Тема: Культура української наукової мови як лінгводидактична дисципліна

Лекція 1-2

План

1. Предмет, мета завдання курсу, його проблематика. Зміст і структура курсу. Зв’язок із суміжними дисциплінами.

2. Культура наукової мови, її основні категорії й поняття (мова, мовлення, мовленнєве наукове спілкування, закони наукового мовлення, літературна мова, мовна норма (або мовна компетенція), мовленнєві уміння, культуромовна особистість).

3. Мовнокомунікативна компетенція молодого дослідника (самостійно розкрити питання за посібником О.Семеног Культура наукової мови. Навч. посібн. – К. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – 45-49 с.).

Дібрати матеріал і доповнити зміст питання: «Чинники формування мовнокомунікативної компетенції науковця-дослідника». Відповідь оформити як наукове повідомлення із вказівкою використаних літературних джерел).

Література до курсу:

1. Семеног О. Культура наукової мови. Навч. посібн. – К. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – 194 с.

2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібн. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібн. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.

4. Богуш А.М., Трифонова О.С. та ін. Формування мовної особистості на різних вікових етапах: Монографія / Богуш А.М., Трифонова О.С., Кисельова О.І., Горіна Ж.Д., Черкасов М.П. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2008. – 272 с.

5. Українська культуромовна особистість учителя: теорія і практика: Монографія / за ред. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. – 298 с.

6. Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова: Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.: Монографія. – Львів: Світ, 2003. – 352 с.

7. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. – 306 с.

8. Коновець О.Ф. Українська наука як феномен культури: нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. – К., 2000. – 276 с.

9. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди. – Харків: «ОВС», 2001. – 256 с.

10. Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 536 с.

11. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

12. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібн. 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

13. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько / за ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

14. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посібн. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.

15. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібн. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 368 с.

16. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. – Львів: Світ, 2003. – 32 с.

17. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. – СПб.: Питер, 2004. – 157 с.

18. Косенко Н.Я., Вакуленко Т.М. Як правильно говорити українською. Практичний посібник. – Харків, 2007. – 240 с.

19. Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2003. – 160 с.

20. Довідник з культури мови: [Посібник] / С.Я.Єрмоленко, С.П.Бибик, Н.М.Сологуб та ін.; за ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – 399 с.

21. Ожигова О. Українська мова: зворотний зв’язок: Посібник. – К.: Грамота, 2007. – 184 с.

22. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Видавництво Київського університету, 1970. – 306 с.

23. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред. Олександри Сербенської: Посібник. – Львів: світ, 1994. – 152 с.

24. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника: Навч. посібн. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.

25. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібн. – К.: «АртЕк», 1999. – 264 с.

26. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посібн. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с. – Бібліогр.: с.174.

27. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

28. Бондаренко А.І. Культура ділового мовлення вчителя. – Ніжин: НДПУ, 2000. – 74 с.

29. Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я. Життя слова. – К.: Вища школа, 1978. – 192 с.

30. Культура української мови: Довідник / С.Я.Єрмоленко, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін.: / за ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

31. Олійник О., Шинкарук В. Культура мовлення. – Навч. посібн. – К.: Кондор, 2008. – 296 с.

32. Савенкова Л.О. Мовленнєва діяльність викладача. Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2006. – 192 с.

Наши рекомендации