Зразковий Кодекс поводження для дизайнерів

Міжнародний професійний кодекс честі дизайнера

· Мета кодексу: Формування основних принципів міжнародних етичних норм у дизайнерській практиці, прийнятих всіма організаціями - членами ICSID; · Дефініції:   Згідно КОДЕКСУ слово "дизайнер" 1. застосовується до фахівців (художників-графіків, архітекторів, проектувальників різних напрямків) що займаються: - графікою і візуальною інформацією; - дизайном товарів і засобів виробництва; - проектуванням інтер'єрів; 2. означає людину, що займається дизайном за власною ініціативою чи за трудовою згодою; а також групу дизайнерів, що працюють на підприємстві чи об'єдналися на інших основах. · Обов'язки організацій та об'єднань: Організації-члени ICSID вимагають, щоб організації, які входять в їх склад визнали, що вони і їх окремі члени, працюючи за кордоном, дотримували основний кодекс і традиції даної країни.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИЗАЙНЕРА ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ:   1. Дизайнер приймає на себе професійний обов'язок сприяти підвищенню соціального і естетичного рівня суспільства. 2. Дизайнер зобов'язується з професійною відповідальністю діяти в інтересах екології і захисту середовища. 3. Дизайнер повинний високо тримати честь і достоїнство своєї професії. 4. Дизайнер не має права свідомо допускати ситуацію, у якій його особисті інтереси заходять у суперечність з його професійним обов’язком.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ІНШИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ: 1. Дизайнер не повинний прямо чи побічно намагатися відсторонити від роботи іншого дизайнера, а також з метою конкуренції зменшувати розмір гонорару чи прибігати до інших нечесних прийомів. Дизайнер не повинний навмисне приступати до виконання професійної задачі, над якою працює інший дизайнер, не інформуючи його про це. 2. Дизайнер повинний справедливо критикувати, він не має права очорняти ні роботу, ні репутацію свого колеги - дизайнера. 3. Дизайнер не має права погоджуватися з вказівками клієнта, якщо це веде до створення плагіату, а також свідомо створювати плагіат.     ВИНАГОРОДА ДИЗАЙНЕРА : 1. Дизайнер не має права виконувати роботу, запропоновану клієнтом, не одержуючи за це відповідний гонорар: Дизайнер має право виконувати роботу безкоштовно чи за знижену оплату для благодійних чи громадських організацій. 2. До оформлення замовлення дизайнер повинний точно і докладно пояснити клієнту розрахунок (кошторис) загальної винагороди. 3. Дизайнер, який фінансово зв'язаний з компанією, фірмою чи підприємством, що мають можливість одержати прибуток, використовуючи його поради, повинний заздалегідь інформувати про це клієнта чи роботодавця. 4. Дизайнер, до якого звернулися за порадою щодо прийому на роботу іншого дизайнера, не має права одержувати від нього за це винагороду.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИЗАЙНЕРА ПЕРЕД КЛІЄНТОМ: 1. Дизайнер повинний працювати в інтересах клієнта в рамках свого професійного обов’язку. 2. Дизайнер не має права одночасно виконувати роботи, що конкурують між собою, не інформуючи про це зацікавлених клієнтів чи роботодавців. Виключення - окремі випадки, у яких традиційно прийняте, що дизайнер одночасно працює на конкурентів. 3. Дизайнер повинний конфіденційно відноситися до всіх задумів свого клієнта, до організації і методів виробництва на підприємстві. Дизайнер не повинний розголошувати таку інформацію без згоди клієнта. Дизайнер відповідає і за те, щоб так поводив себе керований їм колектив.   КОНКУРСИ: Дизайнер не повинний брати участь у таких міжнародних конкурсах, умови яких не відповідають положенням, розробленим у кодексі.   ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ: 1. Будь-який матеріал, виданий з метою реклами чи популяризації, повинний містити тільки правдиві факти. Матеріал має бути справедливим стосовно клієнтів і інших дизайнерів, відповідати кодексу честі професії. 2. Дизайнер має право дозволяти клієнтам користуватися його ім'ям для сприяння реалізації запропонованих їм послуг чи виробництву спроектованих товарів, але тільки таким способом, що відповідає статусу професії. 3. Дизайнер не повинний залишати без уваги випадки, коли з його ім'ям зв'язують реалізацію таких проектів, що сильно змінені клієнтом і фактично вже не є оригінальною роботою дизайнера.

http://dizainsouz.se-ua.net/page3

Кодекс профессиональной этики дизайнера – внутренние правила всех дизайнеров, которые осуществляют дизайнерскую деятельность в Кировской области. Каждый дизайнер, занимаясь дизайнерской практикой, преподавательской или научной деятельностью должен взять на себя обязательства о соблюдении норм профессиональной этики, которые изложены в этом Кодексе. Этические нормы распространяются на все виды профессиональной деятельности, независимо от того, где они имеют место.


Кодекс отвечает положениям Кодекса профессиональной этики Международного Союза дизайнеров.


Общие положения.

Дизайнеры должны использовать приобретенные в процессе обучения, практической подготовки и практического опыта знания на пользу обществу, заказчиков и пользователей объектов дизайна, строителей, которые помогают формировать гармоническое окружение в естественном окружающей среде.


Профессиональное обучение дизайнера, практическая подготовка и механизм проверки знаний и умений должны не оставлять в общественности сомнений относительно его возможности предоставлять профессиональные услуги.


Дизайнеры должны постоянно поддерживать и развивать свои знания искусства и науки архитектуры, уважать мировые и национальные достижения и традиции дизайна, развивать их своим, отдавать приоритет профессиональным выводам и решениям над любыми другими побуждениями в деле служения архитектурному искусству и науке.


Кодекс этики дизайнера - сведение правил, которые регулируют отношения, которое возникало как в профессиональной среде дизайнеров, так и во взаимоотношениях дизайнера и общества, действуют в комплексе с законами РФ. Кодекс базируется на основоположных принципах признания обществом природы профессии дизайнера как творческой деятельности и права дизайнера на авторство проекта, которое вытекает из этого, а также необходимости соблюдения дизайнером обязательств перед гражданами, обществом, коллегами.

При Вятской торгово-промышленной палате создается Дисциплинарная комиссия по вопросам этики и авторского права, где рассматриваются конфликтные ситуации, которые возникают между дизайнерами, заказчиком и дизайнером, дизайнером и общественностью, между дизайнером и подрядчиком.

Комиссия формируются из представителя ВТПП, спорящих сторон и 2-х представителей дизайнерского сообщества, выбранных спорящими сторонами.


Нарушение Кодекса этики дизайнером, в зависимости от степени морального вреда, который им причинено коллегам-дизайнерам, заказчикам и пользователям объектов, гражданам, предприятиям и учреждениям, тянут за собой:


- предупреждение о недопустимости нарушений этических норм;

- общественное осуждение, которое официально высказывается в профессиональных кругах, письменное сообщение, которое может сопровождаться соответствующей публикацией в средствах массовой информации.


1. Общие обязательства (обязанности):


1.1. Дизайнеры должны стремиться к беспрерывному пополнению и
повышению профессиональных знаний и умений в сфере своей профессиональной деятельности.


1.2. Дизайнеры должны, там где это возможно, оказывать содействие развитию других искусств, научных и технических достижений, особенно в строительной области.


1.3. Дизайнер должен повышать качество профессиональных услуг, оказывать содействие распространению информации и воспитание, которые относятся к своей профессии.


2. Обязанности по отношению к профессии:

2.1. Представителем дизайнерской профессии является лицо, которое, независимо от общественного положения, должности осуществляет дизайнерскую деятельность на законных основаниях.

2.2. Дизайнер должен заниматься профессиональной деятельностью честно и добросовестно, отдавая преимущество приоритету профессии.

2.3. Дизайнеры обязаны всеми своими действиями стремиться к поддержанию достоинства и стойкости идеалов своей профессии и обеспечивать поддерживание именно таких стандартов поведения их сотрудниками. Никакие действия не должны подрывать доверие к ним тех, на кого и с кем они работают, а также для того, чтобы общественность была защищена от извращения фактов, мошенничества и намеренного заблуждения.

2.4. Дизайнер должен избегать:

- публичной констатации положительных качеств или недостатков дизайнерских решений к официальному оповещению автором (авторами) законченных и незаконченных работ (этапов работ), если он лично не принимает участия в работе, а также предоставление разрешения на
использование своего имени для подобных оценок;

- оповещение и оценки работы одним из соавторов без согласия других членов авторского коллектива.

2.5. Действия, которые унижают достоинство дизайнера:

- скрепление собственными подписями (печатью) эскизов, чертежей, моделей или документов, которые имеют отношение к профессиональной деятельности, если они не были подготовлены им, или при его непосредственном участии;

- выполнение по требованию заказчика проектных работ в сокращенный срок, если это может привести к снижению качества работы.

2.5. Дизайнер не должен сознательно соглашаться на выполнение работ по расценкам ниже сложившихся на территории минимальных расценок, которые могут привести к недобросовестной конкуренции, демпинговому снижению стоимости работ и ухудшение качества проектов.

3. Обязанности перед заказчиком:


3.1. Дизайнер может приступить к выполнению профессионального заказа только в случае, когда он может гарантировать предоставление всех предусмотренных законодательством, нормативами и контрактом услуг клиенту. К заключению контракта на выполнение работ дизайнер должен взвесить, достаточно ли в его распоряжении умения, знаний и средств, для выполнения этой работы и не браться за работу, если он не может ее выполнить.

3.2. Дизайнер не может подавать заказчику работу от лица другого лица, а также подавать заказчику работу другого дизайнера от своего имени.

3.3. Дизайнер не должен вступать в договорные отношения с заказчиком, если ему известно, что при этом затрагиваются законные права третьих лиц. Если о нарушении прав третьих лиц становится известным во время выполнения работ, дизайнер должен их приостановить до решения вопросов с заказчиком и лицами, чьи законные права могут быть затронутые, о чем он должен немедленно сообщить заказчику.


3.4. Дизайнер должен избегать создания у заказчика ошибочного воображения о своем уровне компетентности, одновременно непохвально отзываться о творческих и других возможностях своих коллег, в которых с заказчиком установлены или могут быть установлены деловое отношение.


3.5. Дизайнеры обязаны не соглашаться на выполнение профессиональных работ, если не достигнута четкая письменная договоренность с заказчиком об объеме работ, распределение ответственности, размере договорной цены за выполнение работ, условий прекращения или отмена договора.


3.6. Дизайнер должен отказаться от выполнения профессиональных работ, если требования заказчика противоречит действующему законодательству, строительным нормам и исходным данным на проектирование, убеждением и профессиональному достоинству дизайнера.

3.7. Дизайнер должен сохранять тайну конфиденциальной информации,
полученной при выполнении профессиональной деятельности, не должен использовать полученную информацию для нанесения вреда заказчику и другим лицам.

Дизайнер может быть освобожден от сохранения профессиональной тайны прямым письменным согласием заказчика или в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Дизайнер обязан информировать заказчика о ходе выполнения
работ, держать его в курсе любых вопросов, которые могут повлиять на качество или стоимость выполняемых работ.


3.9. Дизайнер обязан информировать заказчика, владельца или
подрядчика о всех известных ему обстоятельства, которые могут привести к конфликту интересов. Он должен убедиться в том, что конфликт не ставит под угрозу законные интересы названных лиц и не препятствует выполнению обязанностей дизайнера по вынесению непредубежденных выводов относительно работ, которые выполняются другими лицами.


4. Особенности отношений дизайнера с подрядчиком:

4.1. Дизайнер должен при всяких обстоятельствах сохранять свою профессиональную независимость и избегать случаев, когда интересы подрядчиков входят в противоречие с его профессиональным достоинством или противоречат интересам заказчика.

4.2. В случае конфликта с подрядчиком дизайнер должен своевременно сообщит заказчику о сущности конфликта, вступить в диалог с подрядчиком от лица заказчика по его поручению с целью достижения умного компромисса.

5. Обязанности и обязательства в отношениях с коллегами

5.1. Дизайнер не может использовать против других дизайнеров свое служебное положение, которое может предоставлять преимущества в получении заказов и в вопросах авторских прав.


5.2. Дизайнер берет на себя обязательства не использовать идеи другого дизайнера без согласия и предоставленных полномочий на такое использование от дизайнера-автора такой Идеи.


5.3. Дизайнеры обязуются не предлагать подарки или не подкупать иным образом лиц с целью получения заказа. При назначении на любую должность они не будут прикладывать усилий для несправедливого занятия места другого дизайнера.


5.4. Дизайнеры, которые принимают участие в конкурсах, должны избегать влияния на решения жюри, любых контактов с членами жюри непосредственно или через других лиц.

5.5. При общественном обсуждении конкурсных проектов дизайнер, или
уполномоченное им лицо, должны защищать положительные качества своей работы, а не находить недостатки в других роботах.

5.6. Дизайнер, который принимает участие в разработке программы конкурса, или работает в составе жюри или общественной экспертизы в конкурсном проектировании этого объекту, не может принимать участия в данном конкурсе.


5.7. Дизайнер должен отказаться от участия в составе жюри конкурса, если ему стало известно об участии в конкурсе членов коллектива, в котором он работает.


5.8. Дизайнер не имеет права заявлять о своем авторстве на работу, которую он не выполнял, или его участие ограничивалось организационным и техническим руководством.


5.9. Формирование авторских коллективов (коллективов соавторов) должно происходить на основании авторских соглашений с указанием объектов авторства, принципов распределения гонорара, предоставление полномочий в защите проекта и др.


5.10.Дизайнер должен с уважением относиться к своим сотрудникам, специалистам сопредельных профессий.


5.11. Дизайнер не должен добиваться получения или выполнять заказ заказчика, если ему известно, что последний пользуется по этому объекту услугами другого дизайнера. Он может принять этот заказ только после расторжения договора заказчиком с другим дизайнером.

5.12. Дизайнер не должен допускать устных или письменных необоснованных высказываний в отношении коллеги, если они позорят его профессиональное или человеческое достоинство, он должен направлять критические замечания проект, а не на личность коллеги.


5.13. Объектом дизайнерской критики могут быть только законченные и официально представленные на рассмотрение проекты, а также законченные реализованные проекты.


5.14. Дизайнер не может отвечать отказом в предоставлении коллеге, в пределах необходимой достаточности, чертежей и других документов для взаимного согласования объектов, которые разрабатываются.

5.15. Дизайнер должен придерживаться принципа наследственности решений при завершении строительства объекта (комплекса объектов), запроектированного другим автором, или при реконструкции исторических зданий и комплексов. При этом желательно, если это возможно, согласование основных принципов с автором предыдущих работ.

5.16. Дизайнер может приступить по заданию заказчика к выполнению работ по следующей стадии утвержденного проекта, автором которого является другой дизайнер, только после его письменного согласия и достижение договоренности о характере сотрудничества и защиты авторского права.

http://43design.ru/about.html

ЭТИКА ДИЗАЙНЕРА

Теги: Карьера Карьера Publish

Наши рекомендации