Положення про курcову роботу

Це Положення розроблене відповідно до законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, чинного законодавства України, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06. 1993 року за № 161, Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про організацію навчального процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Положення встановлює| загальні| правила підготовки|, оформлення| і захисту| курсових| робіт. Більш детальне| положення|, яке визначає| вимоги| до змісту|, обсягу| і оформлення| курсових| робіт| з урахуванням| специфіки| конкретних| факультетів| і кафедр, розробляються| методичними| комісіями| відповідних| структурних| підрозділів| університету| на основі| цього| положення|, ухвалюються| вченими| радами факультетів| і затверджуються| наказом ректора.

1. Загальні положення

Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, виконується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування.

Мета виконання курсової роботи — розширення|, поглиблення| знань| студента і формування| |в| |навичок| науково-дослідної| діяльності|. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного розвязання конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни щорічно затверджується кафедрою, має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Важливо також враховувати потенційну можливість переростання курсової роботи у дипломну. Студентам надається право вільного вибору теми курсової роботи.

Перелік дисциплін, за якими| передбачено| виконання| курсових| робіт|, календарні| терміни| їх виконання| передбачені| в навчальних| планах кожного напряму підготовки (спеціальності)| і можуть| бути| зміненні| тільки| ухвалою вченої| ради університету|.

2. Завдання курсової роботи:

- систематизація| наукових| знань|;

- поглиблення| рівня| і розширення| обсягу| професійно| значущих| знань|, умінь| і навичок|;

- формування| умінь| і навичок| самостійної| організації| науково-дослідної| роботи;

- оволодіння| сучасними| методами пошуку|, опрацювання| і використання| інформації.

Курсова робота не може бути простою компеляцією і складатися з фрагментів різних статей і книг. Вона має бути науковим, завершеним матеріалом, мати факти і дані, що розкривають взаємозв'язок між явищами, процесами, аргументами, діями і містити щось нове: узагальнення літератури, матеріалів емпіричних досліджень, в яких є авторське бачення проблеми і її рішення. Цьому загальнотеоретичному положенню підпорядковується структура курсової роботи, її мета, завдання, методика дослідження і висновки.Дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається в науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту.

3. Керівництво курсовою роботою

Керівництво курсовою роботою здійснюється, зазвичай, найбільш кваліфікованими науково-педагогічними працівниками випускових кафедр. Керівником курсової роботи з дисципліни навчального плану є, зазвичай, лектор, проте завідувач|завідуючий| кафедри може призначити керівником курсової роботи викладача, який забезпечує проведення семінарських (практичних) занять, або іншого викладача кафедри. Керівником курсової роботи може бути призначений і запрошений фахівець|спеціаліст|, який виконує відповідні обов'язки за сумісництвом.

Науковий керівник допомагає студентові правильно обрати тему курсової роботи, розробляє завдання|задавання|, дає поради з методики виконання роботи, проводить консультації за складеним спільно із|із| студентом графіком.

Студент обирає тему курсової роботи відповідно до переліку тем, розроблених і затверджених кафедрою, а також керуючись своїми науковими інтересами і схильностями.| Студент має право запропонувати свою тему з|із| обґрунтуванням доцільності її дослідження.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням|задачам| вивчення навчальної дисципліни і підготовки фахівців з відповідного профілю, передбаченим державним освітнім стандартом; відповідати сучасному рівню розвитку певної галузі науки і досвіду|досліду| педагогічної (виробничої) діяльності.

Тема курсової роботи затверджується на засіданні відповідної кафедри. Зміна теми курсової роботи допускається у виняткових випадках за обгрунтованим клопотанням самого студента або за ініціативою наукового керівника. Тема курсової роботи дається одному студентові навчальної групи.

Процес виконання курсової роботи має бути забезпечений підручниками|посібниками|, навчальними посібниками, методичною, довідковою та іншою літературою, технічними та іншими навчально-допоміжними засобами|коштами|.

4. Вимоги до виконання курсової роботи

Курсова робота повинна відповідати таким| вимогам:

- бути виконаною на достатньому теоретичному рівні;

- зміст роботи повинен відповідати темі;

- виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів;

- при написанні тексту треба звернути увагу на стиль викладу: не використовувати довгих, заплутаних речень; не користуватись надто часто вживаними, малоінформаційними штампами; намагатися викладати думки просто і образно; абзаци не повинні складатися з одного речення;

- включати аналіз не лише|не тільки| теоретичного, але й емпіричного матеріалу;

- усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані (якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються рецензентом в актив роботи, а й відносяться в пасив, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал);

- ґрунтуватися на результатах самостійного дослідження, якщо цього вимагає тема;

- мати обов'язкові самостійні висновки|висновки| після|потім| кожної розділу|розділу| і загальні висновкі роботи;

- мати необхідний обсяг|обсяг|;

- бути оформленою за стандартом і виконаною в зазначені терміни;

При виборі теми курсової роботи студент повинен враховувати:

- її актуальність;

- пізнавальний інтерес до неї;

- можливість|спроможність| подальшого|наступного| глибшого дослідження проблеми (написання дипломної роботи).

Робота над темою складається з трьох етапів: підготовчого, робочого і завершального.

На підготовчому етапі студент:

- визначає мету|ціль|, завдання|задачі|, структуру і методи дослідження;

- здійснює пошук теоретичної і емпіричної інформації (робота з|із| каталогами, складання списку літератури, робота з|із| книгою, виписки, тези, конспектування, ксерокопіювання важливого|поважного| і цікавого матеріалу, розробка програми і інструментарію дослідження) і визначає її обсяг|обсяг|;

- ретельно систематизує відібраний матеріал, вивчає його і готує коротку історіографію проблеми дослідження;

- складає план курсової роботи.

На робочому етапі студент:

- пише чорновий варіант роботи і висловлює свою думку з визначених питань;

- працює над висновками|висновками| з кожного параграфу і розділу|розділах|;

- оформляє науково-довідковий апарат роботи (наскрізні посилання|посилання|, список літератури).

На завершальному етапі студент:

- виправляє роботу відповідно до зауважень наукового керівника;

- пише остаточний варіант роботи із врахуванням| вимог наукового формлення;

- подає|уявляє| роботу науковому керівникові на відгук|відкликання|;

- здає|складає| курсову роботу на захист.

Процес роботи вибудовується|шикується| відповідно до календарного плану:

- останній місяць семестру, який передує за навчальним планом курсовой роботі – вибір теми курсової роботи і її попереднє обговорення з|із| керівником;

- перший місяць семестру – пошук, підбір, систематизація і аналіз матеріалів з теми курсової роботи, складання плану курсової роботи і обговорення його з|із| керівником;

- другий місяць семестру – написання чернеткового варіанту курсової роботи;

- третій місяць семестру – написання остаточного варіанту курсової роботи;

- четвертий місяць семестру – представлення курсової роботи на відгук|відкликання| науковому керівникові та її захист.

Залежно від індивідуальних особливостей студента, рівня його теоретичної підготовки і загальної|спільної| дослідницької культури, робота може бути виконана в коротші терміни.

5. Структура курсової роботи

Курсова робота має таку|слідуючу| структуру:

- титульний аркуш|лист|;

- зміст;

- вступ|вступ|;

- основний текст (розділи|розділи|, параграфи);

- висновок|ув'язнення|;

- список літератури;

- додатки|застосування|.

Титульний аркуш роботи

Титульний аркуш містить найменування міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад (Міністерство освіти і науки України); назву вищого навчального закладу (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка); назву кафедри, де виконана робота; курс, групу, факультет, прізвище, ім'я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника, місто і рік виконання роботи (див. додаток А). На титульному аркуші зазначається також дата здачі і захисту, оцінка з|із| підписом наукового керівника.

5.2. Зміст

Після|потім| титульного аркуша|листа| розташовується|прямує| зміст (аркуш|лист| не нумерується), в якому містяться|утримується| назви розділів|розділів| і параграфів та|із| вказуються сторінки (інтервал - 1,5).

Зміст (план) наукової праці повинен відповідати кільком універсальним вимогам:

- теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – приблизно однакові за обсягом;

- варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого зайвого;

- теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;

- жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.

Зразок оформлення змісту курсової роботи подано в додатку Б.

5.3. Вступ|вступ|

У вступі|вступі| обгрунтовується актуальність теми дослідження. Вона включає короткий огляд літератури і емпіричних даних, оцінку рівня|ступеня| теоретичної розробленості проблеми, аналіз протиріччя|суперечностей| теорії і практики, обгрунтування теми дослідження і необхідності її подальшого|дальшого| наукового вивчення.

У вступі|вступі| визначається об'єкт і предмет дослідження, формулюється мета і завдання|задачі|. Бажано у вступі описати методи, які використовувалися у процесі роботи над темою, а також пояснити принципи структурної побудови праці. Вступ до курсової роботи обов’язково повинен представити читачеві основну думку праці, той основний висновок, або висновки, які зробив автор у процесі роботи і які він обґрунтує і захистить у основній частині праці. Рекомендований обсяг - до 3 сторінок.

Основна частина

Основний текст містить, зазвичай, два розділи|розділи| – теоретичний і практичний. Вони поділяються на параграфи. Кожен розділ і параграф |розділ| повинні закінчуватися висновками|висновками| автора. Завдання розділів основної частини – переконливо довести та проілюструвати основну думку автора. Основу тексту складають аргументи – тобто твердження, які супроводжуються логічними доказами або фактичними ілюстраціями. Для того щоб зробити текст більш читабельним та структурованим, варто дотримуватися таких правил:

- кожному основному аргументові присвячуємо мінімум 1 абзац;

- аргументи “проти” (погляди, протилежні до тих, яких дотримується автор) обов’язково повинні бути спростовані;

- кожен абзац повинен бути об’єднаний однією думкою і відзначатися змістовною та стилістичною єдністю;

|Рекомендований обсяг – 15-20 сторінок друкованого тексту.

5.5. Висновки|ув'язнення|

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики.

Висновок – це остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

Висновки – це судження, які логічно випливають з певного змісту первинних даних. У висновках узагальнюються викладені в розділах теоретичні та практичні матеріали як результат розв’язання поставлених задач (завдань).

Висновки повинні бути чіткими, виразними, віддзеркалювати реальні результати курсової роботи. Висновки можуть містити практичні рекомендації щодо розглянутих і вирішених в роботі задач (завдань). У висновках треба визначити ще не опрацьовані питання, що охоплюються даною темою, і пояснити, чому вони не розглянуті в роботі.

У підсумкових висновках підбиваються підсумки проведеного дослідження, узагальнюються основні теоретичні положення|становища| і робляться|чинять| висновки|висновки|, а також визначаються основні напрямки|направлення| для подальшого|дальшого| дослідження проблеми (у дипломній, магістерській роботі).

Текст висновків може поділятися на пункти.

Рекомендований обсяг – 2-3 сторінки друкованого тексту.

Наши рекомендации