Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі

Педагогика факультеті

«Бекітілді»

Педагогика факультетінің

академиялық кеңесінде

№ хаттама « ___ » _________ 20 ж.

Педагогика факультеті деканы

_________________Сейтмұратов А..Ж.

СИЛЛАБУС (жұмыс оқу бағдарламасы)

Модуль 10 «Әдістемелік және педагогикалық технологиялар» пәндері
TZhTA 2301 «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»
Мамандығы 5В010000-«Білім»  
Курс, семестр II-III курс, 3-6 семестр  
Оқыту тілі Қазақ  
Кредит саны  
Пән статусы (міндетті, таңдау) Міндетті  
Лектор Оразымбетова Анар Дауылбаевна аға оқытушы [email protected]
Практика, зертханалық сабақты беретін оқытушы   Оразымбетова Анар Дауылбаевна аға оқытушы [email protected]
Сабақ өтетін дәрісхана   Сабақ кестесі бойынша

Жұмыс оқу бағдарламасы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес типтік оқу бағдарламасы (Алматы, 2013 ж.) негізінде жасалынды. Республикалық Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қарастырылған (Хаттама№ 18,15.05.2012ж.).

(типтік оқу бағдарламасы/ ЖОЖмБК бекіткен оқу бағдарламасы)

Жұмыс оқу бағдарламасын дайындағандар: педагогика магистрі, аға оқытушы Оразымбетова А.Д.

(Оқытушының аты-жөні, дәрежесі, атағы)

Жұмыс оқу бағдарламасы «Педагогика және оқыту әдістемесі» кафедрасының мәжілісінде қаралды және талқыланды. (Кафедра атауы)

хаттама № ___ ''____'' ___________ 201___ ж.

Кафедра меңгерушісі: фил.ғ.к. М. Н. Қойшыбаев

(аты-жөні, дәрежесі)

Жұмыс оқу бағдарламасы институт/факультет жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитеті мәжілісінде қаралып, бекітілді.

хаттама № ___ ''____'' ___________ 201___ж.

Комитет төрағасы: ______________ ф-м.ғ.д. А.Ж.Сейтмұратов

(аты-жөні, дәрежесі)

Пәннің мақсаты мен міндеттері
Мақсаты: Болашақ мұғалімдерді мектептегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастыра білуге дайындау, оларды сынып жетекшісі ретінде қалыптастыру. Студенттердің тәрбие жұмыстарының теориясы және әдістемесі саласындағы білім, дағдыларын кеңейту, пысықтау, нақты тәрбиелік міндеттерді шығармашылық тұрғыдан шешу, дағдыларын дамыту
Міндеттері: 1.Студенттерге кешенді педагогикалық-психологиялық әдістерді пайдалану арқылы оқушылардың тәрбиелік дәрежесімен оқушылар ұжымының дамуын анықтай алу. 2.Тәрбиелік жұмыстар жүйесін жоспарлай алу. 3.Іс жүзінде мектепте тәрбиелік іс-шараларды жүргізуге үйрету. 4.Студенттердің өзін-өзі білімін көтеруге, шығармашылықпен ғылыми ізденіс жұмысына дайындығын қалыптастыру. 5.Студенттерде оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының әдістемесі мен технологиясы саласында кәсіби-педагогикалық құзыреттілікті меңгеруді мақсат етіп ұстануды дамыту. 6.Тәрбие теориясы бойынша білімдерін кеңейту дәне тереңдету. 7.Студенттердде жалпы педагогикалық және арнайы құзыреттіліктерді: мақсаттылық, жобалаушылық, ұйымдастырушылық, коммуникативтік, диагностикалық, аналитикалық және т.б қалыптастыру. 8.Студенттерді оқушылармен жүргізілеетін тәрбие жұмыстарында үздіксіз креативтілігін дамытуға ынталандыру.  
Пәннің құзыреттілігі:Болашақ мұғалімдердің тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие үдерісінің негіздерін танып білуде кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастырады.
Пререквизиттер:Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Психология, Жалпы педагогика.
Постреквизиттер: Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, Педагогикалық инноватика, Білім беру ұйымдарындағы инновациялық технологиялар.

І. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

апта Тақырыптың аталуы Сағат саны
1 модуль
Дәріс1. Тәрбие үдерісі – тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі
Практикалық сабақ 1. Тәрбие мәдени-тарихи феномен және педагогика ғылымының негізгі категориясы. Тәрбие үдерісінің гуманистік бағыты.
БОӨЖ1. Тәрбие процесі, оның мәні және өзіндік ерекшеліктері.
Дәріс2 Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі
Практикалық сабақ 2. Мектептің тәрбиелік жүйесі: сипаттамасы, құрылымы, қағидалары негізгі компоненттері және олардың өзара әрекеттестігі.
БОӨЖ2. Қазақстан республикасы білім ұйымдарындағы кешенді тәрбие бағдарламасымен танысу
Дәріс3. Қазіргі мектептің тәрбие үдерісіндегі педагогикалық қолдау
Практикалық сабақ 3. Қазірігі мектептің тәрбие үдерісіндегі педагогикалық қолдау,тұлғаны тәрбиелеудегі ғылыми бағыттардың мәні
БОӨЖ 3. Педагогикалық қолдаудың әдістері мен тәсілдері
Дәріс 4. Сынып жетекшісі іс-әрекетінің жүйесі
Практикалық сабақ 4. Сынып жетекшісі іс-әрекетінің жүйесі Тәрбие жұмысының түрлері. Тәрбие жұмысын жоспарлау.
БОӨЖ 4. Сынып ұжымының іс - әрекетін ұйымдастыру.
Дәріс 5. Оқушылар ұжымын қалыптастыру әдістемесі
Практикалық сабақ 5. Оқушылар ұжымының қалыптасуы: түрлері, құрылымы, даму кезеңдері
БОӨЖ 5. Оқушылардың сыныптық тәрбиелік іс – шараларын ұйымдастыру.
Дәріс 6. Мектепте, сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау
Практикалық сабақ 6. Мектепте сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау.
БОӨЖ 6. Республикадағы оқушылардың қоғамдық ұйымдары.
Дәріс 7. Қазіргі оқу-тәрбие үдерісіндегі тәрбие технологиялары
Практикалық сабақ 7. Қазіргі оқу тәрбие үдерісіндегі тәрбие технологиялары.
БОӨЖ 7. Азаматтық тәрбие бүгінгі ұрпақ тәрбиесіндегі өзекті мәселе
І Аралық бақылау
2 модуль
Дәріс8. Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыс жүйесі
Практикалық сабақ 8. Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыс жасау жүйесінің психологиялық-педагогикалық негіздері.
БОӨЖ 8. Жеке тұлғаны қалыптастырып, дамытудағы өзін - өзі тәрбиелеу және қайта тәрбиелеудің маңызы.
Дәріс9. Оқушылардың ата-аналарымен педагогикалық әрекеттестік технологиясы
Практикалық сабақ9. Оқушылардың ата-аналарымен педагогикалық әрекеттестік технологиясы.
БОӨЖ9. Бүгінгі заманғы отбасы тәрбиесінің өзекті мәселелері.
Дәріс 10. Тәрбие жұмыстарының нәтижесі мен тиімділігінің диагностикасы
Практикалық сабақ 10. Тәрбие жұмыстары нәтижесі мен тиімділігінің диагностикасы.
БОӨЖ10. Қазіргі кезеңдегі жаңашыл педагогтардың жеке тұлғаны қалыптастырудағы авторлық бағдарламалары мен технологиялары.
Midterm Студент саны * 0,25сағат
Дәріс 11. Тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыздандыру
Практикалық сабақ 11. Тәрбие үдерісін әдістемелік қамсыздандыру.
Дәріс 12. Қазіргі заман жағдайындағы балалар мен жастар бірлестіктері
Практикалық сабақ12. Балалар бірлестігі - мектеп тұлғасының тәрбиелік және қоғамдық институты.
Дәріс 13. Оқушылардың денсаулық пен салауатты өмір салтына құндылық қатынасын қалыптастырудағы сынып жетекшісінің іс-әрекеті.
Практикалық сабақ 13. Оқушылардың денсаулық пен салауатты өмір салтын қалыптастырудағы педагогикалық іс-әрекеттердің бағыттары.
Дәріс14. Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстың әдістемесі.  
Практикалық сабақ 14. Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстың әдістемесі.
Дәріс 15. Оқушылармен жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмыстарының әдістемесі.
Практикалық сабақ 15. Мектеп оқушыларымен жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмыстары: мазмұны және белсенді әдістемелері
ІІ Аралық бақылау  
  Экзамен Студент саны * 0,25сағат
  БАРЛЫҒЫ Лекция: Практика: Зертхана: БАОӨЖ: Midterm: Емтихан:  
 

Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі

Наши рекомендации