ТЕМА: Порівняльний аналіз концептуальних засад педагогічної творчості А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського

Інтегрований курс

Історії та теорії педагогіки

(3 курс, 7,8 модулі)

плани семінарських занять

(Для студентів ІІІ курсу

іноземного відділення

факультету філології і журналістики)

Доц. Ж.В. Борщ

Доц. В.А. Погребняк

Полтава 2011-2012 н.р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ

Семінарське (практичне) заняттяформа навчальної діяльності, на якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідним чином сформульованих завдань

Основна дидактична мета заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення..

До кожного семінарського і лабораторного заняття, теми яких повідомляються на початку вивчення даного модуля, студенти зобов’язані ретельно готуватися. Насамперед необхідно переглянути лекційний матеріал із теми і, використовуючи конспект і рекомендовані підручники й навчальні посібники, підготувати детальні відповіді на питання конкретного заняття; належить також виконати й усі можливі домашні завдання, запропоновані викладачем. У процесі роботи визначається рівень готовності кожного студента до участи в практичних заняттях і до виконання лабораторних робіт, який упливає на результати підсумкового контролю. До кожного практичного завдання розроблені методичні рекомендації, поради на допомогу студентові. Таким чином, основне завдання студента – користуючись відповідними методичними матеріалами й літературою, творчо та якісно виконувати завдання у тій чи іншій формі, в залежності від вимог викладача, своєчасно прозвітувати про їхнє виконання.

Самостійна підготовка студента до практичних занять починається зі знайомства з планом семінару і добору рекомендованої літератури. Перш ніж вивчати першоджерела, необхідно познайомитися з матеріалом навчальні лекції на тему заняття і відповідним розділом підручника чи навчального посібника. Запорукою успішної і раціональної підготовки до практичних занять є систематичне попереднє опрацювання лекцій і наступна самостійна робота з доповнення матеріалу.

Підручник, навчальний посібник та іншу обов’язкову навчальну літературу слід не просто читати, а вивчати. При вивченні джерела спочатку рекомендовано побіжно проглянути весь матеріал із метою фіксації провідних думок і послідовності викладу. Потім книгу читають, конспектуючи відомості, необхідні для відповіді на поставлені в плані заняття питання, і, нарешті, втретє проглядають, прагнучи організувати прочитане в єдину систему, усвідомити окремі складні положення теми.

Уважний розгляд схем, діаграм та іншого ілюстративного матеріалу книги допомагає цілісному розумінню прочитаного, дає можливість порівнювати новий матеріал з уже відомими знаннями, виробити власне ставлення до питання. Додаткову літературу читають із метою ознайомлення. Під час такого читання уважно перечитують окремі частини джерела, решта матеріалу розглядають мимохідь.

Для систематизації матеріалу і спрощення подальшого добору необхідної літератури, наприклад, під час написання повідомлення з теми або підготовки до заліку чи екзамену зручно використовувати бібліографічні картки чи зошити. Всі питання, які можуть виникнути у процесі підготовки до заняття, необхідно занотовувати на полях із метою наступного з’ясування.

Завершивши вивчення рекомендованих науково-педагогічних джерел і літератури використаної зі власної ініціативи, необхідно до кожного пункту плану семінарського заняття скласти або зведений конспект, або прості чи складні плани усних відповідей. Із метою самоперевірки корисно відтворити основні положення й відповісти на запитання, подані для самоконтролю і підручнику, навчальному посібникові й у плані заняття.

Відповіді на питання мають бути логічно структуровані, обґрунтовані, аргументовані.

Модуль 7. Андрагогіка в системі педагогічних наук

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Андрагогіка в системі педагогічних наук.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Сутність андрагогічного підходу в системі освіти:

а) категорії,поняття, функції;

б) принципи андрагогіки;

в) духовно-моральний аспект змісту андрагогіки.

2. Соціальні передумови виникнення андрагогіки.

3. Історичні етапи розвитку андрагогіки.

4. Психолого-педагогічні засади освіти дорослих.

5.Проблеми андрагогіки в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського.

6.Формування андрагогічної освіти в країнах світу.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Доведіть необхідність у сучасному світі освіти людини упродовж життя.

2. В чому полягає сутність трьох основних тлумачень андрагогіки? Охарактеризуйте їх позитивний потенціал і недоліки.

3. Здійсніть порівняльну характеристику об’єкта, предмета педагогіки школи з обертом та предметом андрагогіки.

4. Поясніть чому Й.Гербарт вбачав у андрагогіці «узаконення вічного неповноліття»?

5. Які ролі виконує андрагог? Поясніть чому.

6. У чому полягає відмінність андрагога від учителяч?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть схему, яка б відбивала основні завдання андрагогіки.

2. Складіть таблицю причин, що призвели до виникнення андрагогіки.

3. Вирішіть усно задачі: №2, №3, №4 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 32-34

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ

1.Шляхи подолання вікових криз.

2.Етапи життя дорослої людини .

3.Безробітні в системі освіти.

4.Особливості керівництва освітньою діяльністю інвалідів.

5.Неперервна освіта як фактор розвитку дорослої людини.

СЛОВНИКИ

1. Педагогічний словник За ред. М .Д. Ярмаченка. - К. : педагогічна думка, 2001. – 514с.

2.Психологическийсловарь (под. вид. В. В. Давидова /др-М. 1983

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Закон України «Про виховання дітей та молоді // Освіта України – № 72 (14 вересня) .- 2004.

2. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (проект) // Освіти України № 94 (3 грудня) .- 2004.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Архіпова С.П. Основи андрагогіки : навч. посіб/ С.П. Архіпова.- Черкаси - Ужгород, 2002.-С. 5-7,13 - 21, 74-83.

2. Основи андрагогики / Под. ред.И.А. Колесниковой.- М: AKADEMA, 2003. ‑ С. 5-19.

3. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально-методичний посібник: У 2 ч./ За ред.. А.М.Бойко. – Ч.2. – К.:ВІПОЛ; Полтава:АКМІ, 2004. – 504с.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Барабаш О. Аналіз теорій навчання дорослих учнів [Текст] / О. Барабаш // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 7–9.

2. Зінченко С. Психологічні особливості неформальної освіти дорослих [Текст] / С. Зінченко // Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві / Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – С. 84–96.

3. Змеев С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С.И.Змеев. – М.; ПЕР СЭ, 2007. – 272с.

4. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. – М.: Просвещение, 1985.

5. Романов. К.В. Культурно-антропологический подход к философскому осмыслению методологических основ новой школы // Педагогика. – 2009. – №5. – С. 28-32.

6.Рабочая кника андрагога/ Под.ред. С.Г. Вершловского. – СПб., 1998.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Баяновська М. Андрагогіка у системі сучасного людинознавства // Рідна школа. – 2006. – №10. – С. 11-14.

2. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХ века. – М., 1997

3. Горшкова В. В. Образование взрослых в контексте культуры : феноменологический аспект [Текст] / В. В. Горшкова // Педагогика. – 2011. – № 7. – С. 43–48

4. Дем'яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини ХХ - початку ХХІ ст. [Текст] / Н. Дем'яненко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 39–44.

5. Дем'яненко Н. Трансформація концепції освіти дорослих у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. [Текст] / Н. Дем'яненко // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 59–65.

6. Дубинина Т.В. Социально-психологические особености обучения взрослых (на примере корпоративного обучения) [текст] / Т.В. Дубинина // Психология обучения (журнал). - 2009. – №.5 – С. 83-90.

7. Змеев С.И. Андрагогика: Становления и пути развития// -1995. – №. 2.

8. Методи навчання дорослих [текст] // Школа. -2008. – №.5.-С.41-45.

9. Назаренко Т. Науково-теоретичні засади андрагогічного підходу до начання у післядипломній педагогічній освіті. [текст] / Т.Назаренко// Імідж сучасного педагога. - 2010 – №.1. - С.7-10.

Модуль 7. Андрагогіка в системі педагогічних наук

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Технології освіти дорослих

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1.Педагогічні умови навчання дорослих.

2. Сутність адаптивних технологій навчання дорослих.

а) вечірні, недільні школи;

б) екстернатне навчання;

в) самоосвіта (неформальна, інформальна).

3. Характеристика модульної технології навчання.

4. Характеристика дистанційної технології навчання.

5. Характеристика технології музейної педагогіки.

6. Характеристика інтерактивних технологій.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Наведіть приклади різних технологій навчання дорослих

2. Складіть порівняльну таблицю характерних ознак відомих вам технологій дорослих.

3. Складіть глосарій до теми

4. Напишіть анотацію до двох статей, що стосуються теми лабораторного заняття.

5. Складіть структурно-логічну схему теми

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ

1. Характеристика технології Case-study.

2. Андрагогічна роль музейного екскурсовода.

3. «Табу» андрагога.

4. Специфіка навчання у вечірніх школах.

СЛОВНИКИ

1. Максименко В. Педагогічний словник / шкільний світ. – 2001.- №6-7.-39с.

2. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка .- К. : педагогічна думка. 2001.- 514с.

3. Селевко Г. К. енцыклопедия образовательных технологий : 13 2 т. – 2006.

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1.Концепція неперервної освіти у світовому просторі : // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2001.- Вип. 3- с.7-12.

2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення. Проблема. На розв'язування якої спрямована концепція. // Трудова підготовка в закладах освіти .- 2009. л.1-2. – с.3-5.

3. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження положення про вечірню (зміну) школу [Текст] Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2005. № 29. - с.374-379.Управління освітою . – 2007.- №20.- с24.

4. Тимчасове положення про недільну школу національних меншин в Україні [Текст] //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України .- 1992.- №23.- с.26-29.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бойко А.М. Загально-дидактичні основи дистанційного навчання [текст] / А.М.Бойко // Євробюлетень. - 2002. – №. 3. – С. 41-43.

2. Змеев С.И. Технология обучения взрослых.. – М., 2002.

3. Ковальчук В. І. Технологія навчання дорослих на основі особистісно орієнтованого підходу [Текст] : тренінг / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид, перероб. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу")..

4. Кузьмінська О.Г. Дистанційні технології навчання в системі неперервної освіти.[текст] / О.Г.Кузьмінська, Н.В.Михайлова// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – №. 2. – С. 40-43.

5. Фесенко В. Інтерактивні методи – найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності [текст] / Вища школа. - 2009. –№.12. – С. 29-44.

Додаткова

1. Бондар Л. Становлення та діяльність приватної Харківської недільної школи [текст] / Л.Бондар // Рідна школа. -2007.- № 7-8. –С. 62-64.

2. Кравчун Н. Організація навчального процесу для дорослих за Я. Ф. Чепіногою [Текст] / Н. Кравчун // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 24–26

3.Херсонець Н. Організація недільних шкіл на півдні України у другій половині ХІХ ст.[текст] / Н.Херсонець // Пам'ять століть. -2006. –№.2. – С.44-51.

Література для конспектування

1. Ващенко Г.Г. Проект системи освіти в самостійній Україні / праці з педагогіки та психології В 4т. – К. :,2000.

2. Алчевська Х.Д. «Книга дорослих» , «Що читати народові?» // Твори. – К. Дніпро,1990 – 358с.

Модуль 8. Стратегічні напрями розвитку української національної педагогіки

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Антропологічні засади педагогічної системи К.Д. Ушинського

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Проблеми педагогічної антропології у науковій спадщині К.Д. Ушинського.

2. Внесок К.Д. Ушинського в розвиток вітчизняної педагогічної науки.

3. К.Д. Ушинський і видатні педагоги, його сучасники.

4. Загальнодидактичні положення К.Д. Ушинського.

5. К.Д. Ушинський про моральне виховання.

6. К.Д. Ушинський про трудове навчання і виховання.

7. К.Д. Ушинський і педагогічна думка в Україні.

8.Ідеї народності в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Що становить основу народності за К.Д Ушинським

2. Доведіть чи спростуйте думку К.Д. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна попередньо пізнати її також в усіх відношеннях».

3. Яке місце відводить К.Д. Ушинський характеру людини у громадянському вихованні

4. Чи можна використати досвід виховання іншого народу?

5. Яка роль рідної мови у реалізації ідеї народності?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Законспектуйте передмову до книги К.Д. Ушинського «Людина як предмет виховання», акцентуючи увагу на проблемах: педагогіка як наука і мистецтво, мета виховання, педагогіка в широкому і вузькому розуміння, зв'язок педагогіки з іншими науками.

2. Напишіть рецензію на «Рідне слово» К.Д. Ушинського.

3. Напишіть анотацію статті «Про народність у громадському вихованні».

Тематика рефератів:

1. Внесок К. Д. Ушинського в розробку теорії та практики морального виховання.

2. К. Д. Ушинський як історик педагогіки.

3. Проблеми порівняльної педагогіки в теоретичній спадщині К. Д. Ушинського.

4. Актуалізація ідей «Педагогічної антропології» К. Д. Ушинського в сучасній школі.

5. Реалізація ідей К. Д. Ушинського про народність виховання в умовах реформування освіти в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Кривонос І. Ф. Педагогічний досвід в науковій спадщині К. Д. Ушин­ського // Рад. шк. - 1974. - № 2. - С. 24 - 27.

2. Лордкипанидзе Д. О. Классик русской педагогики К. Д. Ушинский. - М, 1954. - 307 с.

3. Озерская Ф. С. К. Д. Ушинский и земская школа //Сов. пед. - 1985. -№ 2. - С. 110 -116.

4. Педагогические идеи К. Д. Ушинского в современной практике воспита-ния и обучения / Под ред. Петровича В. Б. - Киев-Одесса, 1980. - 100 с.

5. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського / Відп. ред, Войтко В. І. - К, 1974, - 340 с.

6. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видвтних педагоги: Підручник /А.М..Бойко та ін… ‑ К.:ВД «Професіонал»,2004. – С.149-179.

7. Поварова Е. Н. К. Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке // Сов. пед. - 1984. - № 2. - С. 107 -111.

8. Рабакова М. Л. Ушинский и педагогическая мнсль на Украине: Авто-реф. дисс... канд. пед. наук. - К., 1981. – 20 с.

9. ТЕМА: Порівняльний аналіз концептуальних засад педагогічної творчості А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського - student2.ru Струминский В. Я. Основи и система дидактики К. Д. Ушинского. - М., 1957. - 157 с.

  1. Тодоров Л. В. Структура учебннх книг и хрестоматий, составленнмх К. Д. Ушинским // Сов. пед. - 1984. - № 2. - С. 98 -103.
  2. Ушинський К.Д. Твори: В 6-ти томах. – К., 1952. – 1955.
  3. Великий русский педагог К. Д. Ушинский / / Константинов Н. А. и др. История педагогики. - М., 1982. - С. 215 - 233.
  4. Гончаров Н. К. К. Д. Ушинский — великий педагог-гуманист. — М., 1974. - 56 с.
  5. Егорове. Ф. К. Д.Ушинский о педагогике как науке и искусстве // Сов. пед. - 1984. - № 2. - С. 87 - 93.

Модуль 8. Стратегічні напрями розвитку української національної педагогіки

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: Порівняльний аналіз концептуальних засад педагогічної творчості А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Характеристика виховного процесу в колонії ім. Горького А.С. Макаренка та в Павлиській середній школі В.О. Сухомлинського

2. Новаторська виховна система А.С. Макаренка та її розвиток у творчості В.О. Сухомлинського.

3. Загальне й особливе в досвіді А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського.

4. Соціально – особистісна система виховання А.С. Макаренка і особистісно – соціальна система В.О. Сухомлинського.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Наведіть приклади із творів А.С. Макаренка та В.О. Сухомлиського, що підтверджують їх ставлення до виховання як особистсно-соціального явища (Сухомлинський) и соціально-особистісного явища (Макаренко).

2. Складіть порівняльну таблицю факторів формування колективу у творчий спадщині А.С. Макаренка и В.О. Сухомлинського.

3. . Висвітліть спільні та відмінні погляди А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського на питання сімейного виховання за творами “Батьківська педагогіка” В.О. Сухомлинського і “Лекції про виховання дітей” А.С. Макаренка. За результатами роботи напишіть висновки, які Ви будете використовувати при вихованні власних дітей.

4. Напишіть анотацію до двох статей, що стосуються теми лабораторного заняття.

5. Здійсніть порівняльний аналіз виховного процесу у навчальних закладах, якими керували А.С. Макаренко і В.О. Сухомлинський, за творами В.О. Сухомлинського “Павлиська середня школа” та А.С. Макаренка “Деякі висновки з мого педагогічного досвіду”. Результати порівняльного аналізу викладіть письмово, використовуючи таблицю:

Павлиська середня школа Колонія ім. Горького та комуна ім. Дзержинського
     

Власні висновки підтвердіть цитатами з названих творі

6.Дослідіть спільні та відмінні риси викладенні у творах “Моя педагогічна віра” В.О. Сухомлинського і творі А.С. Макаренка “Мої педагогічні погляди”. Результати дослідження використайте в педагогічній дискусії.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ:

1. Система морально-естетичного виховання учнів в педагогічній теорії і практиці В. О. Сухомлинського.

2. Гуманістичне виховання учнів в педагогічній системі В. О. Сухомлин­ського.

3. Сухомлинський про основні шляхи, методи і засоби розумового вихо­вання і його значення у формуванні особистості учнів.

4. Єдність розумового і трудового виховання школярів в педагогічній си­стемі В. О. Сухомлинського.

5. В. О. Сухомлинський про формування наукового світогляду учнів в процесі навчання.

6. В. О. Сухомлинський про особливості формування наукового світогля­ду учнів в процесі позаурочної виховної роботи.

7. А. С. Макаренко про педагогічні фактори формування дитячого колективу.

8. «Педагогіка паралельної дії» в творчій діяльності А. С. Макаренка.

9. Ідеї А. С. Макаренка в здійсненні особистісно-орієнтованого навчання та виховання.

10. Філософське підґрунтя педагогічної спадщини А. С. Макаренка.

11. Плюралізм підходів до вивчення спадщини А. С. Макаренка в су­часних умовах.

12. Трактування ідей А. С Макаренка західними педагогами.

13. Філософські основи педагогіки А. С. Макаренка.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех, І. Василь Сухомлинський і культурно-освітнє сьогодення/І. Бух// Педагогіка толерантності.-2008. - № 3.

2. Быблюк М. Трудный путь А.С. Макаренко к повышению образования // Макаренко на Востоке и Западе / Под ред. 3. Вайтца и А. Фролова. — Нижний Новгород, 1994. - С. 165 -174.

3. Гончар Олександр. Гордість вітчизняної педагогіки. Антон Макаренко/ Гончар Олександр// Історія України.- 2009.- № 11

4. Гриценко Л. И. Фальсификация идеи А. С. Макаренко о коллективе в буржуазной педагогике ФРГ // Сов. педагогика. — 1983. — № 7. — С. 125 -128.

5. Козлов И. Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко. — М.: «Просвещение», 1987. – 158 с.

6.

7. Наумов Б.Н. А.С. Макаренко та цілісний підхід у педагогіці // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць ПНПУ ім. В.Г. Короленка. – Випуск 8. Частина 1. – Полтава, 2011

8. Макаренко А. С. Педагогические сочинения. — У 8 т. — М., 1984.

9. Меттіні Е. Етика менеджмента в творчості А.С. Макаренка: шлях до розвитку особистості // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць ПНПУ ім. В Короленка. – Випуск 8. Частина 1. – Полтава, 2011.

10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5 т. — К., 1977.

11. Фролов А. А. А.С.Макаренко и педагогика его времени. — Горький, 1988. – 76 с.

12. Хиллиг Г. Легенды смутного времени. — Марбург, 1989. — 58 с

13. .Халецька Лілія «Я ніколи у житті не належів собі…»/Лілія Халецька//Управління освітою.-2009. - № 14.

14. Ширяев В. Камни с дороги надо убирать. — М., 1990. — 367 с.

Наши рекомендации