Поняття про естетичну культуру, естетичне виховання, його суть і завдання. Тема Естетичне виховання

Тема Естетичне виховання

План

1. Естетика як наука про прекрасне – основа організації діяльності з естетичного виховання

2. Поняття про естетичну культуру, естетичне виховання, його суть і завдання

3. Принципи і система естетичного виховання

4. Шляхи та засоби естетичного виховання

5.Естетичне виховання засобами мистецтва

Естетика як наука про прекрасне – основа організації діяльності з естетичного виховання

Естетика − наука про естетичну дійсність, про закони естетичного пізнання та естетичної діяльності людини, наука про спільні закони розвитку мистецтва та вдосконалення світу законами краси.

Ще у давнину спеціалісти з естетики − філософи − сперечалися через такі питання:

· Прекрасне існує об’єктивно чи тільки у свідомості людини?

· Чи може прекрасне пізнати кожен, чи воно доступне тільки обраним?

· Прекрасне існує для насолоди чи воно повинне піднімати людей на боротьбу за краще життя?

Ще 2 тисячоліття тому філософи розділилися на матеріалістів та ідеалістів. Ці напрями обґрунтувалися і в естетиці.

Матеріалісти стверджували, що прекрасне і снує об’єктивно незалежно від нашої свідомості і існувало завжди до виникнення людини. Матеріалісти стверджують, що всі можуть сприймати прекрасне. мистецтво повинно кликати людей на боротьбу за краще життя.

Ідеалісти стверджують, що прекрасне існує тільки у свідомості людини, що в оточуючій дійсності немає ні прекрасного, ні бридкого. вони вважали, що прекрасне можуть сприймати тільки обрані від бога люди. Прекрасне повинно служити тільки для насолоди.

Основне питання естетики − це відношення естетичної свідомості до оточуючої дійсності.

Предмет естетики − естетичне освоєння світу, яке складається з 3-х частин:

1. Естетичне в об’єктивній дійсності − це естетичні категорії:

· прекрасне та бридке;

· підвищене та низьке;

· трагічне та комічне;

2. Естетична свідомість, яка включає в себе сукупність:

а) естетичних почуттів;

б) естетичного смаку;

в) естетичного ідеалу;

г) естетичної діяльності;

д) естетичних поглядів до теорії.

а) це переживання людини, які викликані естетичною дійсністю;

б) це міра у сприйнятті прекрасного;

в) це уявлення людей про ідеальне, це зразок;

г) поняття відображаючи форми і проявлення людської діяльності відповідно до естетичних потреб;

д) це складова частина світогляду тієї чи іншої соціальної групи або певних класів.

Поняття про естетичну культуру, естетичне виховання, його суть і завдання.

Естетичну культуру педагогіка розглядає як складне комплексне поняття:

- 1 компонент: формування естетичного смаку, особливої емоційної чуйності людини до прекрасного в мистецтві, природі, праці, громадському житті та поведінці людей.

- 2 компонент: знання, на основі яких формуються естетичні уявлення, поняття, погляди, смаки, які складають естетичний виднокруг особистості.

- 3 компонент: естетичний ідеал як мета.

- 4 компонент: естетичний смак − це поєднання вміння бачити прекрасне, дати вірну естетичну оцінку їй.

- 5 компонент: естетичні потреби та інтереси, естетичні здібності.

Рівень розвитку естетичної культури школярів неоднорідний, так як в них мало знань з теорії мистецтва, художньої творчості. Виявляються і вікові відмінності в розвитку естетичної культури: молодші школярі виявляють підвищений інтерес до краси природи, підлітки − до мистецтва, старші − інтерес до естетики поведінки, зовнішнього вигляду, відношень.

Естетичне виховання − це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності, здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак, ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямованого, планомірного та систематичного розвитку.

Основою естетичного виховання є певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості ( почуттів, поглядів, переживань, ідеалів, оцінок, смаків, потреб), так і у розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах. Формування у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, починається зі сприйняття оточуючого.

Завданням естетичного виховання є:

· розширення художнього сприйняття, списку прочитаних книг, почутих музичних творів;

· організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки;

· формування естетичних понять, поглядів, переконань;

· виховання естетичних смаків;

· формування умінь і навичок творити прекрасне;

· розвиток в учнів творчих здібностей.

Концепція національного виховання визначаючи основні завдання загальноосвітньої школи визначає і завдання естетичного виховання:

· формування основ естетичної культури;

· розвиток естетичного досвіду особистості, її художніх здібностей;

· оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового і народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел, гри;

· розвиток почуття прекрасного, формування здатності розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’ятки історії, красу і багатство природи;

· здібність до творчої діяльності в різних видах мистецтва.

Наши рекомендации