Технологічна карта проекту.

Назви проекту Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною
Проблема Недостатній рівень знань дітей про різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною
Мета - навчити учнів використовувати комп’ютер з метою дослідницько-інформаційних цілей; - залучити учнів до пошуку інформації про різноманітність речовин і матеріалів; - вчити працювати самостійно та в групах; - формувати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі: - вчити учнів збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, користуватись дослідницькими методами; - підвищувати пізнавальну та творчу активність; - розвивати вміння аналізувати, робити висновки, збагачувати активний словник учнів, виховувати старанність, працелюбність.
Завдання   - поглибити та систематизувати знання учнів про речовини та матеріали; - розглянути зв'язок між матеріалами і речовинами; - формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально-пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу, робити висновки; - – виховувати спостережливість, науковий підхід до пізнання процесів, що відбуваються в суспільстві, любов до рідного краю.  
Тип проекту: -за домінуючою діяльністю; дослідницько-пошуковий  
- за предметною галуззю; міжпредметний
-за кількістю учасників; груповий
- за тривалістю виконання; середньої тривалості
-за характером контактів; вчитель, учні 3 класу, їх родини    
-за характером партнерських взаємодій; кооперативний
План реалізації     Форми та критерії оцінювання діяльності І. ПОЧАТОК Ознайомлення учнів із задумом, мотивація обраної теми, визначення мети. Учні обговорюють вибір теми, обґрунтовують її актуальність, висловлюють побажання, питання, формулюють теми для роботи підгруп.   ІІ. Планування роботи над проектом. Учитель разом з дітьми обговорюють, над якими саме питаннями будуть працювати, сплановуються дії учнів, обираються форми роботи, визначаються критерії групової оцінки та самооцінки проектної діяльності учнів і визначення засобів представлення інформації. Визначаються часові рамки, що обмежують етапи роботи. На цьому етапі визначаються основні проблеми, що відносяться до проведення проекту: Як працювати з друкованими та електронними джерелами? Як правильно оформляти текст? Як знаходити, структурувати інформацію з Інтернет? Як створити електронну презентацію?   ІІІ. Аналітичний етап Об’єднання у дослідні групи: «Пошуковці», «Дослідники», «Технологи», «Митці». Питання дослідження: І група «Пошуковці» - з допомогою батьків дібрати інформацію про походження речовин (цукру, солі, кислоти). ІІ група «Дослідники» - дослідити властивості речовин, організувати ігри. ІІІ група «Технологи» - підібрати інформацію про використання речовин людиною. ІV група «Митці» - підібрати загадки, вірші, намалювати малюнки, скласти казки по темі. Із енциклопедій, газет, журналів, мережі Інтернет, учні збирають інформаційний матеріал Педагог при цьому стежить за процесом дослідження, його відповідністю меті і завданням проекту, надає групам необхідну допомогу, не допускаючи пасивності окремих учасників. В його завдання також входять коригування діяльності груп і окремих учасників, допомога в узагальненні проміжних результатів для підведення підсумків наприкінці етапу.   IV. Узагальнення Відбувається систематизація, структурування дітьми одержаної інформації, інтеграція одержаних знань; побудова загальної логічної схеми для підведення підсумків (у вигляді рефератів, доповідей, презентацій в Інтернеті.). Іншим, не менш важливим завданням, що обговорюють учасники, є підготовка до презентації. Завдання педагога на цьому етапі – надати учням, максимальну самостійність і допомогти виявити творчу активність у виборі форм представлення результатів проекту; стимулювати такі форми роботи, що дають можливість розкритися кожному учаснику проекту. І група – готує реферати про походження речовин; ІІ група – проводить досліди, ігри ( «Впізнай за описом», «Впізнай на смак», «Впізнай за запахом»). ІІІ група - готує повідомлення про застосування речовин. ІV група – представляє малюнки , фото та захищає їх. V. Презентація одержаних результатів На підсумкове заняття етапу (урок) всі учасники приносять свої напрацювання. Після невеличкого короткого звіту про результати виконаної роботи приймається рішення закінчити роботу над проектом. Результатом цього проекту є створена комп’ютерна презентація «Різноманітність речовин і матеріалів», колективно складений колаж «Речовини і матеріали», створення буклету «Значимість речовин і матеріалів у житті людини».   Листок оцінювання власної участі у проекті Прізвище, ім'я учня
№ з/п Вид роботи Мій внесок   Технологічна карта проекту. - student2.ru Технологічна карта проекту. - student2.ru завжди     не завжди
 
  Технологічна карта проекту. - student2.ru

Я висловлював свої думки та вносив пропозиції  
Я брав участь в обговоренні завдання  
Я займався пошуком інформації  
Я виконував спільні завдання  
Я добре співпрацював зі своїми товаришами  
Я підтримував своїх товаришів  
  Загальна кількість квіток  
Передбачувані результати - набуття учнями навичок дослідника, самостійного конструювання думок та орієнтації в інформаційному просторі; підвищення загальної культури учнів; робота з додатковою літературою, використання інших засобів інформації, самостійна дослідницька та аналітична робота дітей з учителем, власна творчість дітей;

Технологічна карта проекту. - student2.ru

Наши рекомендации