Ылмыстық іс қозғалып отырған белгілері қай бапқа келетіні және істің одан әрі бағыты

Ылмыстық іс қозғауға негіз бен себеп,кімге қатысты және қандай айғақ негізінде қозғалып жатқаны

Қылмыстық іс қозғаудан бас тартуға байланысты шағымды:прокурорға немесе сотқа беруге болады;

Ылмыстық іс қозғаудан бас тартуға наразылық:тергеу бөлімінің басшысына...прокурорға немесе сотқа...анықтау органы басшысына

Қылмыстық іс сотқа түсу кезіндегі төрағалық етуші немесе өзге соттың әрекеті?Істі сотта қарауға алу туралы сұрақты шешеді...Сот түскен іс бойынша алдын ала істі тыңдауды тағайындау туралы шешім қабылдайды...Сот түскен іс бойынша басты сот талқылауын тағайындау туралы шешім қабылдайды

Қылмыстық іс сотқа түсу кезіндегі төрағалық етуші немесе өзге соттың әрекеті?Істі сотта қарауға алу туралы сұрақты шешеді...Сот түскен іс бойынша алдын ала істі тыңдауды тағайындау туралы шешім қабылдайды...Сот түскен іс бойынша басты сот талқылауын тағайындау туралы шешім қабылдайды

Қылмыстық іске қорғаушы ретінде кім жіберіледі?адвокат; ...жақын туыстары; ...жұбайы (зайыбы);

Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың, қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың істерді алқабилердің қатысуымен қараған кезде шығарған, заңды күшіне енген үкімдері (қаулылары) қарауға жатады...апелляциялық тәртіппен қараған кезде шығарған үкімдері мен қаулылары бойынша қайта қаралуға жатады...Шағым немесе наразылық облыстық немесе оған теңестірілген прокурормен, Бас прокурормен алып келінуі мүмкін

Қылмыстық істер қозғауда заңдылықтың сақталуын бақылауда прокурор құқылы:анықтаушы, алдын ала тергеу органының, тергеушінің қылмыстық іс қозғау туралы қаулысының күшін жою және қылмыстық іс қозғаудан бас тарту немесе қосымша тексеруге материалдар жіберу;

Ылмыстық істер қозғауда заңдылықтың сақталуын бақылауда прокурор құқылы:егер тергеу әрекеттері басталған жағдайда анықтаушы, алдын ала тергеу органының, тергеушінің қылмыстық іс қозғау туралы қаулысының күшін жою және қылмыстық істі тоқтату...анықтаушы, анықтау органы, тергеушінің қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы қаулысының күшін жою және қылмыстық іс қозғау...анықтаушы, алдын ала тергеу органының, тергеушінің қылмыстық іс қозғау туралы қаулысының күшін жою және қылмыстық іс қозғаудан бас тарту немесе қосымша тексеруге материалдар жіберу

Қылмыстық істерді аумақтық бөлінісі бойынша сот қарауы нені түсіндіреді?Қылмыстық iс қылмыс жасалған жердегi сотта қаралуға тиiс...Егер қылмыс бiр соттың қызмет жасайтын жерiнде басталып, басқа соттың қызмет жасайтын жерiнде аяқталса, iс тергеу аяқталған жердегi сотта қаралады. ...Егер қылмыс Қазақстан Республикасынан тысқары жерде жасалса немесе қылмыс жасалған жердi анықтау мүмкiн болмаса, немесе қылмыстар әртүрлi жерде жасалса, iстi тергеу аяқталған жердегi сот қарайды

Қылмыстық істерді аумақтық бөлінісі бойынша сот қарауы нені түсіндіреді?Қылмыстық iс қылмыс жасалған жердегi сотта қаралуға тиiс...Егер қылмыс бiр соттың қызмет жасайтын жерiнде басталып, басқа соттың қызмет жасайтын жерiнде аяқталса, iс тергеу аяқталған жердегi сотта қаралады. ...Егер қылмыс Қазақстан Республикасынан тысқары жерде жасалса немесе қылмыс жасалған жердi анықтау мүмкiн болмаса, немесе қылмыстар әртүрлi жерде жасалса, iстi тергеу аяқталған жердегi сот қарайды

Қылмыстық істермен қатар жеке және заңды тұлғалардың азаматтық талаптарықаралады:...есi кiресiлi-шығасылы адамның тiкелей қылмысымен немесе қоғамға қауiптi әрекетiмен келтiрiлген мүлiктiк және моральдық зиянды өтеу туралы...жерлеуге, зардап шеккен адамды емдеуге кеткен шығыстарды, оған сақтандыру өтем ретiнде төленген сомаларды, жәрдемақыны немесе зейнетақыны қалпна келтіру туралы...өкiлдiкке шыққан шығыстарды қоса алғанда анықтау, алдын ала тергеу iсiне және сотқа қатысуымен байланысты шыққан шығыстарды өтеу туралы

Қылмыстық істі жүргізуші органдар:тергеуші;

Қылмыстық істі жүргізуші органдары:сот; ...тергеуші; ...прокурор;

Қылмыстық істі тоқтату негізі:қылмыс оқиғасының болмауы;

Қылмыстық істі тоқтату негізі:қылмыс оқиғасының болмауы; ...қылмыс құрамының болмауы; ...ескірумерзімінің өтуі;

Қылмыстық істің дұрыс шешілуі үшін маңызы бар мән- жайлар:Сезіктінің жауабы...Сараптама қорытындысы...Заттай дәлелдемелер

Қылмыстық істің дұрыс шешілуі үшін маңызы бар мән- жайлар:Сезіктіні айғақтары, Сараптама қорытынды, Заттай дәлелдемелер

Қылмыстық істің құжаттарына кірмесе қандай деректер кінәлаудың негізіне жатпайды:тергеу және сот әрекеттерініңхаттамасы және өзге де құжаттар...сезіктінің, кінәлінің, жәбірленушінің және куәгердің көрсетілуі...маманның сарапшының қорытындысы, заттай дәлелдемелер

Қылмыстылық туралы ауызша шағым:жеке хаттама толтырылады.

МММММ

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс жүргізу негіздері:Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс жүргізу негіздері:Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады

ООООО

Облыстық соттың қарауына жататын қылмыстық істерАпелляциялық сатыдағы істерді қарайды...Кассациялық сатыдағы істерді қарайды...Үкімді орындау сатысында облыстық және оған теңестірілген соттар бірінші сатыдағы соттардың көрсетілген мәселелерді қараған кезде шығарған қаулыларына берілген жеке шағымдарды, наразылықтарды апелляциялық тәртіппен қарайды

Облыстық соттың соттауна жататын қылмыстық істерАпелляциялық , кассациялық сатыдағы істерді қарайды

өзгедей жолмен істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеуге кедергі келтіретін, сот төрелігі...үкімін шығаруға ықпал ететін немесе ықпал етуі мүмкін бұзушылықтар

ППППП

Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау жөніндегі қаулыда көрсетілуі тиіс:қандай почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тексергенi,ұстауға жататын тұлғалардың аты жөні;

Почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тұтқындау жөніндегі қаулыда көрсетілуі тиіс:қандай почта-телеграф жөнелтiлiмдерiн тексергенi...ұстауға жататын тұлғалардың аты жөні,Почта-телеграф жөнелтiлiмдерi мекен жайы...Уақыты және орны

Прокурор құқылы:Кейбір тергеу жұмыстарын жүргізуге санкция беруге;

Прокурор құқылы:Қылмыстық істі қозғауға; ...Кейбір тергеу жұмыстарын жүргізуге санкция беруге; ...Айыптау қорытындысын бекітуге;

Прокурор сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудегі қылмыстық істі алып, ол бойынша үш тәуліктен кешіктірмей мына іс-әрекеттердің бірін жасайды:сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасына келісім білдіреді және айыпталушыны сотқа береді...алдын ала тергеу немесе анықтау жүргізу үшін жібереді...қылмыстық іс жүргізуКодексте көзделген негіздер бойынша жекелеген айыпталушыларға қатысты қылмыстық істі немесе қылмыстық қудалауды тоқтату туралы қаулы шығарады не айыпталушының іс-әрекеттерін қайта саралайды немесе айыптаудың жекелеген тармақтарын алып тастайды

Прокурордың iс бойынша бұлтартпау шарасы туралы шешiмiайыпталушыға бұрын таңдап алынған бұлтартпау шарасының күшін жою...айыпталушыға бұрын таңдап алынған бұлтартпау шарасын өзгерту...ондай бұлтартпау шарасы қолданылмаған болса, қамауға алудан немесе үйде қамауда ұстаудан басқа

Прокурордың айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша iс-әрекетiөзiнiң қаулысымен айыптаудың жекелеген тармақтарын жоққа шығарады не айыпталушының әрекетiн жеңiлiрек қылмыс туралы заңды қолдана отырып, қайта саралайды...қылмыстық iстi толық көлемiнде немесе жекелеген айыпталушыларға қатысты тоқтатады...өзiнiң қарарымен айыптау қорытындысымен келiсетiнiн бiлдiредi және айыпталушыны сотқа бередi

Прокурордың айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша iс-әрекетiқосымша тергеу жүргiзу немесе айыптау қорытындысын қайта жасау үшiн өзiнiң жазбаша нұсқауларымен бiрге iстi тергеушiге қайтарады...жаңа айыптау қорытындысын жасайды...қорғау куәларының тiзiмiн қоспағанда, сотқа шақырылуға тиiстi адамдардың тiзiмiн толықтырады немесе қысқартады

Прокурордың айыптау қорытындысымен келiп түскен iс бойынша iс-әрекетiқосымша тергеу жүргiзу немесе айыптау қорытындысын қайта жасау үшiн өзiнiң жазбаша нұсқауларымен бiрге iстi тергеушiге қайтарады;

Реабилитациялық негізі болып табылады қылмыс құрамының болмауы егер ол жасаған әрекетінің жазасын қолдануда амнистия актісін жасау қылмыс оқиғасының болмауы

ССССС

Сараптама объектілері болып:Заттай дәлелдер, құжаттар...адамның денесi мен психикалық ахуалы, мәйiттер...жануарлар, сараптамалық үлгiлер, сондай-ақ қылмыстық iс материалдарындағы сараптама нысанасына жататын мәлiметтер

Сараптама объектілері болып:Заттай дәлелдер, құжаттар;

Сараптаманы тағайындау міндетті, егер іс бойынша ... анықтау қажет болса:өлiмнiң себептерiн, денсаулыққа келтiрiлген зиянның сипаты мен ауырлық дәрежесiн;

Сараптаманы тағайындау міндетті, егер іс бойынша ... анықтау қажет болса:iс үшiн маңызды болып, бірақ жасы туралы құжаттар болмағанда немесе олар күмән туғызғанда күдіктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң жасын...өлiмнiң себептерiн, денсаулыққа келтiрiлген зиянның сипаты мен ауырлық дәрежесiн...күдіктiнiң, айыпталушының есiнiң дұрыстығы немесе қылмыстық iс жүргiзуде өзінің құқықтары мен заңды мүдделерiн өз бетiнше қорғау қабiлетi жөнiнде күмән туғанда олардың психикалық немесе тәнiнiң жай-күйiн

Сарапшыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:Прокурор, тергеуші

Cезікті тұлға бұл- :қылмыс жасады деген күдікпен ұсталған;

Cезікті тұлға бұл- :өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған;...қылмыс жасады деген күдікпен ұсталған; ...айыптау үкімі шыққанға дейін бұлтартпау шарасы қолданған;

iс үшiн маңызы бар мән-жайларды дұрыс түсiнуге және олар туралы жауап беруге; ...өзiнiң дене кемістіктеріне орай iс үшiн маңызы бар мән-жайларды дұрыс түсiнуге және олар туралы жауап беруге қабiлетсiз адамдар ...өзiнiң психикалық кемістіктеріне орай iс үшiн маңызы бар мән-жайларды дұрыс түсiнуге және олар туралы жауап беруге қабiлетсiз адамдар;

Сезiктi, куәгердi және жәбiрленушi айыпкердi куәландыру не үшін жүргізіледі?денесiндегi ерекше белгiлердi, қылмыс iздерiн анықтау үшін; мас болу жағдайын немесе iс үшiн маңызы бар өзге де қасиеттер мен белгiлердi анықтау үшiн; денсаулығына келтiрiлген зиянның белгiлерiн анықтау үшін;

Сезiктi, куәгердi және жәбiрленушi айыпкердi тану не үшін жүргізіледі?денесiндегi ерекше белгiлердi, қылмыс iздерiн анықтау үшін...мас болу жағдайын немесе iс үшiн маңызы бар өзге де қасиеттер мен белгiлердi анықтау үшiн...денсаулығына келтiрiлген зиянның белгiлерiн анықтау үшін

Сезікті құқылы:өзіне не үшін күдік келтірілгенін білуге; ...түсініктеме мен айғақ беруден бас тартуға;...қорғаушысымен оңаша және құпия жолығуға;

Сезіктіні қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішпен іс қозғау туралы, прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот отырысына қатысуға міндетті:Айыпталушы, сезікті, прокурор

Сезіктінің бірінші жауап алуға дейін құпия кездесуіне құқығы бар ма?құқығы бар ...әрқашан иеленеді ...әрқашан ұсталған уақыттан бастап иеленеді.

Сезіктінің жауабы - бұл:олардың жазбаша немесе ауызша нысандағы жауабы...алдын ала тергеудегі не тану процесіндегі деректердің ақпараты... оған қарсы келтірген күмән тудыратын себептер

Сот айыптау үкімін жауаптылық белгілеу негіздерімен қабылдап одан босатады, егер:Осы үкім негізінде тағайындалған жазаға амнистия жарияланған болса...Сот қарауға дейін күзетте болған мерзім тағайындалған жазаны өтесе...Сот қарауға дейін күзетте болған мерзім Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 62 бабы негізінде алдын ала тексеру арқылы сотпен таңғайындалған жазаны өтеуден босатады

Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыруы қағидасы:...Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот әдiлдiгiн тек соттар ғана жүзеге асырады;

Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыруы қағидасы:Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот әдiлдiгiн тек соттар ғана жүзеге асырады;

Сот әділдігін заң мен сот алдындағы теңдік негіздерінде жүзеге асыру:ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды

Сот отырысы барысында сот үкімінің қандай бөлікткері таныстырылады?Кіріспе*...Қорытынды-кіріспе*...Қорытынды*

Сот отырысында тәртіп бұзған, төрағалық етушінің өкімдеріне бағынбаған, сол сияқты сотты құрметтемеуді анық куәландыратын өзге де іс-әрекеттер (әрекетсіздік) жасаған кезде төрағалық етуші құқылыСот отырысы залынан адамды шығарып жіберу..құрметтемеу фактісінің анықталғаны туралы жариялауға...кінәлі адамға әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен әкімшілік жаза қолдануға

Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдарсот сараптамасы органдарының қызметкерлеріне, лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдарға, заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдарға;

Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдарсот сараптамасы органдарының қызметкерлеріне...лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдарға...заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдарға

Сот талқылауында жәбiрленушi мен куәнiң iс бойынша сотқа дейiнгi iс жүргiзу немесе кейiнгi сот талқылауы кезiнде берген айғақтарын, сондай-ақ олардан жауап алудың бейнежазбасы мен киноға түсiруiн жария етуге қандай жағдайда болады?бұл айғақтар мен олардың сотта берген айғақтары арасында елеулi қайшылықтар бар болған кезде...олардың сот талқылауына келу мүмкiндiгiн жоққа шығаратын себептер бойынша жәбiрленушiнiң немесе куәнiң сот отырысына қатыспауы кезiнде жол берiледi ...олардың сот талқылауына келу мүмкiндiгiн жоққа шығаратын себептер бойынша жәбiрленушiнiң немесе куәнiң сот отырысына қатыспауы кезiнде жол берiледi

Сот талқылауында сот сараптамасы тағайындалуы мүмкін:Сот бастамашылығымен...Қорғау тарабы жағы өтінішімен...Мемлекеттік айыптаушы өтінішімен

Сот талқылауының жариялылығына және де шектеу қойылады:жәбiрленушiнiң, куәнiң немесе басқа да iске қатысушы адамдардың; ....лардың отбасы мүшелерi мен жақын туыстарының қауiпсiздiк мүдделерi; ... жабық сот отырысында сот процесiнiң сотқа дейiнгi сатысында сот шешетiн қылмыстық iзге түсуді жүзеге асырушы органның iс-әрекетi мен шешiмiне шағымдар;

Сот талқылауының жариялылығына шектеу қойылады:жыныстық қылмыстар туралы iстер бойынша;

Сот талқылауының жариялылығына шектеу қойылады:сот талқылауының жариялылығын шектеуге ол мемлекеттік құпияны қорғау мүдделерiне қайшы келгенде ғана жол берiледi; ...кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы iстер бойынша; ...жыныстық қылмыстар туралы iстер бойынша;

Сот тергеуiнiң бiржақтылығы немесе толық еместiгiайғақтарының iс үшiн елеулi мәнi бар адамдардан жауап алынбаған немесе заң бойынша жүргiзiлуi мiндеттi болып табылатын сараптама жүргiзiлмеген, сол сияқты елеулi мәнi бар құжаттар немесе заттай дәлелдемелер сұратып алынбаған...iстi соттың жаңадан қарауына берген сот қаулысында аталған дәлелдемелер зерттелмеген...сотталғанның жеке басы туралы деректер жеткiлiктi дәрежеде толық анықталмаған барлық жағдайда сот тергеуi толық емес деп танылады

Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:сотталушының мүлкін қорғау туралы

Сотқа дейінгі сатыда аудандық және оған теңестірілген соттар қандай өкілеттіктерге ие болады?Қылмыстық іс өндірісі бойынша анықтаушы, анықтау органы, тергеушінің шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жасалған шағымдарды қарайды...Жедел іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің заңдылығына қадағалауды жүргізетін прокурордың шешімдері мен іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) жасалған шағымдарды қарайды...тергеушінің, анықтау органының, прокурордың айыпталушыға, күдіктіге қатысты үйде қамауда ұстау, қамауға алу түріндегі таңдаған бұлтартпау шараларына санкция беруге және олардың мерзімін ұзартуға

Соттылық түрлеріАумақтық...Пәндік...Субъектілік

Соттың жүргізуіне үкімді орындауға байланысты қаралатын мәселелер:қамауда ұсталған мерзімін есепке алу

соттың құзыретi, оның заңды құқығының шегi, оның қылмыстық сот iсiн жүргiзудi жүзеге асыру тәртібі заңмен...айқындалады және оны өз бетiнше өзгертуге болмайды;...қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болса де төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi;

Соттың үкiмiн, апелляциялық саты қаулысын орындауға кiрiсу тәртiбi:Апелляциялық сатының үкімі немесе қаулысы олар шығарылған күннен бастап үш тәулiктен кешiктiрiлмей, оның толық мәтiнi дайындалған күннен бастап iспен бiрге бірінші сатыдағы сотқа жiберiледi...Сот осы баптың бірінші бөлігінің талаптарын сақтай отырып, апелляциялық үкімнің, қаулының қарар бөлімін шығара алады. Бұл жағдайда апелляциялық үкімнің, қаулының толық мәтіні іс қаралған күннен бастап он тәулік ішінде жасалып, оларға судья (судьялар) қол қояды...Апелляциялық сатының үкімі немесе қаулысы олар шығарылған күннен бастап үш тәулiктен кешiктiрiлмей, кейбір жағдайда он тәулік, оның толық мәтiнi дайындалған күннен бастап, iспен бiрге бірінші сатыдағы сотқа жіберіледі

Судьялардың тәуелсіздігі қағидасының мәні:судья сот әділдігін атқару кезінде тәуелсіз болады, нақты істер бойынша судьялар есеп бермейді, соттың сот әділдігін атқару жөніндегі қызметіне араласуға жол берілмейді

ТТТТТ

Тану үшін көрсету хаттамасында көрсетіледі...танудың шарттары, барысы,тану нәтижелері, танушы адамның түсiнiктемелерi мүмкiндiгiнше сөзбе-сөз жазылады;;

Тану үшін көрсету хаттамасында көрсетіледі...танудың шарттары, барысы...тану нәтижелері...танушы адамның түсiнiктемелерi мүмкiндiгiнше сөзбе-сөз жазылады

Тергеу барысында бір объектіні қайталап тексеру жүргізіледі:Бастапқы тексерудің жағдайы объектіні тиімді тану үшін қолайсыз болса немесе оған дейінгі тексеру сапасыз жүргізілген жағдайда

Тергеу қарауының түрлерізаттарды қарау, транспорттық құралдарды қарау, қылмыстың болған орнын қарау*

Тергеу іс-әрекетінің хаттамасында көрсетілуге тиіс:Қаулының жасалған уақыты мен орны, тергеу іс-әрекетіне қатысқан адамның аты-жөні, оның басталу және аяқталу уақыты минутына дейін дәл

Тергеу эксперименті кезінде тексерілуі мүмкін...бiр фактiлердi қабылдау, жекелеген әрекеттердiң жасалу ықтималдылығы...жекелеген әрекеттердiң жасалу мүмкіндігі;...бiр оқиғаның болу ықтималдығы тексерiлуi

Тергеу эксперименті кезінде тексерілуі мүмкін...жекелеген әрекеттердiң жасалу мүмкіндігі;бiр оқиғаның болу ықтималдығы тексерiлуi;

Тергеуші істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін міндетті:Дәлелдер жиналған адамды айыпталушы ретінде тартуға

Тұлғаны қылмысты жасады деген күдікпен ұстаудан босатудың негіздеріқылмысты жасады деген күдік анықталмады, қамау түрінде ұстаудың қолданудың негізінен босатады, ұстау талаптарды бұзу түрінде жүзеге асқан*

Тірі адамдарға сот сараптамасын жүргізу кезінде тиым салынады:олардан мәліметтер алу мақсатында оларды заңмен кепілдік берілген құқықтарынан айыруға немесе оларға қысым жасауға (оның ішінде, алдау, күш қолдану,...қорқыту және өзге де заңсыз шаралар арқылы)...аталған адамдарды медициналық технологияларды, фармакологиялық және дәрілік заттарды клиникалық зерттеулердің субъектілері ретінде пайдалануға

Тірі адамдарға сот сараптамасын жүргізу кезінде тиым салынады:хирургиялық араласуды көздейтін зерттеулердің әдістерін қолдануға;

ҮҮҮҮҮ

Үкім көшірмесі кімге беріледі?Сотталғанға немесе ақталғанға...Қорғаушыға немесе айыптаушыға...Жәбiрленушiге, азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге және олардың өкiлдерiне*

Үкім қандай бөліктерлен тұрады?Кіріспе...Сипаттамалы-дәлелді...Қорытынды

Үкім қандай бөліктерлен тұрады?Сипаттамалы-дәлелді

Үкімге, қаулыға апелляциялық шағымдану құқығы тиесілі: сотталған адамға

Үкімге, қаулыға апелляциялық шағымдану құқығы тиесіліЖәбірленушіге, ақталған адамға, сотталған адамға

Үкімдерге (қаулыларға) апелляциялық шағымдану, наразылық бiлдiру мерзiмдерiжарияланған күннен бастап он бес тәулік ішінде немесе көшірмесі табсы етлген күннен бастап

Үкімдерге (қаулыларға) апелляциялық шағымдану, наразылық бiлдiру мерзiмдерiүкім (қаулы) жарияланған күннен бастап он бес тәулік ішінде...қамауда отырған сотталған адам оны өзіне үкімнің (қаулының) көшірмесі табыс етілген күннен бастап нақ сондай мерзімде бере алады...жарияланған күннен бастап он бес тәулік ішінде немесе көшірмесі табсы етлген күннен бастап

Үкімді орындау сатысындағы, үкімді шығаратын сот шешетін мәселелер:Жазаның бір түрінің екіншісіне ауыстыру

Yкiмнiң күшiн жоюға немесе оны өзгертуге негiздер;сот тергеуiнiң бiржақтылығы және толық еместiгi;...соттың үкiмде (қаулыда) айтылған тұжырымдарының iстiң нақты мән-жайына сәйкес келмеуi; ...қылмыстық iс жүргiзу заңының едәуiр бұзылуы;

Үкімнің мазмұнын құрайтын бөлімдер:Кіріспе, сипаттамалы-дәлелді,қорытынды

Үкімнің орындалмауына қандай негіздер себеп болады:Зәбірленуші сот талқысына қатынаспаған болса;...Сараптаушы сот талқысына қатынаспаған болса...Маман сот талқысына қатынаспаған болса

Үлгі ретінде алынады:материалдардың, заттардың, шикі заттың, дайын өнімнің сынамалары

Үлгі ретінде алынуы мүмкін:қан, ұрық, шаш, қиып алынған тырнақ, дененiң сыртқы бетiнiң микроскопиялық қорытындылары, сiлекей, тер және басқа бөлiнiп шығатындар;

Үлгі ретінде алынуы мүмкін:қан, ұрық, шаш, қиып алынған тырнақ, дененiң сыртқы бетiнiң микроскопиялық қорытындылары, сiлекей, тер және басқа бөлiнiп шығатындар...терi бедерiнiң iзi, тiстiң қалыбы...қолжазба мәтiн, бұйымдар, адамның дағдысын бейнелейтiн басқа материалдар

ФФФФФ

Фонограммалар хаттамада қосымша беріліп, оларды өз қолдарымен куәландырады:анықтаушы тергеуші

ХХХХХ

Хаттама толтыруға жауапты тұлға:алдын ала тергеудегі тергеуші

хирургиялық араласуды көздейтін зерттеулердің әдістерін қолдануға

ШШШШШ

Шұғыл тергеу әрекетіне жатады:күдіктіні сұрау мен ұстау, Тінту мен қарау, кінәліні сұрау мен тұтқындау

Наши рекомендации