Розрахунково-графічної роботи

Функціональні навантаження виконавців посібника

1. Лук’янець О.Г. – складання тексту відповідно пунктів 1-12 змісту.

2. Євдокимов А.І. – вступ, коректування тексту відповідно пунктів 1-12 змісту.

3. Татаренко К.О. – виконання графічної частини тексту відповідно пунктів 1-12 змісту.

4. Калашникова Т.Г. - виконання аналітичної частини тексту відповідно пунктів 1-12 змісту.

5. Нестеренко Т.П. – технічне виконання текстового матеріалу відповідно пунктів 1-12 змісту.

6. Мущанов В.П. - загальне керівництво , відповідальний редактор

АНОТАЦІЯ

дисципліни «Теоретична механіка»

Мета: формування навиків та вміння визначати сили реакцій в’язей механічних конструкцій, які знаходяться під дією різних систем сил. Набування навиків застосування довідникової технічної літератури до розв’язання задач теоретичної механіки. Придбання навиків дослідження механічних систем в різних режимах їх роботи.

Предмет: «Теоретична механіка» за побудовою свого наукового змісту має три тематичні розділи: статика, кінематика, динаміка, кожний з яких розглядає механічний рух тіла при різних умовах та припущеннях.

«Статика» - це розділ механіки, в якому вивчаються методи перетворення різних систем сил в еквівалентні системи та визначаються умови рівноваги абсолютно твердих тіл та механічних систем, на які діють різні системи сил.

«Кінематика» - це розділ механіки, в якому вивчається механічний рух матеріальних точок та твердих тіл з геометричної точки зору, без урахування їх мас та діючих на них сил.

«Динаміка» - це розділ механіки, в якому вивчається механічний рух матеріальних точок та матеріальних тіл у просторі в залежності від діючих на них сил.

Змістовні модулі: основні поняття та визначення, які введені в розділах механіки. Складання рівнянь рівноваги в залежності від діючих на них сил. Дослідження руху твердого тіла та механічних систем незалежно від діючих на них сил. Використання принципу Даламбера, принципу можливих переміщень та рівняння Лагранжа для визначення сил реакцій в’язей, кінематичних та силових параметрів механічних систем.

Форма контролю:

Іспити в другому семестрі,

Заліки в третьому семестрі.

Загальний об’єм дисципліни: - 180 навчальних годин або 6,0 кредитів ЕCTS,

із них 40% лекційного курсу, 60% практичних занять.

Викладачі:

Євдокимов А.І., к.т.н., доцент; Загребельний М.І., к.т.н., доцент;

Лещенко М.М., Лук’янець О.Г., Калашникова Т.Г., Татаренко К.О.

В и м о г и д о о ф о р м л е н н я з а в д а н ь

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

При виконанні завдань розрахунково-графічної роботи необхідно дотримуватись таких вимог:

- всі завдання виконувати відповідно з варіантом студента. В протилежному випадку вони не перевіряються і повертаються для переробки;

- кожне завдання виконувати на стандартних аркушах паперу (А4). На титульному листі вказується номер завдання і його тема, варіант завдання, прізвище студента і група (дивись зразок титульного листа);

- на другому листі зверху вказується номер завдання і записується, що в завданні дано і що треба визначити. Текст завдання не переписувати. Потім зробити рисунок, який виконується з урахуванням умови варіанта завдання (на ньому всі кути, діючі сили, число тіл і їх розташування повинні відповідати цим умовам). Рисунок повинен бути акуратним і наочним, а його розміри повинні дозволяти ясно показати всі сили або вектори швидкості і прискорення і т.д. Показувати всі ці вектори і координатні осі на рисунку, а також одиниці вимірювання величин потрібно обов’язково;

- розв’язання завдань необхідно супроводжувати короткими поясненнями, тобто повинно бути вказано, які теореми, формули чи рівняння застосовуються при розв’язанні даного завдання;

- рекомендується завдання розв’язувати в загальному вигляді, а потім, підставивши числові значення величин, обчислити результат. Перед чистовим оформленням необхідно ретельно перевірити всі дії, правильність підстановки величин, виконання розмірностей, правдоподібність отриманих результатів;

- виконане завдання необхідно своєчасно, відповідно навчального графіку, здати на перевірку. Незараховане завдання або виконується заново, або переробляється частково за вказівкою викладача;

- завдання, що не відповідають всім перерахованим вимогам, не перевіряються і повертаються студентам для переробки;

- розрахунково-графічну роботу студент повинен захистити перед викладачем.

Наши рекомендации