Порядок проведення конкурсу. про ректорську премію

Положення

про ректорську премію

Студентам-членам Студентського наукового товариства

імені Григорія Волинки Національного педагогічного

університету імені М.П Драгоманова

1. Загальні положення

1.1 Положення про ректорську премію студентам-членам Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова (далі – Положення) визначає порядок призначення студентам, які є членами Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки(далі – СНТ),зазначеної премії відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та у межах затвердженого кошторису.

1.2. Ректорська премія (далі — Премія) призначається з метою заохочення та матеріальної підтримки студентів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю, а також мають значні наукові здобутки у цій галузі та є членами СНТ.

1.3. Учасниками конкурсу на здобуття Премії можуть бути студенти другого-шостого курсів, якінавчаються за державним замовленням або за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Порядок проведення конкурсу

для отримання Премії та її розмір

2.1. Від кожного факультету може бути запропоновано від однієї до трьох кандидатур на участь у конкурсі для отримання Премії. Переможці конкурсу позбавляються права висувати власну кандидатуру у наступному навчальному році.

2.2. Для участі в конкурсі на здобуття Премії кандидат має заповнити анкету учасника, яка містить таблицю критеріїв оцінювання науково-дослідної роботи (Додаток 1).

2.3. Для участі у конкурсі на здобуття Премії кандидати, зазначені у списках/заявах, повинні до 31 березня поточного року подати разом із анкетою учасника наступні документи:

- витяг з протоколу засідання СНТ факультету;

- характеристику-рекомендацію, підписану деканом факультету та головою або заступником голови СНТ факультету;

- документ, який підтверджує, що кандидат на здобуття Премії є членом СНТ відповідного факультету.

2.4. Заповнена анкета учасника, яка містить таблицю критеріїв оцінювання науково-дослідної роботи без супровідних документів (копій статей, тез, довідок тощо) до розгляду не приймається.

2.5. Кандидат на здобуття Премії має право одноразово формувати кількісну шкалу анкети без можливості повторного додавання власних робіт.

2.6. Зазначені у п.п. 2.2., 2.3. документи учасники конкурсу на здобуття Премії подають головам СНТ власних факультетів або голові СНТ університету, за якими закріплюється зобов'язання щодо об'єктивної перевірки анкет учасників та відповідних супроводжувальних документів.

2.7. Конкурс проводиться кожного навчального року у термін з ... до ....

2.8. Документи кандидатів поданих на здобуття Премії розглядаються та оцінюються відповідно до таблиці критеріїв, яка міститься в анкеті учасника, на засіданні правління СНТ за участю проректора університету з наукової роботи протягом 10 (десяти) днів після закінчення терміну подачі документів.

2.9. У відповідності із сумою набраних балів відбувається формування списку учасників за рейтинговою системою, відповідно до якого визначаються переможці та складається протокол із підсумками результатів проведеного конкурсу, підписаного проректором з наукової роботи, старшим інспектором зі студентської наукової роботи та членами правління СНТ.

2.10. Нагородження переможців відбувається в рамках відкритого засідання СНТ.

2.11. Премія виплачується переможцям одноразово з коштів спеціального фонду Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та призначається у таких розмірах:

– одне І місце – у розмірі 3 000 гривень;

– два ІІ місця – у розмірі 2 000 гривень кожне;

– три ІІІ місця – у розмірі 1 000 гривень кожне.

Погоджено:

Проректор з наукової роботи Г.М. Торбін

Головний бухгалтер університету Л.П. Ярославська

Начальник планово-економічного відділу Т.С. Шабатура

Начальник юридичного відділу Т.І. Сабадош

Голова первинної

профспілкової організації студентів С.Г. Цибін

Голова Студентської ради університету Л.О. Левицький

Голова Студентського наукового товариства

імені Григорія Волинки Г.В. Хоменко

Наши рекомендации