Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас1 – 3 жовтня 2017 рокувзяти участь у Міжнародній конференції "XVIІІ Сковородинівські читання", яка проходитиме у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

У рамцях конференції продовжується секція "Визначні філософи, педагоги попередники Григорія Сковороди", доробок яких вплинув на його творчість або на розвиток української культури. На наступних, XVIІІ Читаннях, планується секція, присвячена Мелетію Смотрицькому.

Будемо вдячні за Вашу участь у наших заходах.

Програма конференції розрахована на три дні.

1 жовтня проводитимуться пленарне засідання, праці секцій, вечірня культурно-відпочинкова програма.

2 жовтня – продовження секційної праці, заключне пленарне засідання та екскурсійно-просвітницька поїздка до селища Чорнухи Полтавської обл.

Під час поїздки відбудуться зустрічі зі школярами, громадськістю, екскурсія в літературно-меморіальний музей Г.Сковороди, відвідання виставки творчих доробків народних майстрів, дітей, їхні виступи перед учасниками конференції.

3-го жовтня продовження секційних і заключне пленарне засідання.

Проживання в готелі за рахунок учасників.

1 жовтня традиційно університетський автобус 0 800 від будівлі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України везтиме учасників конференції до Переяслава.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 30 червня 2017 року за тел. (04567) 5-37-83, e-mail: [email protected]

Вразі непередбачених змін у Вашому рішенні, просимо обов’язково повідомити нас.

Програми та збірник матеріалів конференції "Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 4" будуть вручені 1 жовтня 2017 року учасникам конференції.

Будемо Вам вдячні, якщо Ви до кінця грудня 2016 року повідомите нас про свій намір взяти участь у конференції та тему доповіді. (Інформація потрібна для узгодження темарію).

Технічні вимоги

до оформлення статей:

Стаття має бути написана виключно для «Переяславських Сковородинівських студій» (ніде раніше не опублікована), відповідати вимогам ВАК до наукових праць і обов’язково містити наступні елементи:

· постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

· аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується дана стаття (1/3 сторінки);

· формулювання цілей статті - постановка завдання (5-10 рядків);

· виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів (5-6 сторінок машинописного тексту);

· висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

· У разі невиконання або часткового виконання даних вимог матеріали розглядатися не будуть!

· Поля: нижнє, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

· міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14; шрифт Times New Roman; абзацний відступ 1,25 см. Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні статті.

· зліва великими літерами УДК (напр., УДК 82-312.1);

· нижче, у правому куті аркуша, ім’я та прізвище автора напівжирним курсивом (напр.: Ольга Іваненко);

· пiд іменем та прізвищем у дужках напівжирним курсивом – назва міста, країна (напр.: м.Луганськ, Україна);

· назва статті – ЖИРНИМ ШРИФТОМ –по центру;

· після назви (через інтервал) унизу курсивом – анотації українською, через інтервал – російською, через інтервал – англійською мовами (не менше 500 друкованих знаків кожна без урахування пробілів; до анотацій слід додавати ключові слова (до 10 слів));

· через два інтервали – текст статті;

· через рядок після основного тексту – література (Список використаних джерел – посередині).

· покликання всередині тексту: [5; с. 146];

· приклади, ілюстративний матеріал – курсивом;

· у тексті статті використовувати таку форму лапок та апострофа: «….», ’; розрізняти графічні знаки «дефіс» (-) і «тире» (–);

В окремому файлі ОБОВ’ЯЗКОВО подати прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи i посаду, електронну і домашню адреси, номер контактного телефону, назву статті (українською мовою).

Прорецензована стаття може бути повернута авторові на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Наши рекомендации