Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс.

Лекция №1

Электр заряды және электромагниттік өріс.

Жоспар:

1.1Заряд. Заряд тығыздығы және ток тығыздығы.

1.2 Зарядтың сақталу заңы.

1.3 Электромагниттік өріс. Электр өрісінің кернеулігі .Магнит өрісінің индукция векторы.

1.1 Теориялық физиканың келесі бір бөлімі электродинамика болып табылады. Электродинамика пәнінде заряд және электромагниттік өріс, олардың бір- біріне әсері электромагниттік өріс теориясының негіздері қарастырылады. Электродинамика бөлімінде негізгі дерек көзі Максвеллдің электромагниттік өріс теориясы негізінде қаланған Максвеллдің 4 дифференциалдық теңдеуі болып табылады. Электродинамикада негізгі математикалық ақпараттық теңдеулер векторлық анализ тәсілдері дифференциал және динамика операторлары қарастырылады. Электродинамикада негізгі ұғым заряд және электромагниттік өріс.

Заряд- бойына бөлшектің ( заттың) бүкіл электрлік қасиеттерін шоғырландырған субстанция.

1.2Электродинамикада заряд ұғымы келесідей түсініктермен байланысты қарастырылады: 1. Нүктелік заряд -өрісінің әсері қарстырылатын қашықтықпен салыстырғанда өлшемін елемеуге болатын заррядталған дене. Нүктелік заряд электродинамикада негізгі түсінік. Себебі, зарядталған бөлшектердің барлығы нүктелік заряд ретінде қарастырылады. 2. Нүктелік зарядтар жүйесі- нүктелік зарядтардың жиынын айтады. Жалпы заряд деп электродинамикада электромагниттік өрісті тудырушы және сол өрісі арқылы басқа зарядтарға әсер етуші субстанцияны айтады. 3. Бірлік заряд -шамасы 1бірлікке тең зарядты айтады. 1.2 Электродинамикада зарядтар үшін зарядтың сақталу заңы деп аталатын фундаментальды заң айтылады, ол былайша тұжырымдалады: Тұйықталған жүйеде зарятардың алгебралық қосындысы өзгермейді, тұрақты болады . Бұл заңды былайша басқаша тұжырымдауға болады: Тұйықталған жүйеде зарядтың уақыт бойынша кему(өзгеру) тездігі сол уақыт ішінде жүйеден ары өтетін ток тығыздығына тең болады.

Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru (1) → Үзілісіздік теңдеуі деп аталады. Бұл өрнек зарядтың сақталу заңын сипаттайды. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru →заряд тығыздығы немесе көлем тығыздығы. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru →ток тығыздығы.

Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс.

Электромагниттік өріс деп-қозғалыстағы зарядтың айналасында пайда болатын материяның ерекше түрі.

Электромагниттік өріс өзіне енген зарядқа күшпен әсер етеді және сол зарядтың үстінен жұмыс жасай алады.

Электромагниттік өріс 2 құраушыдан тұрады:

1) Электр өрісі;

2) Магнит өрісі;

Электр өрісінің күштік сипаттамасы электр өрісінің кернеулік векторы деп аталады.Е= Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru Электромагниттік өріс көптеген зарядтардың өрістерінің жиынтығынан тұрса, онда өрістің қорытқы кернеулік векторы суперпозиция принципімен анықталады.E= Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru + Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ruЭлектродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru Магнит өрісінің күштік сипаттамасы магнит өрісінің индукция векторы деп аталады. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru

Өрістің қорытқы индукция векторы да сурепозиция принципімен анықталады. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru = Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru + Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru +… Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru Егер өрістің берілген нүктесіндегі Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru және Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru сипаттамалары белгілі болса өрістің сол нүктедегі шешімі анықталған деп саналады. Олай болса электродинамиканың негізгі есебі өрістің кез келген нүктесіндегі Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru және Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru векторларын анықтау болып табылады.

Лекция

2.1 Максвеллдің вакуммдағы зарядтар жүйесі үшін 4-ші дифференциалдық теңдеулер жазылуы. Ол теңдеулер;

1) Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru 3) Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru

мұндағы; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru -магнит тұрақтысы деп аталады Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru –электр тұрақтысы деп аталады Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru - , Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru вакуммдегі электромагнит толқындық таралу жылдамдығы Максвелдің теңдеулері бір-бірімен тығыз байланысты.1-ші теңдеу мен 2-шітеңдеуі Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru және Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru векторларының өзара байланысын көрсетеді. Яғни 1-ші теңдеуінен 2-шісіне көшуге болады. Осыны қарастырайық. Ол үшін; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru Берілген теңдеудің екі жағынада Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru оператор қолданамыз Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru Векторлық анализ курсынан бeлгілі, кез келген Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru вектор үшін Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru олай болса Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru сонда Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru .Соңғы орнек орындалу үшін Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru =0 болуы шарт.Енді 3-ші мен 4-ші теңдеулердің байланысын тағайындайық. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Берілген теңдеудің екі жағынада Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru оператор қолданамыз. Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru кез келген Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru вектор үшін Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru .Сонда Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ;

Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru ; Электродинамикадағы негізгі түсініктердің бірі электромагнитттік өріс. - student2.ru . Электр және магнит өрістері бір-бірімен тығыз байланысты, яғни құйынды электр өрісі магнит өрісін тудырады.

Наши рекомендации