Організація виконання магістерської роботи

4.1. Виконання магістерських робіт проводиться за індивідуальними планами, схваленими відповідними кафедрами і затвердженими деканом факультету (керівником інституту).

4.2. Головними етапами виконання магістерської роботи є:

- вибір теми, отримання завдання для виконання роботи;

- підбір і вивчення літератури, а також, за необхідністю, практичних матеріалів;

- складання плану роботи;

- складання плану-графіка виконання роботи;

- написання роботи;

- подання роботи науковому керівникові, отримання відгуку та усунення зазначених у ньому зауважень;

- подання роботи на кафедру;

- рецензування роботи.

4.3. Робота за однією темою та подібними планами декількох магістрантів не дозволяється.

4.4. Магістрант зобов’язаний регулярно відвідувати консультації наукового керівника, подавати йому матеріал згідно з планом-графіком виконання роботи, узгоджувати зміст і хід виконання визначених у плані-графіку етапів, усувати зазначені керівником недоліки. При систематичних порушеннях плану-графіка підготовки магістерської роботи науковий керівник може виносити на засідання кафедри питання про припинення виконання магістрантом роботи.

4.5. Структура магістерської роботи, як правило, включає титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, висновки, додатки, список використаної літератури тощо.

4.5.1. У вступі зазначається актуальність і важливість теми, ступінь її розробленості, формулюються мета та завдання, характеризуються практичні матеріали, які використовуються автором, а також структура роботи.

4.5.2. Основна частина магістерської роботи може мати декілька підрозділів, у яких викладаються теоретичні аспекти теми на підставі аналізу використаних публікацій, розглядаються дискусійні питання, формулюється позиція автора; проводиться опис магістрантом спостережень і експериментів, методики дослідження, аналізу експериментальних даних тощо. Підрозділи повинні мати заголовки, які відображають її зміст.

4.5.3. У висновках робляться підсумки роботи, формулюються головні результати, до яких дійшов автор, а також рекомендації про можливість впровадження отриманих результатів дослідження в практичну діяльність.

4.5.4. Список використаної літератури складається з урахуванням правил оформлення бібліографії та вміщує: наукову літературу й матеріали періодичних видань, практичні матеріали тощо.

4.5.5. Додатки до магістерської роботи можуть бути подані у вигляді графіків, анкет, таблиць, схем, фотографій, аналітичних довідок, що ілюструють зміст роботи.

4.6. Завершена й підписана студентом робота разом з відгуком наукового керівника в установлений кафедрою термін подається на кафедру та реєструється в спеціальному журналі.

4.7. Кафедра визначає зовнішніх рецензентів із числа професорсько-викладацького складу інших кафедр університету, інших вищих навчальних закладів чи провідних спеціалістів-практиків і направляє їм магістерські роботи.

4.8. Магістерська робота подається на розгляд Державної екзаменаційної комісії за десять днів до захисту після попереднього обговорення і прийняття відповідної рекомендації на засіданні кафедри.

4.9. Після прийняття рішення про допуск магістерських робіт до захисту вивішується оголошення з повідомленням про дату проведення відкритого засідання Державної екзаменаційної комісії із зазначенням прізвищ студентів-магістрантів, їх наукових керівників та тем магістерських робіт, що захищатимуться.

4.10. Протягом тижня перед захистом магістерських робіт з ними можуть ознайомитися на відповідних кафедрах усі бажаючі.

4.11 Зміст рецензії доводиться до магістрантів за сім днів до захисту.

4.12. Внесення змін до роботи після отримання рецензії не допускається.

5 Захист магістерських робіт

5.1. Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії, затвердженої наказом ректора університету у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку, на яке крім магістрантів, кафедрами запрошуються наукові керівники й рецензенти, також можуть бути присутні викладачі, співробітники кафедр.

5.2. Рішення про допуск магістерських робіт до захисту приймає декан факультету за поданням кафедри, під керівництвом якої виконувалася робота.

Державній екзаменаційній комісії подаються такі документи:

а) список магістрантів

б) бланки протоколів засідання комісії

в) примірник магістерської роботи;

г) відгук наукового керівника про магістерську роботу;

ґ) рецензії на магістерську роботу спеціалістів відповідної кваліфікації;

д) ілюстративний матеріал (плакати, макети, таблиці, електронні презентації тощо);

е) зведена відомість про виконання магістрантом навчального плану і отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, практик, державних екзаменів;

є) інші матеріали (публікації, акти про запровадження тощо), які підтверджують ефективність навчальної і дослідницької роботи магістрантів.

5.3. На захист однієї магістерської роботи відводиться 45 хвилин.

5.4. Порядок захисту магістерської роботи передбачає:

а) представлення магістранта та поданих документів;

б) виступ магістранта з питань магістерської роботи (до 15 хвилин);

в) відповіді магістранта на запитання членів ДЕК і присутніх;

г) виступ наукового керівника або представлення його відгуку;

д) зачитування відгуків на роботу;

е) наукова дискусія з магістерської роботи;

є) прийняття ухвали ДЕК про результати захисту шляхом відкритого голосування.

5.5. Обговорення результатів захисту та виставлення оцінок проводиться на відкритому засіданні ДЕК після завершення захисту всіх робіт, запланованих на це засідання.

5.6. Результати захисту оцінюються за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» згідно з критеріями оцінювання кваліфікаційних робіт. За такою ж шкалою оцінюється магістерська робота у висновках рецензентів. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні, і оголошуються випускникам у день захисту. При рівній кількості голосів «за» і «проти» голос голови комісії є вирішальним.

5.7. Магістрант має право подати апеляцію щодо рішення комісії за результатами захисту магістерської роботи тільки в день захисту.

5.8. Після завершення роботи комісії по захисту магістерських робіт секретар виставляє оцінки в залікові книжки й на титульному аркуші магістерської роботи, де всі члени комісії ставлять свої підписи.

5.9. У разі нез’явлення магістранта на захист магістерської роботи:

- з поважних причин - голові ДЕК надається право призначати захист магістерської роботи в інший час;

- з неповажних причин – магістранту виставляється незадовільна оцінка.

5.10. Студент, який за результатами захисту магістерської роботи отримав оцінку “незадовільно” або чия робота не була допущена до захисту, відраховується з університету. Повторний захист магістерської роботи не допускається.

6. Оформлення, зберігання та використання магістерських робіт

6.1. Текстова частина магістерської роботи повинна бути надрукована на стандартних аркушах білого односортного паперу (формат А4). Оптимальний обсяг магістерської роботи, без врахування списку літератури та додатків, - 80-100 сторінок тексту, набраного на комп’ютері 14-м розміром шрифту Times New Roman з міжрядковим інтервалом 1,5 (29 - 30 рядків на сторінку) і мати поля: зліва - 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу - по 20 мм.; сторінки повинні бути пронумеровані за порядком від титульного аркуша до останньої сторінки. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить перелік "зміст", на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком.

При оформленні магістерської роботи рекомендується дотримуватись чинних вимог ВАК України до кандидатських дисертацій.

6.2. При використанні в тексті магістерської роботи цитат або положень магістрант зобов’язаний робити на них посилання. Запозичення тексту без посилань на першоджерело не дозволяється.

6.3. Після захисту магістерські роботи та їх електронні варіанти зберігаються в бібліотеці університету протягом п’яти років в умовах, які виключають можливість їх втрати або плагіату.

6.4. Результати досліджень, виконаних авторами магістерських робіт, можуть використовуватися в навчальному процесі та науковій роботі з обов’язковим дотриманням авторського права.

6.5. За запитом установ чи організацій ректор університету (перший проректор) має право дозволити копіювання магістерських робіт. За наявністю в роботі винаходів або раціоналізаторських пропозицій дозвіл на зняття копії видається тільки після оформлення відповідного замовлення на авторські права.

6.6. Магістерські роботи, які мають вагоме науково-практичне значення, можуть бути рекомендовані для опублікування у вигляді окремих навчальних посібників.

6.7. Згідно з нормативними документами після закінчення терміну зберігання магістерських робіт комісія, яка створюється наказом ректора університету, приймає рішення про списання робіт (списання магістерських робіт оформляється відповідним актом).

6.8. Випускники магістратури, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, можуть рекомендуватись вченою радою університету для вступу до аспірантури університету або на викладацькі посади.

Додаток 1

Наши рекомендации