Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод).

Розрахунок усталених режимів в нелінійних

Електричних колах методом контурних струмів числовими методами

Методичні вказівки

до практичних занять та лабораторних робіт

з дисциплін “Математичне моделювання в електроенергетиці” та “Математичні моделі в електротехніці” для студентів електроенергетичних спеціальностей

Затверджено на засіданні

кафедри «Електричні станції»

Протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.

Львів 2014

Розрахунок усталених режимів в нелінійних електричних колах методом контурних струмів числовими методами. Методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт з дисциплін “Математичне моделювання в електроенергетиці” та “Математичні моделі в електротехніці” / Укл. М.С. Сегеда, Т.А. Мазур – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2014. – 25 с.

Укладачі: Сегеда М.С., професор, доктор техн. наук

Мазур Т.А., асистент

Відповідальний за випуск: Сегеда М.С., професор, доктор техн. наук

Рецензенти: Варецький Ю.О., професор, доктор техн. наук

Гоголюк П.Ф., доцент, канд. техн. наук

Мета роботи: вивчення числових методів розв’язання системи нелінійних скінчених рівнянь числовими методами; оволодіти навиками використання системи символьної математики МаthCad.

Короткі теоретичні відомості

У задачах електроенергетики система скінченних рівнянь у загальному випадку нелінійна. Методи розв’язання системи нелінійних скінченних рівнянь можна розглядати як узагальнення відповідних методів розв'язання системи лінійних рівнянь, що з дидактичного погляду має значні переваги.

Одним з найбільш перспективних методів аналізу електромагнетних процесів електричних кіл є метод контурних координат, особливо за великої кількості взаємо індуктивно-зв’язаних віток. Важливою умовою ефективності цього методу являється формування математичної моделі електричної системи на підставі оптимальної системи незалежних контурів, яка забезпечує максимальну розрідженість її матриці контурних параметрів.

Приклади розрахунку

Розрахувати усталений режим в нелінійному електричному колі постійного струму (рис. 1) методом контурних струмів.

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Рис. 1. Схема електричного кола

Дані: Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вольт-амперна характеристика нелінійних резисторів першої та четвертої віток показано на рис. 2.

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Рис. 2. Вольт-амперна характеристика нелінійних резисторів

Розв’язати систему скінчених нелінійних рівнянь числовими методами: простої ітерації; ітерації Зайделя; найшвидшого спуску (градієнтний метод); Ньютона-Рафсона. Похибка розрахунку Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Розв’язання.

позначаємо умовні напрями струмів в електричному колі (рис. 1) схема якого наведена рис. 3. Схема (рис. 3) має Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru віток, Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru вузлів та Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru електрично не зв’язаних схем.

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Рис. 3. Схема електричного кола

Граф схеми електричного кола зображено на рис. 4. вузол Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru приймаємо за базовий. Вузли Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru та Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru є елементарні. Вітки з нелінійними опорами відтворюємо хордами.

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Рис. 4. Граф схеми електричного кола

Рівняння методу контурних струмів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

де Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - (п´п)-вимірна матриця контурних опорів; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - п-вимірний вектор-стовпець контурних ЕРС, зумовлених ЕРС віток; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - п-вимірний вектор-стовпець контурних ЕРС, зумовлених ДС; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - п-вимірний вектор-стовпець ЕРС віток; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - (q-s)- вимірний вектор-стовпець ДС; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - матриця коефіцієнтів розподілу дерева; Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - субматриця сполучення дерева.

Формуємо матриці, які описують граф.

Матриця сполучення

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Субматриця сполучення дерева

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обернену субматрицю сполучення дерева отримуємо на підставі формування матриці коефіцієнтів розподілу дерева, тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Матриця контурів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Матриця опорів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Матриця коефіцієнтів розподілу дерева

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор ЕРС

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор джерел струму

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор контурних ЕРС

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор контурних ЕРС, зумовлених ДС

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Апроксимацію вольт-амперної характеристики нелінійних резисторів першої та четвертої віток здійснюємо використовуючи метод підставлення за таким поліномом

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Для визначення параметрів апроксимуючого полінома візьмемо три точки на кривій (рис. 2), тобто Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Підставляючи в апроксимуючий поліном значення заданої множини точок отримуємо систему рівнянь у матрично-векторній формі

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad обчислюємо коефіцієнти Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Запишемо в розгорнутій формі систему нелінійних рівнянь

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

В отриману систему рівнянь підставляємо значення параметрів та фізичних величин

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Для знаходження нульового наближення контурних струмів, в апроксимуючому поліномі вольт-амперної характеристики візьмемо лише лінійні члени, тобто Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru і систему рівнянь розв’яжемо як лінійну, тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad обчислюємо Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод простої ітерації.

Рекурентна формула методу простої ітерації

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Матриця Якобі визначається за виразом

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Для нульового наближення контурних струмів, які обчислено попередньо, тобто Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru , отримуємо матрицю Якобі

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Для обчислення першого наближення контурних струмів обчислюємо вектор нев’язок для нульового наближення, тобто Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Перше наближення контурних струмів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Перевірка точності Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru , тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad в ітераційному циклі обчислюємо контурні струми з точністю Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru кількість ітерацій Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru контурні струми Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод ітерації Зайделя.

У методі ітерації Зайделя, значення наближених „молодших” невідомих, знайдених на даному кроці, використовується для визначення старших невідомих на тому самому кроці наближення, тобто для обчислення Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru використовується Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

У розгорнутій формі записуємо рівняння

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Перша ітерація.

Нульові наближення обчисленні у методі простої ітерації, тобто Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо матрицю Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru , тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор нев’язок обчислюємо як і у методі простої ітерації, тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо перше наближення першого контурного струму

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вектор нев’язок для другого контурного струму з врахуванням Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо перше наближення другого контурного струму

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Перевірка точності Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru , тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad в ітераційному циклі обчислюємо контурні струми з точністю Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru кількість ітерацій Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru контурні струми Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод).

Для обчислення контурних струмів на Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru кроці необхідно виконати такі операції:

1) обчислити вектор нев’язок

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

2) визначити вектор

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

3) обчислити вектор

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

4) знайти параметр ітерації

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

5) визначити Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru -е наближення вектора контурних струмів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

В методі простої ітерації обчислено нульове наближення контурних струмів Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

матриця Якобі для нульового наближення контурних струмів обчислена у методі простої ітерації, тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо перше наближення контурних струмів за попередньо наведеним алгоритмом.

Вектор нев’язок

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Обчислюємо вектор

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо вектор

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Параметр ітерації

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Перше наближення вектора контурних струмів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислюємо евклідову норму

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad в ітераційному циклі обчислюємо контурні струми з точністю Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru кількість ітерацій Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru контурні струми Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод Ньютона-Рафсона.

Робоча формула Ньютона-Рафсона

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Обчислення першого наближення контурних струмів збігається з методом простої ітерації і відповідно Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Друге наближення.

Обчислюємо вектор нев’язок

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Матриця Якобі

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Перевірка точності Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru , тобто

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Використовуючи систему символьної математики МаthCad в ітераційному циклі обчислюємо контурні струми з точністю Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru кількість ітерацій Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru контурні струми Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Струми віток обчислюємо так

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

План роботи

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями до лабораторної роботи.

2. Вибрати завдання згідно вказаного викладачем варіанту.

3. Намалювати граф електричного кола.

4. Сформувати математичну модель у методі контурних струмів.

6. Використовуючи систему символьної математики МаthCad обчислити контурні струми та струми віток.

6. висновки.

Оформлення звіту

У звіті необхідно навести:

– мету та план роботи;

– короткі теоретичні відомості;

– схему електричного кола та граф схеми;

– матриці, що описують граф електричного кола, параметри та координати електричного кола;

– математичну модель у методі контурних струмів;

– результати розрахунку;

– висновки.

8. Контрольні запитання

1. Як звести систему скінченних нелінійних рівнянь до явної форми?

2. Запишіть рекурентну формулу розв’язання системи скінченних нелінійних рівнянь методом простої ітерації.

3. За якими умовами оцінюється збіжність розв’язання системи скінчених нелінійних рівнянь методом простої ітерації?

4. За яким алгоритмом розв’язується система скінченних нелінійних рівнянь методом ітерації Зайделя?

5. За якими умовами оцінюється збіжність розв’язання системи скінченних нелінійних рівнянь методом ітерації Зайделя?

6. Запишіть рекурентну формулу методу найшвидшого спуску розв’язання системи скінченних нелінійних рівнянь.

7. За яким алгоритмом обчислюють корені системи скінченних нелінійних рівнянь методом найшвидшого спуску?

8. Які підходи використовують для зведення до явної форми системи скінченних нелінійних рівнянь для розв’язання її методом Ньютона-Рафсона?

9. Запишіть рекурентну формулу методу Ньютона-Рафсона розв’язання системи скінченних нелінійних рівнянь.

Список літератури

1. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник / – Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. – 608 с.

2. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник / 2-е вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 608 с.

3. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів: Вища шк., 1989. – 464 с.

4. Сегеда М.С. Математичне моделювання в електроенергетиці: Навч. посібник / Мін. освіти і науки України; Національний університет “Львівська політехніка” – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 300 с.

5. Чуа Л.О., Пен-Мин Лин. Машинный анализ электрических схем (алгоритмы и вычислительные методы). – М.: "Энергия", 1980. – 640 с.

Завдання

Варіанти схем електричних кіл

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вихідні дані до завдань

№ Вар. № схеми Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Ом В А
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
- - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru
Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru - - Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

Вольт-амперна характеристика нелінійних резисторів

Метод найшвидшого спуску (градієнтний метод). - student2.ru

ЗМІСТ

1. Короткі теоретичні відомості………………………………………….3

2. приклад розрахунку…………………………………………………....3

3. План роботи…………………………………………………………….20

4. Оформлення звіту………………………………………………………21

5. Контрольні запитання………………………………………………….21

Список літератури………………………………………………………...22

Завдання……………………………………………………………………23

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Наши рекомендации