Традиційно-історичні. 8. утилітарно- практичні

8.Мотиви навчання поділяють на:

1.Зовнішні та . . . . . . . внутрішні. . . . . . . . . . . . . . . .

2.Усвідомлені та . . . . . . .неусвід. . . . . . . . . . . . . . . . .

3.. . . . . .реальні та уявні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.Алгоритм вивчення і формування мотивів учіння:

1.Визначення та уточнення цілей навчання.

2. Виявлення вікових можливостей мотивації.

3.. Вивчення вихідного рівня мотивації.

4.Вивчення домінантних мотивів.

5.Вивчення індивідуальних особливостей мотивації

6.Аналіз причин змін (пониження, стабільності, підвищення) мотивації.

7.Формування необхідних мотивів.

8.Оцінка досягнень і планування подальших дій.

10.З наведеного переліку понять вкажіть ті, що належать до операційно-дійового компонента процесу навчання.

1.Мета. 2.Засоби навчання.

3.Мотиви. 4.Методи навчання.

5.Стимули. 6.Оцінювання.

7.Форми організації навчальної діяльності.

8.Зміст навчання.

11.Як мотивувати учнів? Знайдіть правильні відповіді.

1.Використовуйте ефект загадковості.

2.Створюйте ситуації пошуку.

3.Намагайтесь зацікавити учнів.

4.Вимагайте від учнів уваги та зосередженості.

5.«Підштовхуйте» до пошуку пояснень.

6.Використовуйте «ефект виклику».

7.Використовуйте похвалу.

8.Робіть зауваження неуважним.

9.Забезпечте зворотній зв’язок.

10.Розвивайте здібності.

12.Основні прийоми стимулювання учнів у навчально-виховному процесі:

1.Опора на бажання.

2.Використання ідентифікації.

3.Урахування інтересів і нахилів.

4.Заохочення бажання домогтися успіху.

5.. Демонстрування наслідків навчальних дій

6. Визнання успіхів.

7.Використання виховних ситуацій.

13.Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування:

Освіта, учіння, оцінювально-результативний, застосування на практиці, комп’ютерне, освітня, навчання, принципи навчання, цільовий, сприймання, пояснювально-ілюстративне, викладання, засоби навчання, стимулююче-мотиваційний, осмислення і розуміння, програмоване, виховна, результати навчання, змістовий, узагальнення, проблемне, розвивальна, закономірності навчання, операційно-дійовий, закріплення, форми навчання, контрольно-регулювальний, методи навчання.

Основні категорії дидактики: навчання, учіння, викладання, освіта, принципи навчання, засоби навчання, закономірності навчання, форми навчання, методи навчання. Складові компоненти процесу навчання: цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-регулювальний, оцінювально-результативний. Ланки внутрішнього процесу засвоєння знань: сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення, застосування на практиці. Види навчання: пояснювально-ілюстративне, програмоване, проблемне, комп’ютерне. Основні функції процесу навчання: освітня, виховна, розвивальна.

14.Здійсніть диференціацію понять «процес», «процес навчання» і «навчальний процес».

1.Сукупність послідовних дій для досягнення будь-якого результату – . . . . . . . . . . процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Поняття, що відображає узагальнені відмінності (час, конкретні умови) в протіканні навчання в різних типах освітніх установ – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .навч.процес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.Поняття, що відображає суттєві ознаки навчання і характеризує його модель – . . . . . . . . . . процес навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.Класифікуйте навчальні мотиви на групи (соціальні, пізнавальні, особистісні):

Усвідомлення соціальної значущості учіння, почуття самоповаги та честолюбства, прагнення користуватися авторитетом серед ровесників, інтерес до одержання знань, потреба в розвитку світогляду і світорозуміння, прагнення до розвитку пізнавальних здібностей, прагнення до персоналізації чи транслювання особистісних властивостей, одержання задоволення від інтелектуальної діяльності.

Соціальні: усвідомлення соціальної значущості учіння, потреба в розвитку світогляду і світорозуміння. Пізнавальні: інтерес до одержання знань, прагнення до розвитку пізнавальних здібностей, одержання задоволення від інтелектуальної діяльності. Особистісні: почуття самоповаги та честолюбства, прагнення користуватися авторитетом серед ровесників, прагнення до персоналізації чи транслювання особистісних властивостей.

16. Із запропонованих понять виберіть ті, що характеризують результати процесу навчання: 1.2.3.5.6.7.

1. Знання. 2. Уміння. 3. Навички 4. Ідейна зрілість. 5. Світогляд. 6. Світорозуміння. 7. Освіченість. 8. Демократизація. 9. Гуманізм. 10. Працелюбність. 11. Самокритичність. 12. Акселерація.

Наши рекомендации