Дәріс.Борышкердіңақшасынанөндіріпалу

Жоспар:

1.Борышкердіңақшасынанжәнеөзгедетабыстүрлеріненөндіріпалу

2.Алименттердіөндіріпалутуралыатқарушылыққұжаттардыорындауерекшеліктері

Негізгіұғымдар:Алимент,борышкердіңақшасынанөндіріпалу

Борышкердiңжалақысынанжәнеөзгедетабыстүрлерiненөндiрiпалу.Борышкердіңжалақысынанжәнеөзгедетабыстүрлеріненөндіріпалумерзімдіктөлемдердіөндіріпалутуралыатқарушылыққұжаттыорындаукезінде,біржүзайлықесептіккөрсеткіштенаспайтынсоманыөндіріпалукезінде,сондай-ақборышкердіңмүлкіболмағаннемесеөндіріпалынатынсоманытолықөтеуүшінмүлкіжеткіліксізболғанжағдайдабасқадаөндіріпалубойыншақолданылады.

БорышкердiңжалақысынанжәнеөзгедетабыстүрлерiненөндiрiпалынғанкездесоторындаушысыАтқарушылықісжүргізужәнесоторындаушысыныңқұқықтықмәртебесітуралыЗаңныңталаптарынескереотырыпқаулышығарады,ондаберiлгенсоматолықөндiрiпалынғанғадейiнайсайынқандаймөлшердеақшаұсталуғатиiсекендiгiкөрсетiледiжәнеаумақтықбөлімніңнежекесоторындаушысыныңмөріменкуәландырылғанатқарушылыққұжаттыңкөшірмесіменбіргеоныорындауүшiнборышкереңбекқатынастарындатұрғаннемесесыйақыалатынжұмысберушiгежiбередi.

Соторындаушысыборышкердiңжалақысынанжәнебасқадатабыстарынанақшаныңдұрысжәнеуақтылыұсталуына,сондай-ақұсталғансоманыңөндiрiпалушығауақытындажiберiлуiнебақылаужасапотырудыжүзегеасыруғамiндеттi.

Борышкержұмыстанбосатылғанжағдайдаоныменеңбекқатынастарындатұрғанжұмысберушiбұлжөнiндесоторындаушысынаүшкүнмерзімдехабарламажiберугеміндетті.

Ұстапқалумөлшерiборышкердiңалуғатиесiлiжалақы(табыс)сомасынанесептеледi.

Борышкердiңжалақысынанжәнеөзгедетабыстүрлерiненұстапқалумөлшерi.Бiрнемесебiрнешеатқарушылыққұжаттарбойыншаборышкердiңжалақысынаннемесеөзгедетабыстүрлерiненөндiрiлiпалынғанжағдайдаборышкержалақысыныңнемесеөзгедетабысыныңкемiндеелупайызысақталуғатиiс.

Түзеужұмыстарынөтепжүргенадамдарданатқарушылыққұжаттарбойыншаөндiрiпалусоттыңүкiмiнемесеқаулысыбойыншажүргiзiлгенұстапқалусомасыесепкеалынбай,жалақыныңтолықсомасынанжүргiзiлугетиiс.

Емдеу-профилактикалықденсаулықсақтаумекемелеріндеемделiпжатқан,маскүнемдiкпен,нашақорлықпенжәнеуытқұмарлықпенауыратынадамдарданөндiрiпалуҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесжүргiзiледi.

Сотталушынегiзгiжазатүрiндетағайындалғанайыппұлтөлеуденқасақанажалтарса,соторындаушысыүкiмшығарғансотқатөленбегенайыппұлсомасынҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстықзаңнамасынасәйкесбасқажазағаауыстырутуралыұсынысжiберугеқұқылы.

Әлеуметтiксақтандыружөнiндегiжәрдемақыданөндiрiпалу.Еңбеккеуақытшажарамсыздығыкезiндетөленетiнәлеуметтiксақтандыружөнiндегiжәрдемақыдан,сондай-ақоқушылардыңстипендияларыменжұмыссыздықжөнiндегiжәрдемақыданөндiрiпалусоттыңалименттөлетутуралыжәнежарақаталуданнемеседенсаулығынөзгедейзақымдаудан,сондай-ақасыраушысыныңқайтысболуынанкелтiрiлгензияндыөтеутуралышешiмiбойыншағанажүргiзiлуiмүмкiн.

Мыналардан:

-жарақаталуданнемеседенсаулығынөзгедейзақымдаудан,сондай-ақасыраушысыныңқайтысболуысалдарынанкелтiрiлгензияндыөтеуүшiнборышкералғансомалардан;

-асыраушысынанайрылуынабайланыстыбалаларғаберiлетiнжәрдемақытүрiндеборышкералатынсомалардан;

-мүгедекбалаларғаберiлетiнжәрдемақытүрiндеборышкералатынсомалардан;

-адамдарғақызметтiкмiндеттерiнорындаукезеңiндемертiккен(жарақаттанған,зақымданған,контузияалған)кездеоларғатөленетiнжәнеолардыңқазатабуына(қайтысболуына)байланыстыотбасымүшелерiнетөленетiнсақтандырусомаларыменбiржолғыжәрдемақылардан;

-мемлекеттікисламарнайықаржыкомпаниясының,өзішығарғанисламдықжалдаусертификаттарыбойыншабөлінгенактивтердіжалғаберуденжәнесатуданалғанақшасынан(осыисламдықжалдаусертификаттарынантуындайтынталаптарбойыншаболатынреттерденбасқа);

-балатууғабайланыстыберілетінжәрдемақылардан,кәмелеткетолмағанбалалардыасырауғаберілетінжәрдемақылардан,сондай-ақзейнеткерлерменIтоптағымүгедектергетөленетінжәрдемақылардан;

-жарақаталуданнеденсаулығынөзгедейзақымдауданзалалкелтiрiлгенжағдайлардажәбiрленушiлердiңқосымшатағамына,санаторий-курорттықемдеуменпротездеугежәнеолардыкүтiп-бағужөнiндегiшығыстарғатөленетiнсомалардан;

-зияндынемесеқысылтаяңжағдайлардағыжұмысқатөленетiнөтемақылардан,сондай-ақтабиғижәнетехногендiксипаттағытөтеншежағдайлардыңзардаптарынжоюкезiндеэкологиялықапаттаннемесерадиациялықәсердензардапшеккеназаматтарғатөленетiнақшасомаларынан;

-төлемкөзiнеқарамастан,бiржолғысипаттағыматериалдықкөмектен;

-жерлеугеберiлгенжәрдемақыдан;

-арнайымемлекеттiкжәрдемақылардан;

-жүктіболуыменбалатууына,жаңатуғанбаланы(балаларды)асырапалуынабайланысты,баланыбіржасқатолғанғадейінкүтіп-бағуғабайланыстытабысынжоғалтқанжағдайдатөленетінәлеуметтіктөлемдерден;

-кәмелеткетолмағанбалалардыасырауғаарналғаналименттерден;

-зейнетақыактивтерінен;

-салымшының(алушының)борыштарыбойыншазейнетақыжинақтарынанөндіріпалуғаболмайды.

2.Борышкердіңжалақысыболмағанжағдайдаалиментөндiрiпалутәртiбi.АлименттөлемдерінжалақыданнемесеөзгедетабыстарданүшайбойыөндіріпалумүмкінболмағанжағдайдасоторындаушысыАтқарушылықісжүргізужәнесоторындаушысыныңқұқықтықмәртебесітуралыЗаңның32-бабынасәйкесатқарушылыққұжаттардыңорындалуынқамтамасызетушараларынқолданадыжәнеАтқарушылықісжүргізужәнесоторындаушысыныңқұқықтықмәртебесітуралыЗаңның61-бабынасәйкесөндіріпалудықолдануғаболмайтынмүліктіқоспағанда,борышкердіңмүлкінеөндіріпалудықолданады.

Мүлiктенөндiрiпалутуралысоторындаушысықаулышығарады.

Берешекөтелгенкездеатқарушылыққұжаттардыңорындалуынқамтамасызетудіңқолданылғаншараларытоқтатылуғажатады.

Алименттербойыншаберешекмөлшерiнсоторындаушысыөндiрiпалушыныңтаңдауыбойыншаборышкердiңөндiрiпалужүргiзiлмегенуақытiшiндеалғаннеоныңберешегiайқындалғанкездеалғаннақтыжалақысын(табысын)негiзгеалаотырып,шешiморындалатынжердебелгiлейдi.

Егерборышкербұлкезеңдежұмысicтeмeгеннемесеоныңжалақысынжәнеөзгедетабысынрастайтынқұжаттарұсынылмағанжағдайда,алиментбойыншаберешеконыөндiрiпалукезiндеҚазақстанРеспубликасындағыорташаайлықжалақымөлшерiнегізгеалаотырыпайқындалады.

БорышкердiңалиментбойыншаберешегiонытөлеуденжалтарусалдарынанқұралғанжағдайдаберешексомасынаҚазақстанРеспубликасыАзаматтықкодексiнiң353-бабынасәйкестұрақсыздықайыпақыесептеледi.

Борышкерменеңбекқатынасындатұрғаннемесеолтабысалатынадамдарсоторындаушысытағайындағанмерзiмдеборышкердiңжұмысорныменоныңтабыстары,атқарушылыққұжатқасәйкесұстапқалужүргiзiлгендiгiжәнеөндiрiпалынғансоманыңөндiрiпалушығажiберiлгендiгiтуралы,борышкердiңақшасомаларыменмүлкiненөндiрiпалужөнiнде,сондай-ақборышкердiңжұмыстанбосатылғанытуралы,егерөздерiнебелгiлiболса,оныңжаңажұмысорнынемесетұратынжерiтуралыдәйектімәлiметтерберугемiндеттi.Соторындаушысыныңбұлталаптарынорындамауәкiмшiлiкжауаптылыққаәкепсоғады.

Барлықалименттөлемдерібойыншаберешектіөндiрiпалуалименттөлеушiнiңжалақысынанжәнебасқадатабыстарынанжүргізіледі.

Соторындаушысыныңберешектiайқындаутуралықаулысыназаңдабелгiленгентәртiппеншағымжасалуынемесенаразылықбiлдiрiлуiмүмкiн.

Соторындаушысыөндіріпалушының(заңдыөкілінің)өтінішібойыншакезкелгенуақытта,бірақкөпдегендетоқсанынабірретборышкердіңжалақысыменбасқадатабыстарынанұстапқалудыңжәнеұсталғансомалардыөндіріпалушығажіберудіңдұрыстығыменуақтылыжүргізілуінбақылаудыжүзегеасырады.

Борышкершетелгетұрғылықтытұруғанемесежұмысқажәнеәскериқызметтiөткеругекеткенжағдайдаалименттіөндіріпалу.БорышкершетелгетұрғылықтытұруғанемесежұмысқажәнеәскериқызметтiөткеругекеткенжағдайдаалименттердіөндіріпалутәртiбiҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасыменжәнехалықаралықшарттарменайқындалады.

Істердіңәлеуметтікмаңызыбарсанаттарынорындаукезіндежекесоторындаушыларынымемлекеткепілдікбергензаңкөмегінкөрсетутәртібі.Жекесоторындаушыларыістердіңәлеуметтікмаңызыбарсанаттарынорындаукезіндемемлекеткепілдікбергензаңкөмегінкөрсетусубъектісіретіндежекетұлғаларғамемлекеткепілдікбергентегінзаңкөмегінкөрсетеді.

ЖекесоторындаушыларыныңмемлекеткепілдікбергензаңкөмегінкөрсетугеқатысуынРеспубликалықпалатақамтамасызетеді.

Аумақтықорганжылсайын15желтоқсаннанкешіктірмейжекесоторындаушыларыменмемлекеткепілдікбергензаңкөмегінкөрсетутуралыкелісімжасайды.

УәкілеттіорганРеспубликалықпалатаныңұсынымдарынескереотырыпәзірлейтінжәнебекітетінкелісімнысаныжекесоторындаушыларыныңміндеттерінжәнеатқарушылықокругшегіндеәкімшілік-аумақтықбірліктетұратынхалықтызаңқызметтеріментолыққамтамасызетужөніндегішарттардықамтуғатиіс.

Жекесоторындаушыларыайсайын,есептіайданкейінгіайдың5-ненкешіктірмейжекесоторындаушыларыныңөңірлікпалатасынаөздерікөрсеткенмемлекеткепілдікбергензаңкөмегітуралыесепбереді.ЕсепнысанынуәкілеттіорганРеспубликалықпалатаныңұсынымдарынескереотырыпбекітеді.

Жекесоторындаушыларыныңөңірлікпалатасыжылсайын,20қаңтарданжәне20шілдеденкешіктірмейаумақтықорганынажекесоторындаушыларыкөрсеткенмемлекеткепілдікбергензаңкөмегітуралыжиынтықесептіРеспубликалықпалатаныңұсынымдарынескереотырыпуәкілеттіорганбекітетіннысанбойыншабереді.

Қажетболғанжағдайдааумақтықоргандаржекесоторындаушыларыныңөңірлікпалатасынанжекесоторындаушыларыныңістердіңәлеуметтікмаңызыбарсанаттарынорындауытуралықосымшаақпаратсұратыпалуғақұқылы.

Наши рекомендации