Білім алушының өзіндік жұмысын (иӨж) ұйымдастыру жоспары

Тақырып/ИӨЖ тақырыпша Тапсырма/ ИӨЖ жүргізу түрі ИӨЖ бақылау түрі Сағат саны ИӨЖ бақылау сұлбасы (мерзімі)
Мандибулярлы жансыздандырудан кейінгі қанат – жақ кеңістігінің және туберальды жансыздандырудан кейінгі қанат таңдай кеңістігінің гематомаларын емдеу және диагностикалау Емханада науқас қабылдау Амбулаторлы карта толтыру Аралық бақылау
Тіс жұлу операциясынан кейінгі қансырауда емдеу және диагностикалау Түнгі кезекшілікке қатысу Есеп Аралық бақылау
Қосымша аурулары бар науқастардың тістерін жұлу кезінде дәрігер – стоматолог тактикасы Кезекшілікке қатысу Есеп Аралық бақылау
Тісті жұлу кезінде төменгі жақсүйегінің сынуының диагностикасы және емі Науқасты курациялау Амбулаторлы карта толтыру Аралық бақылау
Тісті жұлғаннан кейінгі альвеолитті емдеу және диагностикалау Кезекшілікке қатысу Есеп Аралық бақылау
Периодонттың іріңді – қабыну аурулары бар тістерді емдеу және диагностикалау Кеңес беруге қатысу Есеп Аралық бақылау
Жоғарғы жақсүйегі синусының түбі перфорациясын емдеу және диагностикалау Фантомда жұмыс жасау Тәжірибелік дағды бағасы Аралық бақылау
Пародонт ауруларын хирургиялық емдеудің ерекшеліктері мен диагностикасы Оқу – клиникалық орталықта жұмыс жасау Тәжірибелік дағды бағасы Аралық бақылау
Стоматологиялық ауруларын алдын алу Жобалық әдіс Жоба бағасы Аралық бақылау
АИВ-инфекцияларының алдын алу Жобалық әдіс Жоба бағасы Аралық бақылау
  Барлығы  

8. Типтік бағдарламаға сәйкес негізгі және қосымша әдебиеттер:

Негізгі:

1. Безруков В.М. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в 2-х тт. М:2000 (776с., 488с)

2. Робустова Т.Г. с соавт. Хирургическая стоматология. - М., Медицина, 2001-666 с.

Қосымша:

1. Безруков.В.М. Амбулаторная хирургическая стоматология. М: 2002-75 с.

2. Безруков в.М., семкин В.А., Григорьянс Л.А., Рабухина Н.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Учебное пособие.-Москва: Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД», 2002. – 48 с.

3. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. М.: 2003-416с.

4. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. - Москва, 1999 г.

5. Ибрагимова Р.С. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (патогенез, клиника, диагностика, лечение). Учебно-методическое пособие. – Алматы, изд-во «Эффект»,170 с.

6.Кенбаев В.О. Травматология челюстно-лицевой области.- Шымкент, 2006г.

7. Кенбаев В.О., Дюсупов К.Б. Жақ-бет аймағындағы жұмсақ тіндердің қабынулары.Учебное пособие, 2010 г.

8. Кенбаев В.О. Сборник ситуационных задач по челюстно-лицевой области.Учебное пособие,2007г.
9. Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ – 10. – Женева: МББ - С. – 1997.

10. Мирзакулова У.Р. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез. Алматы, 2002.-112 с.

11. Оразалин Ж. Б., Төлеуов К.Т. Хирургиялық стоматология. – Алматы, «Білім», 1998-368 бет

12. Оразалин Ж. Б., Төлеуов К.Т., Нұрғожаева Б.Н. Хирургиялық стоматология. (Оқу қөралы), I-II бөлімі – Алматы, 1996 г.

13. Привес М.Г. и др. Анатомия человека.- М., Медицина, Спб. Гиппократ, 2000. -704 с.

14. Русанов В.П. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Алматы, 1994.

15. Сагындықов Х. Л., Ревюк И. С., Айтбаев Ж.Ж. Стоматологиялық тәжірибедегі қауіпті жағдайлар мен бет-жақ аймағының жедел қабыну аурулары және жарақаттары кезінде көрсетілетін жедел көмектер: Оқу әдістемелік нұсқау. – Астана: ҒТАО, 2006.-118 бет.

16. Талимов К.К., Атабаев С.А. – Пародонт ауруларын хирургиялық жолмен емдеу тәсілдері. – Оқу әдістемелік нұсқау. Алматы 2002 ж.

17. Трегубова Т.В. Местное обезболивание в амбулаторной хирургической стоматологии. Учебное пособие. - Алматы., 2007, 144 с..

18. Уразалин Ж.Б., Ибрагимова Р.С., Нуркеева С.С., Мирзакулова У.Р., Талимов К.К. Лечебная физкультура в стоматологии (учебное пособие). Алматы, 1999.

19. Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. -271 с.

20. Клинический протокол «Аномалии челюстно-лицевой области», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

21. Клинический протокол «Эпулис», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года
Протокол №9.

22. Клинический протокол «Сепсис», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «30» сентября 2015 года
Протокол №10.

23. Клинический протокол «Рак губы», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «30» октября 2015 года
Протокол №14.
24. Клинический протокол «Артроз височно-нижнечелюстного сустава», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

25. Клинический протокол «Кисты в области рта, не классифицированные в других рубриках. Корневая киста», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

26. Клинический протокол «Лимфаденит челюстно-лицевой области», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

27. Клинический протокол «Множественные (сочетанные) переломы лицевых костей и костей черепа. Сочетанная черепно-лицевая травма», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

28. Клинический протокол «Острый гнойный периостит челюстей», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

29. Клинический протокол «Открытые раны челюстно-лицевой области», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «15» сентября 2015 года Протокол №9.

30. Клинический протокол «Гемангиома и лимфангиома челюстно-лицевой области», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «06» ноября 2015 года Протокол №15.

31. Клинический протокол «Мукоцеле слюнной железы», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «06» ноября 2015 года Протокол №15.

32. Клинический протокол «Свищ слюнной железы», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «06» ноября 2015 года Протокол №15.

33. Клинический протокол «Слюнокаменная болезнь (сиалолитиаз)», рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК от «06» ноября 2015 года Протокол №15.

9. Оқу және оқыту әдістері:

Дәрістер:мультимедиялық көрнекі құралдарды көрсету арқылы,дәріскердің сұрағы-студенттердің жауабы «кері байланыс» тәсілін қолданылатын жалпы және тақырыптық.

Тәжірибелік сабақтар:ауызша сұрақ (базалық және бастапқыбілім деңгейі), тест есептерін шешу, жарыс сөз, міскін мен жұмыс істеу, амбулаториялық хирургиялық стоматологиялық науқастарды қабылдау, клиникалық тексерулерге қатысу, операцияны қажетті медициналық құжаттарын толтыра отырып жасау, клиникалық мәселерді шешу, мәселелік ойындар, амбулаториялық карта мен сырқатнамаларды толтыруын бағалау.

Интерндердің өзіндік жұмысы:әдебиеттермен және электронды

мәліметтердің базаларымен жұмыс істеу,тест есептерін құрастыру, рефераттарды дайындап қорғау, презентациялар, әр түрлі ауруларды емдеу алгоритмін құрастыру, сабақтың тақырыбына сай жүйелер мен суреттер және сөзжұмбақтар мен міскіндер құрастыру.

10.Білімді бағалау критерийлері мен ережелері: әр деңгейдегі білімді бағалау:

Наши рекомендации