М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

Педагогика факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

Пәні: Педагогикалық шеберлік

Нұсқа

1. Бет-әлпеттің қозғалысы, адамның ішкі сезімін білдіретін бет-әлпеттің мәнерлі қимыл өзгерісі қалй аталады?

A. іскерлік

B. мимика

C. понтимимика

D. техника

E. тілдік сөйлеу

2. «Тәрбие өнері дегеніміз- ең алдымен сөйлей білу, адам жүрегіне жол таба білу өнері »деген кім?

A. Макаренко

B. Сухомлинский

C. Кузьмина

D. Щербаков

E. Ожигов

3. Адамның білімді, іскерлікті тез, сапалы меңгеруі қалай аталады?

A. Қабілеттілік

B. Жасампаздық

C. Ізенімпаздық

D. Жауапкершілік

E. Сөз қисындылығы

4. Қабілеттіліктің неше түрі бар?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

5. Жүйке процесіне байланысты неше қасиеті бар?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

E. 6

6. Педагогикалық шеберліктің компоненттері қандай?

A. білім

B. техника

C. іскерлік

D. шеберлік

E. дағды

F. қабілет

G. жауапкершілік

H. жасампаздық

7. Педагогикалық техника дегеніміз не?

A. өзін-өзі басқара алу іскерлігі

B. ұжыммен әрекеттесу іскерлігі

C. гуманистік бағыттылық

D. өзара әрекеттесу іскерлігі

E. кәсіби білім

F. техникалық білім

G. академиялық білім

H. ғылыми біліктілік

8. Педагогтік қабілеттерді атап көрсетіңіз

A. коммуникативті

B. эмоцианалды

C. академиялық

D. аналитикалық

E. жобалау

F. техникалық

G. гуманистік

H. кәсіби

9. Педагогикалық шеберлік дегеніміз ......................

10. Кәсіби білім - ................................

11. Сөздің мәнерлігі......................

12. Коммуникативті қабілеттер.....................

13. Педагогикалық техника.......................

14. Дикция дегеніміз не?

А.сөзді қате оқу

В.сөзді,буынды, дыбысты айтудағы анықтық және айқындық

С. Мәнерлеп оқу

Д. Қате жазу

Е. Сөзді дұрыс айтып,қатесіз жазу

15. Интонацияның 2 түрі бар,және ол қалай аталады?

А. Фонациялық,экспрессивті

В. Логикалық, интонациялқ

С. Эмоционалдық, экспрессивті

Д. Логикалық, эмоционалды-экспрессивті

Е. Диологтық, монологтық

16. Мимика дегеніміз не?

А. Бет әлпеттің қозғалысы,адам сезімін білдірудің бір формасы

В. Сахналық өнердегі көркем образ

С. Көңіл күйді білдіретін қарым-қатынас

Д. Мұғалімнің сөйлеу мәнері

Е. Сөйлеу мәнері

17. «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында» деген кімнің сөзі:

А. С. Назарбаева

В. Н.Ә.Назарбаев

С. А.Құнанбаев

Д.Ы.алтынсарин

Е. А. Байтұрсынов

18. Диалогтық сөйлеу дегеніміз не?

А.бір адамның сөзін қайталау

В. Мәнерлеп оқу

С. Сөздері анық айту

Д. Екі адамның оқуы

Е. Екі немесе бірнеше адамның тілдесуі

19. Кімнің еңбегінде шешен сөйлеу үшін 4 ереже ұсынылған:

А. Д. Карнеген

В. Л. Толстой

С. А. Байтұрсынов

Д. Л. Джон

Е. К. Д. Ушинский

20. «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен , педагогикалық әдептің қыр-сырын меңгермейінше бұған оның қолы жетпейтіндігін» кім айтты?

А. К. Д. Ушинский

В. Д. Карнеген

С. А. Байтұрсынов

Д. Л. Джон

Е. Л. Выготский

21. Сыртқы сөйлеу қалай бөлінеді?

А.сөздің жүйелігі және жүйесіздігі

В. Ауызша және жазбаша

С. Қиын және оңай сөздер

Д. Диалогтық және монологтық

Е. Анық және анық емес

22. Сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар...?

Сөздің дәлдігі дегеніміз не?

А. Сөздің реалды шындықтағызаттар мен құбылыстардың атауларына барынша дәлме дәл келуі

В. Сөулеушінің тыңдарманды, оқырманды қызықтыра білуі

С. Әркімнің өз ана тілін еркін пайдалана білуі

Д. Ойдың қайшылыққа ұрынбауы

Е. Сөйлеушінің сөз тіркестерін өолдануы

23. Академиялық қабіллеттіліктер дегеніміз не?

А. Белгілі ғылым саласына қабілеттіліктер

В. ұйымдастыра білу қабілеттілігі

С. Балалармен қарым-қатынас жасау қабілеттілігі

Д. Алдын ала білу қабілеттілігі

Е. Психологиялық байқағыштық қабілеттілігі

24. «Қазіргі заманда адам өзінің шексіз әдіс-тәсілдерінің өзін шығармашылық жағынан және тікелей көрсете алады. Бірақ, өткенді тежеп, болашақты қауіпсіздендіруге әлі мүмкіншілік аз» деген ой айтқан кім?

А. А. Маслоу

В. Э. Фромм

С. К. Гольдштейн

Д. А. Моисеев

Е. Э. Шостром

25. Оқушының меңгерген білімін, оқу біліктері мен дағдыларын, әрекет тәсілдерді өмірде тәжірбиелік және теориялық міндеттерді шешу үшін пайдалана алуы калай аталады?

А. Компетенция

В. Кәсіби шеберлік

С. Кәсіби құзырлылық

Д. Кәсіби біліктілік

Е. Кәсіби ойлау

26. Кәсіби құзырлылық нешеге бөлінеді?

А. 4

В. 3

С. 2

Д. 5

Е. Бөлінбейді

27. Перцептивтік қабілет дегеніміз оқушыны түсіне білуі

А. оқушыны түсіне білуі

В. пәнін жетік білу

С. сөйлеу білуі

Д. сезіне білу

Е. өзін меңгере білуі

28. Тұлға динамизмі дегеніміз

А. сендіре және ерікке әсер ете білуі

В. пәнін жетік білу

С. сөйлеу білуі

Д. оқушыны түсіне білуі

Е. өзін меңгере білуі

29. Экспрессивті қабілет дегеніміз

А. тілмен ойын, сезімін жеткізе білуі

В. пәнін жетік білу

С. қарым-қатынас жасай білу

Д. оқушыны түсіне білуі

Е. өзін меңгере білуі

30. Монолог, диалог дегеніміз

А. ауызша сөйлеу түрлері

В. ойлау түрлері

С. ой қорытындылары

Д. ес түрлері

Е. зейін түрлері.

Педагогика және психология кафедра отырысында талқыланды:

26.01.2016 ж. №5 хаттама

Кафедра меңгерушісі: ___________ Ж.И.Сардарова

Педагогикалық факультеттің ОӘК отырысында бекітілді: 11.02.2016 ж. №6 хаттама

Факультеттің ОӘК төрайымы:________ Л.Н.Ойлыбаева

Наши рекомендации