Опис навчальної дисципліни

Дніпропетровський гуманітарний університет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗБІРНИК ПЛАНІВ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство»,

Факультет: юридичний

Дніпропетровськ – 2013

//Збірник планів семінарських та практичних занять // Право соціального забезпечення для студентів за спеціальністю Правознавство. «___» __________ 2013 року – 23 с.

РОЗРОБНИКИ:

Кохан Г.Л., доцент кафедри цивільно правових дисциплін, к.ю.н.

Татарінов В.І., старший викладач кафедри цивільно правових дисциплін

Збірник планів затверджено на засіданні кафедри Цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету

Протокол від «____» ________________ 2013 року № ___

Завідувач кафедри, к.ю.н. __________________ Блінова А.О.

«____» ___________________ 2013 року

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу є вивчення студентами законодавчих актів, теорія права соціального забезпечення а також вироблення ними практичних навичок щодо застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій. На практичні заняття виносяться реальні факти, листи, скарги громадян, з якими вони звертаються до редакцій газет, у прокуратури, суддів та адвокатів

Після вивчення даного курсу студенти повинні розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми чинного законодавства до конкретних життєвих ситуацій, які можуть виникати у процесі здійснення реалізації права особи на соціальне забезпечення, мати навички практичної та науково-дослідної роботи в галузі правового регулювання відносин, що виникають у сфері соціального забезпечення.

Основні завдання дисципліни: «Право соціального забезпечення» - ознайомлення з основними поняттями та принципами права соціального забезпечення; вивчення системи чинного законодавства про соціальне забезпечення, правових проблем, що виникають в процесі його застосування; визначення особливостей правового статусу суб’єктів права соціального забезпечення; вивчення підстав та умов виникнення, зміни та припинення соціально-забезпечувальних правовідносин; засвоєння методів регулювання соціально-забезпечувальних правовідносин та специфіки захисту прав суб’єктів права соціального забезпечення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

Ø предмет та методи регулювання відносин у сфері соціального захисту громадян;

Ø джерела права соціального захисту громадян;

Ø особливості суб’єктного складу правовідносин соціального захисту;

Ø об’єкти правовідносин соціального захисту;

Ø підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з соціального захисту;

Ø особливості пенсійного забезпечення громадян;

Ø особливості та порядок надання соціальних допомог;

Ø умови та порядок надання соціальних послуг;

Ø правові засади медичного обслуговування;

уміти:

Ø аналізувати юридичні факти;

Ø тлумачити зміст норм чинного законодавства у сфері соціального захисту громадян;

Ø застосовувати норми права при вирішенні конкретних спорів;

Ø складати правові документи.

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль– проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль– рубіжне атестування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контрользалік.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань Право Нормативна
Модулів – 1 Напрям підготовки 7.03040101 «Правознавство» Рік підготовки:
Змістових модулів – 1 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 90 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст 10 год. 6 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
90 год. 90год.
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1.

для заочної форми навчання – 1:5.

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ

ТЕМА №1. Поняття, предмет, система та принципи права соціального забезпечення.

Ключеві слова: соціальне забезпечення, соціальний захист, предмет, метод система, принципи, джерела, функції права соціального забезпечення, стандарти, гарантії, норми, нормативі, прожитковий мінімум, форми соціального забезпечення.

Семінарське заняття 2 год.

План семінарського заняття:

1. Соціальне забезпечення: поняття, функції.

2. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

3. Метод та принципи права соціального забезпечення.

4. Джерела та система права соціального забезпечення.

5. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального забезпечення.

Теми рефератів:

1. Соціальна сутність Української держави. Правове забезпечення соціальних прав громадян..

2. Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні.

3. Основні функції права соціального забезпечення.

4. Специфіка методу права соціального забезпечення.

5. Концепція реформи соціального забезпечення в Україні.

Питання для самостійного вивчення:

1. Правове забезпечення соціальних прав громадян.

2. Публічний характер права соціального забезпечення.

3. Класифікація принципів права соціального забезпечення.

4. Кодифікація соціально-забезпечувального законодавства за умов ринкових перетворень.

5. Міжнародні договори як джерела права соціального забезпечення.

6. Конвенції МОП як джерела права соціального забезпечення Украіни.

Наши рекомендации