Основні завдання на наступний навчальний рік та шляхи їх реалізації.

На основі аналізу стану навчально-виховного процесу в школі, вимог програм та завдань, що стоять сьогодні перед школою в 2016 - 2017 н. р. , пріоритетними напрямками в роботі школи-інтернату є:

ü забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх учнів для здобуття середньої освіти;

ü досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів та загальноосвітньої підготовки на основі творчого використання передових педагогічних технологій, науково-методичних досягнень;

ü створення умов для забезпечення та реалізації конституційних вимог щодо здобуття повної загальної середньої освіти та забезпечення запитів обдарованих дітей;

ü створення системи профілактики та збереження здоров¢я, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

У наступному 2016–2017 навчальному році педагогічний колектив школи продовжує роботу над методичною темою «Формування різнобічної та гармонійно-розвинутої, національно-свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної особистості. готової до життя й праці в умовах трансформації українського суспільства».

Мета. Трансформація традиційної спрямованості навчання моделі освіти в інноваційному компетентнісно–орієнтованому освітньому просторі шляхом розробки стратегії співпраці, запровадження продуктивно–інтерактивного навчання й виховання.

Завдання:

ü навчання й виховання освіченого, творчого учня, свідомо ідентифікуючого себе як члена громади;

ü створення умов, що допомогли б кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати значимі для дитини духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби.

Ключові завдання, що можуть бути визначеними на 2016-2017 навчальний рік і для подальшого розвитку закладу освіти:

Завдання 1. Збереження конкурентоспроможності й ефективності роботи закладу освіти в сучасних умовах.

Завдання 2. Продовжити роботу з формування нового типу вчителя, спроможного здійснювати інноваційну діяльність. При цьому зберегти й удосконалити етику співвідношень, творчу атмосферу, творчий підхід до сучасних освітніх технології.

Завдання 3. Підвищення ролі родини в розвитку дитини. Переглянути взаємозв¢язок з родиною, запрошення батьків на шкільні та класні свята.

Завдання 4. Удосконалення методичного рівня:

ü шляхом проведення методичного проблемного семінару «Сучасний компетентнісно-орієнтований урок» із залученням учителів, учнів, батьків;

ü підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних кадрів, створення єдиної системи інформації;

ü продовжувати роботу щодо удосконалення діяльності методичних об’єднань;

ü продовжувати вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам.

Завдання 4. Підвищення статусу школи, її місце в суспільстві, залучення спонсорів тощо.

Завдання 5.Продовження роботи з соціального захисту учасників навчально–виховного процесу:

ü підтримка сиріт та дітей, які знаходяться під опікою, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей з родин учасників аварії в Чорнобилі; переселенців із зони АТО;

ü забезпечення гарячим харчуванням 100% дітей .

При цьому в наступному 2015-2016 навчальному році залишаються актуальними завдання, що були визначено в попередні роки та мають бути доопрацьовані:

Методичні завдання:

ü Створення системи відстеження, розвитку та максимальної самореалізації школярів на засадах творчого індивідуального проектування.

ü Організація роботи з узагальнення педагогічного досвіду вчителів.

Освітні завдання:

ü Створення умов для забезпечення глибини знань, складання навчальних планів і програм

ü Упровадження інформаційно-комунікативних, інтерактивних, проектних освітніх технологій у навчально–виховний процес школи.

Виховні завдання:

ü Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів.

ü Підвищення рівня самосвідомості учня школи.

Управлінські завдання:

ü Інтегрування на новому якісному рівні всіх основних напрямів навчально– виховного процесу школи в єдину систему, що забезпечувала б гармонійний розвиток і вдосконалення здібностей кожної дитини.

Тож потрібно:

ü Зосередити зусилля педколективу на проектуванні компетентісно-орієнтованого виховного простору, спрямованого на становлення особистості як творця свого життя.

ü Проводити роботу з розробки, апробації та впровадження в навчально-виховний процес програм розвитку в учнівської молоді життєвої компетентності.

ü Упроваджувати в життя ефективні форми та методи розвитку учнівського самоврядування.

ü Продовжувати спільну роботу спеціалізованої школи з вищими навчальними закладами області з метою плідної співпраці для організації науково-методичної роботи та визначення єдиних підходів до безперервної освіти старшокласників.

ü Брати участь в роботі Сумського та Київського відділень Малої академії наук.

ü Проводити психолого-педагогічні дослідження, спрямовані на вивчення проблеми становлення особистості.

ü Брати активну участь у конкурсах, виставках, ярмарках передових педагогічних технологій.

ü Проводити семінари-практикуми, науково-практичні конференції з проблем педагогіки та громадянського виховання.

ü Уживати заходи щодо забезпечення загальноосвітньої школи висококваліфікованими кадрами.

ü Створити умови для творчого пошуку, ініціативи педагогів; узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід.

ü Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачати психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

ü Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

ü Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, підсумкових оцінювань випускників школи.

ü Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

ü Разом з органами внутрішніх справ, службою в справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до жебракування та скоєння злочинів.

ü Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наши рекомендации