прокляття.

У виступі Папи Івана Павла II перед Робочою гру­пою Папської академії наук 21 жовтня 1985 року на тему евтаназії сказано:

«Науковці й лікарі покликані користуватися сво­їм умінням і енергією, щоби служити життю. Не мож­на їм, із жодної причини й у жодному випадку, нищи­ти життя. [...] Евтаназія - це злочин, у якому нікому іні не можна брати участи, ані навіть дозволяти його.

Науковці й лікарі не мають вважати себе богами жит­тя, а його кваліфікованими й благородними слугами»

«Евтаназія» («милосердне» вбивство) заборонена в будь-якій формі. Неможливість забезпечити осно­вні засоби для збереження життя рівнозначна евтаназії. У будь-якому випадку ані лікар, ані пацієнт не зобов'язані використовувати надзвичайні засоби».

Завдання 2. Прокоментуйте позиція Пап, Отців Церкви та християнських богословів на проблему абортів. Чому аборт вважається вбивством?

Церква послідовно виступала проти абортів від початку свого існування. У книзі «Дідахе» (близько 100 р. після Р. Хр.), яку вважають збіркою найбільш ранніх правил християнської віри й моральних за­конів, сказано: «Не можна вбивати плоду, роблячи аборт». Атенагор (близько 177 р.) і Тертуліян (близько 225 р.) описують аборт як убивство. Схожі висновки оприлюднив св. Кипріян і св. Іполит, а також синод в Ельвірі (близько 300 р.) й св. Василій Великий (+235), який говорив: «Жінка, яка свідомо нищить плід, відповідає за вбивство. І жодні відмін­ності, чи це повністю сформований, чи ще несформо­ваний плід, ми в цьому випадку не можемо прийняти». У IV і V ст. св. Іван Золотоустий і св. Августин виголошували схожі думки.

У сучасному світі аборти багаторазово було засу­джено в папських енцикліках і промовах, а також відповідях Апостольської Столиці.

У Humanae vitae (1968) Папа Павло VI сказав: «[…] почуваємося до обов'язку ще раз заявити, що треба безумовно відкинути - як морально недопустимий спосіб обмеження кількості потомства - безпосереднє порушення розпочатого вже процесу життя, а особливо безпосереднє переривання вагітності, хоч би і виконуване з лікувальною метою».

Незмінну науку Церкви підтвердив Другий Ват канський Собор (1962-1965) у Gaudium et spes (Дупастирській конституції про Церкву в сучасному сві ті). У 27-му пункті сказано:

«Крім того, усе, що загрожує життю, як-от усілякі вбивства, геноцид, усунення плоду, евтаназія й добро­вільне самогубство; [...] усе це й такі ж справи й прак­тики є ганебними».

Багато в кого складається враження, що переду­сім Католицька Церква виступає проти абортів, але це неправда. Багато протестантських Церков приєд­налися й стоять у перших рядах борців із цією не­справедливістю. Упродовж останніх років вони також страждали внаслідок безпосередніх атак, або ж через те, що їх переслідували своїми аргументами прихиль­ники абортів.

Дітріх Бонгоффер, великий лютеранський бого­слов, якого вбили нацисти 1945 р., написав у своїй книжці "Етика":

«Знищення ембріона в матці є злочином, який по­лягає в тому, що відбирається право на життя, яким Бог обдарував зачату особу. Запитання, чи ми турбу­ймося тут про людську істоту, чи ні, ставлять тільки для того, щоби ще більше ускладнити цю пробле­му. Фактом є те, що Бог напевне мав намір створити людську істоту й тому її зачали, однак свідомо позбавили життя. А це є вбивством».

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Евтаназія і християнська етика.

2. Аборт як одна з центральних проблем християнської етики та біоетики.

Наши рекомендации