Навчальна і методична література

1. Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов под ред.В.В.Ситцевого. – Издательсьство Агенства по защите прав авторов «Рес инкорпоралес»., 1996. – 164 с.

2. Андрощук Г.А., Роботягова Л.И. Патентное право: правовая охрана изобретений. – Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. – 212 с.

3. Андрощук Г.А. Захист від недобросовісної конкуренції. Бизнес-информ. 1997. №4,5,6.

4. Введение в интеллектуальную собственность. Конспект лекций. - К.: УкрИНТЭИ. - 2000. - 104с.

5. Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа. – К., 1996.

6. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : “Либідь”, 2002.

7. Дахно І.І.. Недобросовісна конкуренція і промислова власність в Україні./ Підприємництво, господарство і право. - 1996. -№11.

8. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захист прав. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - 187с.

9. Інтелектуальна власність : Навчальний посібник/ Під ред. д.т.н. П.Н. Цыбулева. - К.: УкрИНТЭИ, 1999.- 284 с.

10. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Науково-практичне видання у 4х томах / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999: Том 1: Право інтелектуальної власності. - 500 с. Том 2: Авторське право і суміжні права. - 460 с. Том 3. Промислова власність. - 656 с. Том 4. Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. - 352 с.

11. Основи інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. – 580 с.

12. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О.Д. Святоцького, В.Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 400с.

13. Право інтелектуальної власності. Підручник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. О.А.Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

14. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: навч. посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 336с.

15. Промислова власність: Законодавчі та нормативні акти. в 3-х томах / Укладач П.М. Цибульов. - Київ: УкрІНТЕІ, 1998: Том 1: Законодавство України з питань промислової власності. 138 с. Том 2: Відомчі нормативні акти України з питань промислової власності. - 310 с. Том 3: Міжнародні угоди з питань промислової власності. - 124с.

16. Сергеев А.П. Патентное право. Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Изд-во ВЕК, 1994.

17. Тимофеенко Л. Про правову охорону комп'ютерних програм і баз даних. Підприємництво, господарство і право. 1997. № 9.

18. Штефан М.И. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Предпринимательство, хазяйство и право. – 1996. - №9. – С.32-35.

19.Штефан М.И. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственности и судебная защита этих прав// Предпринимательство, хазяйство и право. – 1996. - №10. – С.41-44.

Питання до заліку з курсу «Право інтелектуальної власності»

1. Міжнародне законодавство про інтелектуальну власність. Національне законодавство про інтелектуальну власність. Державне управління в сфері інтелектуальної власності.
2. Поняття інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності.
3. Поняття об’єкта права інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права.
4. Поняття суміжних прав. Об’єкти суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Строк дії суміжних прав.
5. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Первинні та похідні суб’єкти авторського права. Суб’єкти авторських прав за законом і за договором.
6. Автори твору. Співавторство. Виникнення авторських прав у творця твору. Упорядники та перекладачі як суб’єкти авторського права.
7. Інші суб’єкти авторського права: суб’єкти службового твору, спадкоємці автора, правонаступники автора, організації колективного управління правами.
8. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва.
9. Майнові права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.
10. Вільне використання творів. Особисте використання. Цитування. Відтворення для навчання. Використання для судового і адміністративного провадження. Використання з виплатою винагороди.
11. Строки дії авторського права. Обмеження строку охорони авторського права. Перехід творів у суспільне надбання.
12. Договори у сфері інтелектуальної власності. Авторський договір. Класифікація авторських договорів. Умови і зміст авторського договору.
13. Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі.
14. Права виконавця.
15. Права організацій мовлення.
16. Права виробників фонограм та відеограм.
17. Поняття і ознаки комерційного (фірмового) найменування.
18. поняття і ознаки торговельної марки.
19. Правова охорона торгівельних марок.
20. Поняття географічного зазначення походження товару.
21. Поняття і ознаки комерційної таємниці. Охорона прав на комерційну таємницю.
22. Поняття колективного управління та його роль у здійснення авторського права і суміжних прав.
23. Механізм створення, функції і обов’язки організацій колективного управління правами.
24. Поняття порушення авторських і суміжних прав. Категорії порушників авторських і суміжних прав. Види порушень. Порядок і форми захисту прав. Втрата права на захист.
25. Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав.
26. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав.
27. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав

Наши рекомендации