Розділ “Місцезнаходження”.

Цей розділ особливо важливий для транспортних підприємств та підприємств, що створюються.

У цьому розділі вказують адресу підприємства, особливості та переваги його розташування, близькість до ринків збуту, постачальників, найпоширеніші види бізнесу у даному районі, рівень розвитку інфраструктури в даному регіоні та ін.

Також слід приділити увагу питанням розташування приміщень, що займає підприємство, їх особливостям. Також треба зазначити, чи є необхідність в реконструкції приміщення (якщо так, то скільки необхідно коштів)?

Окремо наводиться інформація про власність на землю (є земля орендованою чи власною).

Для новостворених підприємств пояснюється, чому Ви вибрали дане місце розташування, в чому його переваги і як відобразиться ваш вибір місця знаходження на поточні витрати?

1.9. Розділ “Оцінка ризику та страхування”

У цьому розділі важливо передбачити всі типи ризиків, їх джерела, моменти виникнення та розробити заходи щодо їх скорочення та мінімізації витрат, що пов’язані з ризиком.

Вказуються можливі види ризиків, їх причини та організаційні заходи профілактики ризиків.

1.10. Розділ “Фінансовий план”

Цей розділ складається з таких документів:

1. Таблиця доходів та витрат.

2. Зведений баланс активів та пасивів.

3. Графік досягнення беззбитковості.

Усі дані наводяться у грошових одиницях.

Баланс грошових витрат та надходжень показує статті та суми вкладів коштів та їх надходження від реалізації продукції, а також їх вплив на грошовий потік.

Документ “Таблиця доходів та витрат” включає такі показники:

- виручка від реалізації (з ПДВ);

- податок на додану вартість;

- чистий дохід;

- загальні витрати,

- у тому числі:

- заробітна плата основних працівників,

- нарахування на заробітну плату основних працівників,

- амортизаційні відрахування;

- матеріальні витрати;

- накладні витрати та ін.;

- прибуток , що підлягає оподаткуванню;

- податок на прибуток;

- чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства,

- рівень прибутковості.

Документ “Зведений баланс активів та пасивів” рекомендується складати на початок року реалізації проекту. Він дозволяє оцінити які суми планується вкласти в активи різних типів та за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення та придбання цих активів.

Аналіз точки беззбитковості (рис.1) показує вплив на прибуток обсягу виробництва, ціни продажу, собівартості продукції з розподілом на умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Тому необхідно визначити умовно-постійні, їх складові та умовно-змінні витрати, їх складові та навести графік аналізу беззбитковості для даного підприємства.

 
  Розділ “Місцезнаходження”. - student2.ru

.

ТБ

Рис.1.Аналіз точки беззбитковості

1.11.Розділ“Стратегія фінансування“

У цьому розділі викладається план отримання коштів для створення або розширення підприємства. Для цього необхідно визначити скільки потрібно коштів для реалізації проекту, джерела їх отримання та форму залучення, а також термін повного повернення вкладених коштів і отримання інвесторами доходу від вкладених коштів.

Розрахункова частина.

2.1. Розрахунок плану по експлуатації рухомого складу

(для пасажирських перевезень –автобусами, мікроавтобусами)

За допомогою спеціальної літератури та на основі вихідних даних до курсової роботи додатково визначаються такі дані:

1) пасажиромісткість (в залежності від типу рухомого складу) – qн ,пас.;

2) категорія умов експлуатації (в залежності від виду перевезень): клімат , вид доріг, у місті чи за містом (визначити категорію експлуатації);

3) технічна швидкість – Vт, км/год;

4) динамічний коефіцієнт використання пасажиромісткості – gд;

5) статичний коефіцієнт використання пасажиромісткості – gст.

Наши рекомендации