Студенттердіңбілімінбақылаужәнебағалауматериалдары

Соторындаушысыныңқұқықтықмәртебесіпәнібойыншаемтихансұрақтары

1 Cоторындаушықызметініңтүсінігі

2 Атқарушылықісжүргізудіңнегіздемесі

3 Атқарушылықәрекеттердіжасаутәртібі

4 Борышкердiңмүлкiненөндiрiпалу

5 Борышкердіңмүлкiнөткізудіңтәртібі

6 Борышкердіңақшасынанөндіріпалу

7 Мүліктікемессипаттағыатқарушылыққұжаттардыорындау

8 Шетмемлекеттердесотбилігіндегісоторындаушыныңқызметі

9 Әкімшіліксот-мемлекеттікқұрылымдарғабақылаужасаудыңбіржолы

10 Атқарушылықәрекеттержасаужөніндегішығыстаржәнеолардыөтеутәртібі

11 Жекесоторындаушыларыныңқұқықтары,міндеттеріменжауапкершілігі

12 Жекесоторындаушыларыныңқызметінбақылаужәнеолардыңтәртіптікжауаптылығы

13 Жергіліктісоттардағысоторындаушыларыныңқұқықтықмәртебесітүсінігі

14 Облыстықжәнеоларғатеңестірілгенсоттартүсінігі

15 Қазақстанреспубликасыныңжоғарғысоттыңөкілеттігі

16 Әкімшіліксот-мемлекеттікқұрылымдарғабақылаужасаудыңбіржалпытүсінігі

17 Жекесоторындаушыларыүшіншығыстардыайқындаужәнеөтеутәртібі

18 Жекесоторындаушысыныңқызметінұйымдастыру

19 Жекесоторындаушысыныңқызметінбақылау

20 Қалалықжәнеоларғатеңестірілгенсотардағысоторындаушысыныңқызметінісипаттамасы

21 Облыстықсоталқаларыныңтүсінігі

22 ЖоғарғыСоттыңқұрылымыменқұрамы

23 Соторындаушықызметініңұғымы.

24 Атқарушылықiсжүргiзудіжүзегеасыратынтұлғалар,жүргізетінтіліжәнеқұжаттардыңтізбесі

25 Атқарушылықiсжүргiзудегіхабарламажәнешақырту

26 Мүліктібағалаужәнесақтау

27 Дебиторлықберешектенөндіріпалудыңерекшеліктеріжәнемүліктікқұқықтар

28 Алименттердіөндіріпалутуралыатқарушылыққұжаттардыорындауерекшеліктері

29 Өндiрiпалынғанақшасомасынбөлу

30 ҚазақстанРеспубликасындағысудьяныңқұқықтықмәртебесі

31 Сотжүйесініңтүсінігі

32 Жекесоторындаушысыныңлицензиясы

33 Жекесоторындаушыларыныңөңірлікпалатасы.Республикалықпалата

34 Жекесоторындаушыларыныңтәртіптікжауаптылығы

35 Аудандықжәнеоларғатеңестірілгенсоттардағысоторындаушылардыңқұқықтықжағдайы

36 Облыстықсотжүйесініңқұрамы

37 Жоғарысоттағысоторындаушылардыңқызметініңсипаттамасы

38 Мемлекеттіксоторындаушысынқызметкетағайындаутәртібі

39 Атқарушылыққұжаттардыорындаужөніндегіқызметкекепілдік

40 Республикалықпалатаданшығару

41 Сотбилігіндегісоторындаушынқызметініңдамутенденциялары

42 Атқарушылықсанкциясы.ҚазақстанРеспубликасыныңатқарушылықісжүргізужәнесоторындаушыларыныңмәртебесітуралызаңнамасынбұзғаныүшінжауаптылық

43 Жекесоторындаушысыныңқұқықтары

44 Аукционөткізудіңерекшеліктері

45 Борышкердіңақшасынанжәнеөзгедетабыстүрлеріненөндіріпалу

46 Өндiрiпалынғанақшасомаларынбөлу

47 Сотжүйесі.

48 Атқарушылықiсжүргiзугеқатысушылар

49 Мәжбүрлепорындатушаралары

50 Соторындаушықызметініңтүсінігіменпәні

51 Атқарушылықiсжүргiзудегімерзімдержәнеқұқықтықтүсінігі

52 Атқарушылықісжүргізудіжасаудыңжалпышарттары

53 Борышкердiңмүлкiнетыйымсалу

54 Өткізудіңжалпықағидалары

55 Борышкердіңақшасынанжәнеөзгедетабыстүрлеріненөндіріпалу

56 Өндiрiпалынғанақшасомаларынбөлу

57 Шетмемлекеттердесотбилігіндегісоторындаушыныңқызметінұйымдастырудыңжалпысипаттамасы

СМЖЖМУЕ/ПОӘК.09-2016Ф.4.09-33

Пәнніңоқу-әдістемелікқамтамасыздандыруларыныңкартасы

(пәніңатауы)

Шифр Әдебиетатауы Барболуы Ескерту
Кітапханада %қамсыздандырылған
Негізгі
           
         
           
           
         
         
         
         
         
         
         
Қосымша
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Демонстрациалықматериал(с.қ.Интернет)  
    www.zakon.kz www.adilet.kz www.law.kz www.google.kz      

Дәрістеркешені

Наши рекомендации