Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе

Сот медицинасы – бұл қылмыстық және азаматтық істерді алдын-ала тергеу және соттық талдау процесстерінде құқыққорғау органдарының құқықтық тәжірибесінде туындайтын медик-биологиялық мәселелерді зерттейтін және шешетін ғылым.

Сот-медициналық сараптама жүргізу Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау және өмірі мен денсаулығына қол тигізуден соттық қорғану конституциялық құқықтарын жүзеге асыру болып табылады. Сондықтан емдеу дәрігерін дайындауда сот медицинасының негіздерін білу маңызды, өйткені сарапшы ретінде дәрігер-маман міндеттерін орындау жоғары білімді әрбір медиәина қызметкерлерінің тек мемлекеттік қана емес азаматтық борышы.

Сот медицинасының туындауы өте ертеден басталады. Гиппократ (б.э. бұрын 460ж. туған) қазіргі заман сараптама тәжірибесінде маңызды: аборт (түсік) жасау тәсілдері, мерзімінен бұрын туған нәрестелер тіршілікке қабілеттілігі, әртүрлі зақымданулар ауырлығы тәрізді мәселелерді зерттеген.

Сот медицинасына қажеттілік туындағанының бір куәсі ретінде Юстианин кодексін қарастыруға болады (б.э. VI ғасыр). Онда улану, жасын анықтау, көне аурулар және басқалар жөнінде мәселелер берілген.

Ғылыми сот медицинасының дамуына мәйітті союға рұқсат берілгендігі маңызды (1140жыл, Сицилия). ХVІІІ ғасыр соңында мәйіттерді сот-медициналық сою көптеген мемлекеттерде ене бастады және арнайы нұсқаулықтармен реттелді. ХІХ – ХХ ғасырларда жаратылыстану мен медициналық пәндердің жетістіктері сот медицинасының ғылым ретінде дамуына және сот-медициналық мектептердің ашылуына септігін тигізді.

Қазіргі уақытта сот-медициналық сараптама объектілерін зерттеуде эмиссиялық спектральды талдау, абсобциялық спектрография, хроматография, электрофорез, геномды дактилоскопия және басқа да қазіргі заман зерттеу әдістері кеңінен қолданылады.

“Сот медицинасы” пәнін оқыту объектісі:Тірі адамдар (жәбірленушілер, күдіктілер, айыпталушылар және т.б); Мәйіттер; Айғақ заттар; Тергеу және сот істері материалдары.

Пәнді негізгі оқыту әдістеріболып дәрістғр, тәжірибелік сабақтар, мәйітке демонстрациялық және өз бетінше сараптама жүргізу (оқытушының бақылауымен), тірі адамға өз бетінше сараптама жүргізу (оқытушының бақылауымен, сот-медициналық құжаттар толтыру, әдебиетпен өз бетінше жұмыс жасау болып табылады.

Жоғары медициналық оқу орындарында “Сот медицинасы” пәнін оқыту мақсаты болып:Қазақстан Республикасының процессуалдық заңдылықтары талап ететіндей әрбір дәрігер таңдап алған мамандығына және орындайтын жұмысына байланыссыз сарапшы міндеттерін орындауға дайын болу үшін сот-медициналық сараптама тағайындау және жүргізу себептерін, тәртібін зерделеу, оқыту табылады.

Сот медецинасы ұғымы

Сот медицинасы мен басқа да медициналық пəндердің деректерін тергеу жəне сот тəжірибесінде іс жүзінде қолдану сот-медицина сараптамасының мазмұны болып табылады.

Сот-медицина сараптамасы сот əділдігі мақсаттары мен міндеттеріне қызмет етеді жəне елімізде қолданылып жүрген қылмыстық, азаматтық, қылмыстық істер жүргізу жəне азаматтық істер жүргізу заңдарының, Үкімет қаулылары мен өкімдерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі шығаратын ережелердің, бұйрықтар мен нұсқаулардың негізінде жəне соларды сақтай отырып жүзеге асырылады.

Сонымен бірге сот-медицина сараптамасы өз қызметі, құқықтары мен міндеттері шегінде халыққа медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту ісінде, ауру мен өлім-жітімді азайту, еңбек жəне тұрмыс жағдайларын жақсарту жолындағы күресте денсаулық сақтау жұмысына барынша жəрдемдесуді мақсат етеді.

Елімізде сот-медицина сараптамасын жүргізу Қазақстан Республикасы Қылмыстық жəне Қылмыстық істер жүргізу, Азаматтық жəне Азаматтық істер жүргізу кодекстерінін бірқатар баптарымен белгіленген. Əрбір кодекс бір құқық саласына қатысты заңдар жинағы болып табылады.

Сараптаманың əр алуан түрлері бар, мысалы сот-медицина, сотпсихиатрия, сот-бухгалтерлік, криминалистика, сот-техникалық сараптамалары жəне т.б. Бұл орайда сот-медицина сараптамасының басқаларының бəрінен бұрын қолданыла бастағанын айта кеткен жөн. Сараптаманың басқа түрлері сияқты, сот-медицина сараптамасы да тергеу жəне сот органдарының жазбаша берген ұсынысы, қаулысы немесе жолдамасы бойынша ғана жасалады.

Қазіргі кезде мемлекеттік (лауазымдық) жəне еркін сот-медицина сараптамасы жүзеге асырылады. Сот-медицина сараптамасының басым көпшілігін сот-медицина сарапшылары, яғни арнаулы даярлығы бар жəне сотмедицина сарапшыларының қызметін атқаратын дəрігерлер жасайды. Бұл - мемлекеттік, яғни лауазымдық сараптама. Сондай-ақ сот-медицина сараптамасы болмаған жағдайда сараптама жасауды тергеу немесе сот органдары кез келген дəрігерге тапсыруы мүмкін. Мұндай жағдайларда ол сарапшы-дəрігер деп аталады. Бұл - еркін сараптама.

Кейбір елдерде ант берген сараптама деген бар. Мысалы, Францияда солай. Бұл орайда соттарда ант беріп, сот-медицина сарапшысы болып бекітілген дəрігерлердің белгілі бір тізімі болады. Мұндай жағдайларда тергеу

жəне сот органдары сарапшылар таңдағанда дəрігерлердің тиісті тізімімен шектеледі.

Біздің заңдарымызға сəйкес, сараптама тағайындау туралы мəселенің əрбір ретте тергеу немесе сот органдары шешеді. Алайда заңда сараптамалардың барлық түрлері ішінен сот-медицина жəне сот-психиатрия сараптамаларын міндетті түрде жүргізу көзделген.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі бойынша: 1) өлу себебін жəне дене жарақаттарының сипатын анықтау үшін; 2) айыпталушының немесе күдік келтірілген адамның іс жүргізу кезіне

қарай өздерінің не істегенін білетін-білмейтіндігі немесе өзін-өзі билей алатындығы жағынан ақыл-есінің бүтіндігіне немесе қабілеттілігіне күмəн келтірілген жағдайда олардың психикалық халін анықтау үшін;

3) куəгердің немесе жəбірленушінің іс үшін манызы бар мəн-жайлар- ды дұрыс түсіну жəне олар туралы дұрыс айғақ беру қабілетіне күмəн келтірілген жағдайда олардың психикалық жəне физикалық халін анықтау үшін;

4) айыпталушының, күдік келтірілген немесе жəбірленген адамның жас шамасының іс үшін маңызы болып, ол туралы құжаттар болмаған жағдайда олардың жас шамасын анықтау үшін сараптама жүргізу міндетті болып табылады.

Сөйтіп, өлу себептерін, дене жарақаттарының сипатын, психикалық халін жəне жасын анықтаған кезде міндетті түрде сараптама жүргізу заңда көзделген. Іс жүзінде орындалуы жөнінен сот-медицина сараптамасының түрлері: алғашқы, қосымша жəне қайталап жасалатын сараптамалар болып бөлінеді.

Алғашқы сараптама кезінде объектіге бірінші рет, көбінесе бір сəтке жəне түпкілікті зерттеу жүргізіліп, сарапшы тиісті қорытынды жасайды. Кейде алғашқы сараптама барысында қосымша зерттеу жүргізу, мамандардың ақылкеңесі, т.б. қажет болады. Сондықтан алғашқы сараптама барлық уақытта бірдей бір сəттік бола бермейді.

Қосымша сараптама кезінде сот-медицина сарапшысы əуелі объектіні зерттеп, қорытынды жазады. Сонан соң тергеу барысында, тергеуші сарапшыны тергеу материалдарымен таныстырып, оған қолда бар барлық материалдар ескерілген түпкілікті қорытынды беруді ұсынады.

Алғашқы сараптама онша толық жəне білікті болмаса, тергеу немесе сот органдарын қанағаттандырмаса, сондай-ақ істе келтірілген басқа дəлелдемелерге қайшы келсе, сараптама қайталап жасалады. Əдетте сараптаманы қайталап жасау неғүрлым тəжірибелі бір немесе бірнеше сарапшыға тапсырылады. Алғашқы, қосымша жəне қайталанатын сараптамалар комиссиялық жəне кешенді түрде жүргізілуі мүмкін.

Комиссиялық сараптама мейлінше қиын жағдайларда, атап айтқаңда, кəсіптік құқық бұзғаны үшін медицина қызметкерлерін жауапқа тарту туралы істер бойынша, еңбекке жарамдылық дəрежесін анықтау кезінде, өтірік ауыруды немесе ауырғансуды, өзін-өзі жарақаттауды анықтау үшін сараптама жасаған кезде, күрделі қылмыстық істер бойынша (мысалы, бөлшектеп тасталған мəйітті зерттеген жағдайда), сараптаманы қайталап жасаған кезде жүргізіледі.

Кешенді сараптаманы бір іс бойынша əр түрлі мамандар тобы жүргізеді. Мəселен, улануға сараптама жасағанда оған көбінесе клиникалық дəрігерлер, сот дəрігерлері, химиктер, биологтар, ботаниктер жəне т.б. қатысады.

Сот-медицина сараптамасы алдын ала тергеу кезінде де, сот мəжілісінде де жүргізіледі. Маман дəрігердің сот медицинасы саласына қатысуы көбінесе оқиға болған жерді қараудан басталады, оны тергеуші жүргізеді (Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 126-бабы). Кісі өлтіруге, өзін-өзі өлтіруге, жазатайым оқиғаларға байланысты істерде өлікті оқиға болған (табылған) жерде қарау кезінде, сондай-ақ адам сырттан зорлық жасалуы мүмкін кейбір кенеттен қайтыс болған жағдайларда маман дəрігердің маңызы ерекше зор. Мұндай жағдайларда дəрігер өзінің арнаулы білімі негізінде қылмысты тергеуге елеулі көмек көрсете алады. Мысалы, өліктің жатысы, денесіндегі жарақаттар, қан дақтарының болуы, өлік таңбаларының түсі мен сипаты, өліктің сіресу көрінісі жəне т.б. бірқатар жағдайларда болған оқиғаның сипаты, жарақат салу əдісі, өлген уақыты туралы, тергеу үшін маңызды басқа да мəселелер жөнінде алдын ала пікір айтуға мүмкіндік береді. Əлбетте, оқиға болған жерге барған маман дəрігердің бірінші кезектегі міндеті - өлу актісін анықтау немесе зардап шегуші тірі болып шықса, оған медициналық көмек көрсету. Оқиға болған жерді қараған кезде хаттама жасалып, оған тергеуші, дəрігер жəне куəлар қол қояды. Əдетте, хаттама өлікті қарауға қатысқан дəрігердің ауызекі айтуымен жазылады. Маман дəрігер бірқатар айғақты заттарды (қан дақтарын, шəует сұйығын, шашты, т.б.) табу, алу кезінде тергеушіге көп көмек көрсете алады. Сонымен қоса, оқиға болған жерді қараған кезде жоспар жасап, объектіні суретке тусірген жөн, мұны тергеуші істейді.

Оқиға болған (өлік табылған) жерде өлікті қарап шыққаннан кейін тергеуші өлікті сот-медициналық союға жібереді. Оны сойып көруді оқиға болған жерді қарауға қатысқан дəрігерге тапсырған жөн, өйткені ол істің мəнжайымен, өлік құбылыстарының сипатымен жəне жарақаттардың бастапқы көрінісімен таныс. Бұл ерекшеліктер сарапшының сот-медицина сараптамасы алдына қойылған мəселелерді неғұрлым егжей-тегжейлі шешуіне көмектеседі. Бұл мəселелер тергеушінің қаулысында айқын тұжырымдалуға тиіс, онда сонымен қатар сараптаманың мақсаттары жəне оқиғаның мəн-жайы туралы мəліметтер де көрсетіледі.

Алдын ала тергеуде берілген деректерді сарапшының сот мəжілісінде түсіндіріп беруі жиі кездеседі, сот мəжілісіне оның сот ұсынысы бойынша шақырылуы мүмкін. Кейде сот мəжілісінде сарапшының шешуіне қойылатын қосымша сұрақтар да туындайды. Сот сарапшыға қорытынды беруден бас тартқаны үшін жəне біле тұра жалған қорытынды бергені үшін жауапты болатынын ескертеді.

Алдын ала тергеу барысында немесе сот мəжілісінде өз қызметін дұрыс атқару үшін сот-медицина сарапшысы Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген құқықтары мен міндеттерін жақсы білуге тиіс. Сарапшының міндеттері:

1. Ол анықтама алушы адамның, тергеушшің, прокурордың, соттың шақыруына келуге тиіс. Дəлелді себептерсіз келмей қалған жағдайда, куəгер сияқты, сарапшы да айдап əкелінуі мүмкін. Сарапшының ауырып қалуы, қызмет бабымен іссапарға кетуі, демалыста болуы, шақыру қағазын алмауы жəне с.с.оның келмеуіне дəлелді себептерге жатады.

2. Тергеу құпиясын сақтауға тиіс. Алдын ала тергеу деректерін жария етуге болмайтыны Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 96-бабында көзделген. Оларды жария еткені үшін қылмыстық жауаптылық Қылмыстық кодекстің 194-бабында айтылған. Заңның аталған нұсқаулары тəжірибелік сабақтар кезінде кейде алдын ала тергеу деректерімен танысатын студенттерге де қатысты.

3. Сот-медицина сарапшысы сараптама жүргізуге жəне өзінің алдына қойылған мəселелер бойынша қорытынды беруге міндетті. Егер ұсынылған мəселе сарапшының арнаулы білімі шеңберіне сыймаса немесе өзіне берілген материалдар қорытынды беруге жеткіліксіз болса, сарапшы қорытынды беру мүмкін еместігін сараптаманы тағайындаған органға жазбаша түрде хабарлайды.

4. Сот-медицина сарапшысы тергеу жəне сот органдарының қызметкерлеріне сараптама мəселелері бойынша кеңес беруге тиіс. Мұндай кеңесті жеке тəртіппен, мысалы, кейбір кезде сараптама деректерінің көмегімен өз қорғауындағыларды қорғап қалғысы келетін адвокаттарға беруге болмайды.

5. Сот-медицина сарапшысы сараптама жүргізу кезінде анықталған жəне бұрын істе көрсетілмеген жаңа деректердің бəрін тиісті тергеу жəне сот органдарына жеткізуге, сондай-ақ тергеу жəне сотта қарау үшін маңызы бар мəн-жайлармен фактілерге өз еркімен тергеу жəне сот органдарының назарын аударуға міндетті.

6. Сарапшы қатаң белгіленген жəне заңда көзделген нысан бойынша сараптама құжатын, яғни сот-медицина зерттеуінің қорытындысын (актісін) жасауға міндетті.

Сарапшы, біріншіден, сараптаманың мақсаттары мен міндеттерін білуге, тергеушіден айқын тұжырымдалған сұрақтар алуға хақылы. Екіншіден, оның сот мəжілісі басталғанға дейін сот ісінің материалдарымен танысып, одан үзінділер жазып алуға хақысы бар. Үшіншіден, тергеушінінің, прокурордың немесе соттың рұқсатымен жауап алған кезде, басқа да тергеу жəне сот əрекеттері кезінде қатыса алады жəне жауап алынып отырған адамға сараптаманың мəніне қатысты сұрақтар қоя алады. Төртіншіден, істің мəнжайын білуге тиіс. Сонымен бірге өзіне қорытынды беру үшін қажетті қосымша материалдар табыс ету туралы өтініш жасауға құқылы. Қылмыстық істің материалдары ғана емес, сонымен қатар айғақты заттар, салыстырып зерттеуге арналған құжаттар мен үлгілер жəне т.б. қосымша материалдарға жатуы мүмкін. Бесіншіден, соттан айқын тұжырымдалған жазбаша сұрақтар талап етуге, қойылған сұрақтарға жауап қайтару үшін қажетті нəрселерді алуға жəне бұл ретте кез келген оқулықтар мен құралдарды пайдалануға хақылы. Бұл орайда сарапшы өзіне қойылған сұрақтардың мағынасын анықтап, түсіндіріп беруді сұрай алады. Алтыншыдан, сараптама күрделі жəне арнаулы мəселелерді шешу қажет болған жағдайда сот-медицина сарапшысы тиісті кəсіп мамандарын сараптамаға қатысуға жəне өздерімен бірге қорытынды беруге шақыруды өтінуге міндетті. Жетіншіден, штаттағы сот-медицина сарапшысы өзіне денсаулық сақтау органдарының сарапшы ретінде өз міндетіне кірмейтін денсаулық сақтау жағынан жүктеген міндеттері мен əр түрлі тапсырмаларын емдеу, санитарлық жəне басқа да жұмыс түрлері жөнінен) орындаудан бас тарта алады. Сегізіншіден, сарапшы-дəрігер штаттағы сот-медицина сарапшысы болмаса, онда өзінің сараптама жүргізгені үшін сыйақы алуға хақылы. Сараптама жүргізген кезде сот-медицина сарапшысы өзінің арнаулы білімі саласына қатысы бар жəне сот-медицина сараптамасының құзыретіне кіретін мəселелерге ғана жауап беруге тиіс екендігін атап көрсету қажет. Сотмедицина сарапшысы медициналық немесе биологиялық сипаттағы мəселелерді ғана шеше алады жəне ол заң, техникалық жəне басқа да медициналық емес мəселелерге жауап бермеуге тиіс, өйткені сарапшы олар жөнінде маман емес. Сондықтан сарапшы сотталушының кінəлылығына қатысты мəселелерді (мысалы, кəсіптік құқық бұзғаны үшін медицина қызметкерлерін қылмысты жауапқа тартқан жағдайларда), қылмысты арам ниеттілік (мысалы, өлім түрі), іс-əрекетті саралау мəселелерін шеше алмайды, өйткені бұл мəселелерді тергеу немесе сот органдары шешуге тиіс. Сондай-ақ сот-медицина сарапшысы маман болып табылмайтын медициналық мəселелерді шешу де оның құзыретіне кірмейді. Мысалы, сот-медицина сарапшысы айыпталушының психикалық халін немесе есінің дұрыстығын анықтай алмайды, өйткені оның сот психиатриясы жөнінен жеткілікті білімі жоқ. Бұл мəселелер сот-психиатрия сараптамасының құзыретіне жатады

Сот-медицина сараптамасын жүргізу мен оның нəтижелерін бағалау объективті жəне ғылыми деректерге негізделуге тиіс. Сарапшының қорытындысында субъективті болжам мен жорамал болмауға тиіс. Сарапшының тəжірибелік қызметінде əлдебір негізделмеген жауап қайтаруға тырысып, сол арқылы тергеу жəне сот органдарын адастырудың орнына, "мен білмеймін" деуі əлдеқайда дұрыс. Егер сарапшы өзіне қойылған сұрақтарға жауап қайтара алмаса, тергеу немесе сот органдары неғұрлым тəжірибелі, басқа бір сарапшыны немесе бірнеше сарапшыны шақыра алады.

Сараптаманы бірнеше сарапшы жүргізген кезде олар жалпы қорытынды жасап, қол қояды. Егер комиссия мүшелерінің біреуі көпшілікпен келіспесе, өз қорытындысын жазып, ол комиссияның өзге мүшелері қол қойған қорытындыға қоса тіркеледі.

Елімізде сот-медицина сараптамасын: а) аудандық, ауданаралық, қалалық сот-медицина сарапшылары; ə) республикалық бағыныстағы қалалар мен облыстардың сот-медицина

сарапшылары; б) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Бас сот-

медицина сарапшысы жүзеге асырады. Қалалық (Алматы), облыстық аға сотмедицина сарапшылары мен Денсаулық сақтау министрлігінің Бас сотмедицина сарапшысы арнаулы сот-медицина сараптама мекемелерін - қалалық (Алматы), облыстық, республикалық сот-медицина сараптама бюросын басқарып, олардың бастығы қызметін атқарады.

Сот-медицина сараптама бюросының құрамына мына бөлімдер кіреді: 1) тірі адамдарды сот-медициналық тұрғыдан куəландыру бөлімі

(емхана); 2) сот-гистология бөлімшесі мен өлікті зерттеу бөлімі (мəйітхана); 3) айғақты заттарды сот-медициналық зерттеу бөлімі (сот-медицина

лабораториясы), оның:

а) физикалық-техникалық зерттеу; ə) сот-биологиялық зерттеу; б) сот-химиялық зерттеу бөлімшелері бар. Сот-медицина сараптама бюросы: а) зорлықпен өлтірілген немесе зорлықсыз өлген жағдайларда өлімнің

уақытын, сипаты мен себептерін анықтау жəне анықтама, тергеу жəне сот органдары алға қойған басқа да мəселелерді шешу үшін өліктерді зерттеу;

ə) дене жарақаттарының сипаты мен ауырлығын анықтау, жыныстық қылмыстар жөнінде сараптама жүргізу, сондай-ақ анықтама, тергеу жəне сот органдары алға қойған басқа да мəселелерді шешу сараптамаларын;

б) объектілерге сот-медициналық, физикалық-техникалық жəне сотхимиялық зерттеу жүргізу жолымен айғақты заттарға сараптамалар;

в) жеке адамның өміріне, денсаулығына жəне қадір-қасиетіне қарсы қылмыс жасалған істердің материалдары бойынша жəне кəсіптік құқық бұзушылық үшін медицина қызметкерлерін қылмыстық жауапқа тарту туралы істер бойынша сараптамалар жасайды;

г) сот-медициналық клиникалық-анатомиялық конференцияларда емдеуші дəрігерлермен бірге сот-медицина оқиғаларын талқылайды.

Бюро бастығы емдеу мен диагаостикада табылған кемшіліктер туралы денсаулық сақтау органдарына жеткізеді, өте жұқпалы аурулар табылған жағдайда хабарлап отырады.

Сот-медицина сараптама бюросында адам патологиясының нақты проблемалары мен арнаулы сот-медицина мəселелері ғылыми жолмен өңделіп, кенеттен өліп кету, тасымалдағы жарақаттану, өнеркəсіпте жəне тұрмыста улану материалдарына талдау жасалады, сот-медицина сарапшылары мен сот химиктерін мамандандыру жəне олардың білімін арттыру жүзеге асырылады. Сот-медицина сараптама бюролары денсаулық сақтау органдарына жатады жəне олар əкімшілік-шаруашылық жағынан облыстық денсаулық сақтау бөлімдеріне бағындырылған. Аудандық, ауданаралық сот-медицина сарапшылары тиісті сот-медицина сараптама бюроларының құрамына кіреді жəне сол бюролардың бастықтарына бағынады.

Сонымен сот-медицина сараптама бюролары екі жақты бағыныштылықта болады: 1) əкімшілік-шаруашылық жəне қаржы жағынан облыстық денсаулық сақтау бөлімдерінің басшыларына, ал ғылыми-тəжірибелік жəне ұйымдық жағынан жоғарыдағы бюроларға бағынады. Сонымен бірге бұлайша бағынуға тиісінше шек қойылған. Мысалы, облыстық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі облыстық сот-медицина сараптама бюросының бастығына оның қаражатты дұрыс жұмсамай, қаржы тəртібін бұзып отырғанын, сондай-ақ бюрода олқылықтар барын: кадрлардың нашар іріктеліп алынатынын, еңбек тəртібі бұзылатынын, т.б. көрсете алады. Ал тəжірибелік жұмысқа келгенде, денсаулық сақтау бөлімі меңгерушісінің сараптама жүргізу сапасын тексеруге, сол сияқты сараптама жүргізуді тағайындауға құқығы жоқ.

Жоғары тұрған сарапшы тарапынан ғылыми-тəжірибелік жəне ұйымдық жағынан басшылық ету мен бақылау жасауға да белгілі бір дəрежеде шек қойылған. Ол өзіне бағынышты бюро бастығына актілердің нашар жасалатынын, білікті кадрлар іріктеп алу жағынан кемшіліктер бар екенін, лабораторияның нашар жұмыс істейтінін, т.б. көрсете алады. Бірақ бірінші

сарапшы екіншісі жасаған қорытындының күшін жоя алмайды. Өйткені сараптаманың жүргізілуі жəне берілген қорытынды үшін сараптама жүргізген сарапшынын өзі ғана жауап береді. Егер жоғары тұрған сарапшы қорытындыны қате деп тапса, оның қайталап сараптама тағайындау туралы прокуратураға дəлелді өтініш жасауға құқығы бар.

Сот-медицина қызметінің мүлтіксіз ұйымдастырылуы, сарапшының сот əділдігі органдарына тəуелсіздігі, оның іс нəтижесіне материалдық жағынан мүдделі болмауы сот-медицина сараптамасының объективтілігіне жəрдемдеседі.

Сот медецинасының дамуы

Сот медицинасы – сот істерін жүргізу кезінде туындайтын медициналық және биологиялық мәселелерді зерттейтін медицина ғылымының бір саласы. Бастапқыда сот медицинасы мен криминалистика қылмысты ашу мен тергеу жөніндегі біртұтас ғылым болды. Кейіннен мәліметтердің жинақталуына, зерттеу тәсілдерінің түрленуі мен жетілуіне орай сот медицинасы бөлініп шықты. Сот медицинасының дамуы қоғамда құқықтық қатынастардың өркендеуі мен медицина және биология ғылымдардың дамуына тікелей байланысты. Ғылым ретінде сот медицинасының бастауы француз хирургі АмбруазПареннің (1579), сицилиялық дәрігер Фортунато Фиделистің (1602), италиялық дәрігер Павл Закхиакстың, неміс дәрігері Иоган Бонның (1689) сот-медицинасы мәселелер жөніндегі еңбектерінде жатыр. 18 ғасырда сот медицинасы бойынша шығармаларсаны көбейді.1821жылдан Германия, Австрия, Англия,Францияда сот медицинасы бойынша журналдар мен жинақтар шыға бастады. Сот медицинасы теориялық және практикалық бөліктерден тұрады. Теория объективті заңдылықтарды зерттеумен және практикаға қажетті ұсынымдар даярлаумен айналысады. Практика болса сот ісін жүргізу кезінде туатын нақты медициналық-биологиялық мәселелерді шешумен айналысады. Сот медицинасы зерттеуге денсаулықты бұзған немесе өлімге әкеп соққан адамның сырттан әсер алу түрлері негіз болады. Сот медицинасы сараптама тірі адамға, мәйітке, заттай дәлелдемелерге, өзге де іс материалдарына жүргізілуі мүмкін. Сараптама кезінде биологиялық заттай дәлелдемені (қан, шаш, түк, ұрық, сілекей, адам мен жануардың ішкі органдары, тін бөлшектері, т.б.)тексеру үшін және сәбидің әке-шешесін анықтау мақсатында сот-биологиялық зерттеу жүргізіледі. Сот медицинасы сот-медициналық танатология (өлім себептері мен механизмін зерттейді), сот-медициналық травматология (мертігу диагностикасы мен механизмін қарастырады), сот-медициналық токсикология (улануды анықтау және алдын алу әдістерін қалыптастырады), сот-медициналық гинекология бөлімдерінен, сондай-ақ жоғары темп-раның, электрлік және сәулелік энергияның әсерін зерттейтін, т.б. бөлімдерден тұрады.

Сот медецинасының пәні және оның мазмұны

Сот медецинасы бір-бірімен алшақ жатқан екі білім саласымен тығыз байланысты. Медецина ғылымы бола отырып, сот медецинасы заң пәндерімен жиі жанасады. Сот медецинасының пайда болуы құқық ғылымының, сот ісін жүргізу мен мемлекеттік басқарудың қажеттерімен тарихи жағынан байланысты. Соңғылары сот медецинасының мазмұнына ғана емес, тіпті пәннің атауыны да ізін қалдырған. Ал сот медецинасы әр кезде әр мемлекетте әр түрлі аталған.

Бұл ғылымды 1690 жылы “Specimen medicinae forensic” деген еңбегінде Бонн бірінші рет сот медецинасы деп атаған. Содан соң «мемлекеттік дәрігерлік ем жүргізу» деген атау ұсынылды, онда екі ғылымның – сот медецинасы мен медециналық полицияның жиынтығы көрініс тапқан.

Англияда және Британ достастығы деп аталатын елдерде «медециналық құқықтану» деген атау кең таралды. Ал Ресей мен басқа да бірқатар елдерде сот медецинасы «сот-дәрігер ғылымы», «медецина- сот ғылымы», «дәрігерлік заңтану», «медециналық криминалистика» және т.б деп аталады. Ол зерттейтін пән мен объектілерде айырмашылық одан да көп, өйткені олар сот-медецина сараптамасының белгілі бір мемлекеттегі заң негіздерінен, мақсаттары мен міндеттерінен туындайдаы.

Қазіргі сот медецинасы- дербес медецина ғылымы, ол қылмыстық және азаматтық істерді тергеу мен сотта қарау кезінде сот әділдігі органдарында туындайтын медециналық - биологиялық мәселелерді зерттеп, шешіп отырады.

Дәрігердің заңда белгіленген құқықлық нормаларда сақтай отырып, сот – медецина ғылымының деректерін қылмыстық немесе азаматтық істер фактілерін зерттеу барысында анқты қолдануы мен тергеуі және сот органдарының өкілдеріне қорытынды беруі сот - медецина сараптамасы деп аталады. Бұл істі атқаратын дәрігерлер сот – медецина сарапшылары немесе сарапшы - дәрігерлер деп аталады.

Біздің елімізде сот медецина анықтамасы сот әділдігі органдарына қызмет көрсетуімен бірге халыққа емдеу-алдын алу көмегін көрсету сапасын жақсарту ісінде денсаулық сақтау органдарына да жәрдемдеседі.

Сот медецинасы мен сот- медецина сараптамасы бірқатар медецина ғылымы мен медециналық емес ғылымдардан кейбір заң ғылымын, криминологияны, сот химиясын атап өтуге болады.

Құқықтық ғылымдар ішыінде сот медецинасын дамытуға қылмыстық және азаматтақ құқық, қылмыстық және азаматтық процесс зор ықпал жасайды. Сот – медецина сараптамасын белгілеу мен жүргізудің себептері мен тәртібі, сарапшылардың құықтары,міндеттері мен жауапкершілігі Қазақстан Республикасының Қылмыстық істер жүргізу кодексі мен баптары сот дәрігерінің тәжірибелік сарапшылық қызметін реттейтін ұжымдық құжаттар ( ережелер , нұсқаулар, т.б.) шығаруға негіз болып табылады.

Қылмытарды тергеудің техникасы, әдістемесі мен тактикасы туралы ғылым – криминалистика сот медецинасымен ежелден – ақ тығыз байланысты. Бұдан көп жыл бұрын – ақ сот медецина сарапшылары медецина – криминалистика спраптамасы ретінде іс – тәжірибеге енген зерттеулер жүргізе бастаған.

Сот медецинасы медецина пәндерінің ішінен патологиялық анатомиямен, патологиялық физиологиямен, рентгенологиямен және басқа да бірқатар клиникалық пәндермен, мысалы, терапиямен, педиатриямен, акушерлікпен, гинекологиямен, урологиямен, хирургиямен және венерологиямен, т.б. өте тығыз байланысты. Сот дәрінерлері бұл мамандықтардан сот – медецина сараптамасын жетілдіру үшін тікелей де, жанама түрде де пайдалануға болатын ең жоңа теориялық қағидалар мен тәжірибе жетістіктерін алып отыпады.

ХХ ғасырдаң орта шеніне дейін сот медецинасы жөніндегі оқулықтарда оның негізгі бөлімдерін баяндайдың біріңғай жүйесі болған жоқ. Әрбір пәнді өзінің ең маңызды және жетекші деп санайтын бөлімінен бастап келеді. Мұның өзі сот медецинасын оқып – үйренуді қиындатты.

Сот медецина пәнінің жүйесі

1948 жылы М.И.Адеев заңгерлерге арналған сот медецинасы оқулығынды пәннің ғылыми негізделген жүйісін бірінші рет баяндап берді, ал оның 1959 жылы жырық көрген сот медецинасы курсында бұл жүйе одан әрі дамытылды. Пәннің дәйекті де айқын жүйесін жасауға ғылымда объективті түрде қалаыптасқан заңдылықтарды көрсететін сот иедецина сараптамачының объектілерімен тығыз байланысты. Қазіргі кезде еліміздегі сот медедецинасы пәнінің жүйесі мынандай:

1) Сот – медецина сараптамасының заңдық негіздері және ұйымдастырылуы;

2) Сырттан әсер етудің әр алуан түрлерінен денсаулықтың бұзылуы және зақымдануы;

3) Тірі адамдарды сот – медецина тұрғысынан зерттеу (сараптама);

4) Өлу және өлік өзгерістерді; өлікті қарап шығу және сот медецина тұрғысынан зерттеу (сараптама);

5) Айғақты заттарды сот – медециналық тұрғысынан зерттеу (сараптама);

6) Айғақты заттарды медециналық – криминалистік тұрғыдан зерттеу (сараптама);

7) Тергеу және сот істерінің материалдары бойынша сот медейина сараптамасы;

8) Медецина және фармацевтика қызметкерлерін қылмыстық жауапқа тарту туралы істердегі сот – медецина сараптамасы.

Сот медецинасы медецина ғылымына жататындықтан, медециналық

жоғары оқу орындарының жоғары курстарында оқытылады, өйткені ол болашақ дәрігердің білім алуындағы соңғы буын. Ал әрбір дәрігер сот медецинасының негіздерін білуге тиіс. Оны білу жан – жақты дәрігерлік қызметке құқылық жағынан ой жүгіртуге ғана емес, сонымен қатар олардың сот – медецина сарапшысы міндетін сауатты атқаруына да көмектеседі.

Орытынды

Жоғары медициналық білім беру – арнайы бағдарламамен айқындалатын күрделі жүйе. Болашақ маман дәрігерлерді дайындауда сот медицина пәні де маңызды болып табылады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық істерді жүргізу Кодексінде де сот медицина ғылымын меңгеру әрбір жоғары білімді дәрігер үшін маңызды және міндетті екендігі айқындалған. Осы Кодекстің 83 бабының 5 – ші бөлімінде көрсетілгендей «… сарапшы, қылмыстық істі жүргізуші органдардың шақыртуымен келіп, өзінің алдына қойылған арнайы сұрақтарға жауап беруге міндетті». Егер сарапшы ретінде шақыртылған дәрігер қасақана жалған жауап берсе, осы баптың 6 –шы бөлімінде айтылғандай қылмыстың жауапкершілікке тартылады.Сот медицинасы құқық және сот тәжірибесінде туындайтын медициналық және биологиялық сұрақтарды қарастырып шешеді. Сот медицинасының дербес ғылым саласы ретінде пайда болуы, дамуы әрбір мемлекеттің сот және құқық саласының дамуымен тікелей байланысты, немесе сот медицинасы құқық саласының қажеттілігінен туындаған медицина тарамы деп атауға да болады. Бұл тығыз байланыс пәннің аталуынан да көрініс тапқан. Сот медицина ғылымының қыр-сырын толық мазмұндайтын қазақ тіліндегі ғылыми әдебиеттер аз мөлшерде. Сот медицина пәнін қазақ тілінде оқыту үшін біздің кафедра ұжымы сабақ тақырыптарына арналған оқу-әдістеме құралдарын, оқу көрнекі құралдарды жазып дайындаған.Сот медицинасының дербес ғылым саласы түрінде дамуы адам тіршілігімен, тұрмыс салтымен тығыз байланысты. Сондықтан, біз пәнді қазақ тілінде оқыту барысында тақырып мәтінін студенттер жете меңгеру үшін, тақырып өзеклігін айқындау түсу үшін сабақты жүргізуде ұлттық ерекшеліктерді, ұлттық менталитетті, салт-дәстүрді тілге тиек етіп, тәжірибелік мысал ретінде қолданғанды жөн деп есептейді.

Пайдаланған әдебиеттер

Сот медицинасы / К. Қаракөбенов. - Алматы : Жеті жарғы, 1996

Наши рекомендации