Електричне поле в діелектриках

.

У проекціях формула (3.10) запишеться у вигляді

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ; Електричне поле в діелектриках - student2.ru ; Електричне поле в діелектриках - student2.ru . (3.11)

Можна розв’язати і обернену задачу – за відомою напруженістю Електричне поле в діелектриках - student2.ru визначити різницю потенціалів

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.12)

де El – проекція вектора Електричне поле в діелектриках - student2.ru на напрям ділянки інтегрування Електричне поле в діелектриках - student2.ru , тобто на напрям дотичної в кожній точці контуру інтегрування від точки 1 до точки 2. Інтеграл (3.12) можна брати по будь-якій кривій, що з’єднує точки 1 і 2.

Інтеграл у правій частині (3.12) по замкненому контуру L називається циркуляцією вектора напруженості. З формули (3.12) випливає:

Електричне поле в діелектриках - student2.ru.(3.13)

Тобто циркуляція вектора напруженості електростатичного поля дорівнює нулю. Формула (3.13) є однією з чотирьох формул, які вичерпно описують всі властивості електромагнітного поля.

Якщо в будь-якій точці поля вектор Електричне поле в діелектриках - student2.ru незмінний за величиною й напрямком (тобто Електричне поле в діелектриках - student2.ru ), то таке поле називається однорідним. Для однорідного електричного поля

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ,(3.14)

де d – відстань між токами 1 і 2, яку вимірюють уздовж лінії напруженості.

Еквіпотенціальні поверхні –це поверхні, які проведені в електричному полі через точки з однаковим потенціалом. В кожній точці еквіпотенціальної поверхні вектор Електричне поле в діелектриках - student2.ru направлений вздовж нормалі до неї у бік зменшення потенціалу.

Потік вектора напруженості.Величина

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.15)

де Електричне поле в діелектриках - student2.ru – проекція вектора Електричне поле в діелектриках - student2.ru на напрям нормалі в кожній точці поверхні інтегрування S називається потоком вектора напруженості через поверхню S (див. рис. 28). Фізичний зміст потоку ве-

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 28

ктора напруженості полягає в тому, що він визначає кількість ліній напруженості, що перетинають поверхню інтегрування S. Для замкнених поверхонь інтегрування у якості позитивної нормалі береться зовнішня нормаль.

Теорема Гаусса.Потік вектора напруженості через замкнену поверхню дорівнює сумі зарядів, які знаходяться всередині цієї поверхні, поділеної на електричну сталу e0 :

Електричне поле в діелектриках - student2.ru .(3.16)

Використовуючи теорему Гауса, легко визначити:

1. Поле нескінченної однорідно зарядженої площини (див. рис. 29, а, б)

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 29

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ,(3.17)

де s – поверхнева густина заряду, тобто заряд, що припадає на одинцю площі поверхні: s=q/S (Кл/м).

2. Поле двох різнойменно заряджених поверхонь (див. рис. 30)

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 30

Електричне поле в діелектриках - student2.ru .(3.18)

Електричне поле повністю зосереджене між різнойменно зарядженими поверхнями з однаковими густинами заряду і є однорідним.

3. Поле нескінченної, зарядженої циліндричної поверхні:

E(r)=0(r < R),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru(r ³ R),(3.19)

де R– радіус циліндра l – лінійна густина заряду, тобто заряд, який припадає на одиницю довжини, r – відстань від осі до точки спостереження (див. рис. 31). Таким чином, заряджена циліндрична поверхня утворює електричне поле тільки зовні циліндра, всередині циліндра електричне поле відсутнє.

4. Поле двох коаксіальних циліндричних різнойменно заряджених поверхонь.

E(r)=0 (r<R1),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru (R1 £ r £ R2), (3.20)

E(r)=0 (r>R2),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 31

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 32

де R1 – радіус внутрішнього циліндра, R2 – радіус зовнішнього циліндра (див. рис. 32). Коаксіальними циліндрами називають циліндри зі спільною віссю. Таким чином електричне поле двох коаксіальних різнойменно заряджених циліндрів з однаковою за модулем лінійною густиною Електричне поле в діелектриках - student2.ru заряду повністю сконцентроване між циліндричними поверхнями.

5. Поле зарядженої сферичної поверхні (див. рис. 33)

E(r)=0 (r<R),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru(r>R),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 33

де R – радіус сфери, r – відстань від центра сфери до точки спостереження, q – заряд сфери. Таким чином, електричне поле зарядженої сфери утворюється тільки зовні сфери, всередині зарядженої сфери електричне поле відсутнє.

6. Поле двох концентричних різнойменно заряджених сферичних поверхонь (див. рис. 34):

E(r)=0 (r<R1),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru (R1 £ r £ R2), (3.21)

E(r)=0 (r>R2),

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 34

де R1 i R2 – радіуси внутрішньої і зовнішньої сфер. Концентричними називаються сфери зі спільним центром. Таким чином, електричне поле двох різнойменно заряджених концентричних сферичних поверхонь повністю зосереджене між сферами.

Електричне поле в діелектриках

Діелектриками називаються речовини, які нездатні проводити електричний струм через відсутність в них вільних електричних зарядів.

Полярні й неполярні діелектрики. Можна ввести радіуси-вектори центрів ваги позитивних і негативних зарядів молекули (див. рис. 35).

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 35

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ; Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.22)

де Електричне поле в діелектриках - student2.ru Електричне поле в діелектриках - student2.ru – радіус-вектори усередненого за часом положення і-го заряду молекули. Тоді можна вважати, що весь позитивний заряд молекули зосереджений у центрі ваги позитивних

зарядів, а негативний – у центрі ваги негативних. У результаті отримаємо так звану дипольну модель молекули. Якщо за відсутності зовнішнього електричного поля:

1) Електричне поле в діелектриках - student2.ru , тобто центри ваги позитивних і негативних зарядів молекули збігаються, то такі молекули називаються неполярними, а діелектрики, утворені з цих молекул, – неполярними діелектриками;

2) Електричне поле в діелектриках - student2.ru , тобто центри ваги позитивних і негативних зарядів молекули не збігаються, то такі молекули називаються полярними, а діелектрики, утворені з цих молекул, – полярними діелектриками.

Для полярних молекул вводиться дипольний електричний момент молекули

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.23)

де q – заряд молекули, Електричне поле в діелектриках - student2.ru – радіус – вектор, проведений із центра ваги негативних зарядів у центр ваги позитивних зарядів молекули.

Молекула в зовнішньому електричному полі.При внесенні в зовнішнє електричне поле з напруженістю Електричне поле в діелектриках - student2.ru :

а) неполярна молекула розтягується під дією сил поля і набуває дипольного електричного моменту, який направлений уздовж зовнішнього поля і пропорційний напруженості поля:

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.24)

де b – поляризованість молекули (тобто неполярна молекула поводить себе як пружний диполь);

б) полярні молекули розвертаються і встановлюються своїм дипольним моментом Електричне поле в діелектриках - student2.ru за напрямком вектора напруженості зовнішнього електричного поля Електричне поле в діелектриках - student2.ru (тобто полярна молекула поводить себе як жорсткий диполь).

Поляризація діелектрика.За відсутності зовнішнього електричного поля сумарний дипольний момент діелектрика дорівнює нулю (для неполярного діелектрика дипольнімоменти молекул дорівнюють нулю, для полярного – через повний хаос напрямків дипольних електричних моментів молекул).

Під дією зовнішнього електричного поля діелектрик поляризується – результуючий дипольний момент діелектрика стає відмінним від нуля: неполярні молекули розтягуються і орієнтуються дипольними моментами вздовж зовнішнього електричного поля з напруженістю Електричне поле в діелектриках - student2.ru (див. рис. 36). Ступінь поляризації діелектрика характеризується поляризованістю Електричне поле в діелектриках - student2.ru – дипольним електричним моментом у одиничному об’ємі діелектрика:

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ; (3.25)

де Електричне поле в діелектриках - student2.ru – сума дипольних електричних моментів в об’ємі V.

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 36

Для ізотропних діелектриків

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.26)

де d – діелектрична сприйнятливість, Електричне поле в діелектриках - student2.ru – напруженість поля в діелектрику.

Зв’язані заряди.На поверхню діелектрика внаслідок поляризації виступають зв’язані заряди. Там, де лінії напруженості виходять з діелектрика, виступають позитивні заряди, а там, де входять, – негативні (див. рис. 37). Поверхнева густина зв’язаних зарядів визначається за формулою

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.28)

де Pn – проекція вектора поляризованості на зовнішню нормаль до поверхні діелектрика. З урахуванням (3.26) формула (3.27) набуває вигляду

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.28)

де Електричне поле в діелектриках - student2.ru – проекція напруженості поля всередині діелектрика у безпосередній близькості до поверхні на зовнішню нормаль до поверхні. Формула (3.28) визначає не тільки величину σ, а також її знак.

Електричне поле в діелектриках - student2.ru

Рис. 37

Опис поля в діелектрику.Внаслідок принцип суперпозиції напруженість електричного поля всередині діелектрика складається з двох компонентів:

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.29)

де Електричне поле в діелектриках - student2.ru – напруженість зовнішнього поля, Електричне поле в діелектриках - student2.ru – напруженість поля, утвореного зв’язаними зарядами, що виступили на поверхню діелектрика при його поляризації. Вектор Електричне поле в діелектриках - student2.ru завжди направлений протилежно вектору Електричне поле в діелектриках - student2.ru , тому в скалярному вигляді:

Електричне поле в діелектриках - student2.ru , (3.30)

тобто діелектрики завжди послаблюють електричне поле. Поляризація діелектрика обумовлена дією сумарного поля (3.29).

Для опису електричного поля в діелектрику крім вектора напруженості Електричне поле в діелектриках - student2.ru вводиться ще вектор електричного зміщення

Електричне поле в діелектриках - student2.ru . (3.31)

У вакуумі: Електричне поле в діелектриках - student2.ru і Електричне поле в діелектриках - student2.ru .

У діелектрику Електричне поле в діелектриках - student2.ru і

Електричне поле в діелектриках - student2.ru ,

де e=1+d – відносна діелектрична проникність. Через напруженості полів зовнішнього Електричне поле в діелектриках - student2.ru і внутрішнього Електричне поле в діелектриках - student2.ru відносна діелектрична проникність ε визначається за формулою

Електричне поле в діелектриках - student2.ru . (3.32)

Оскільки за модулем напруженість електричного поля Електричне поле в діелектриках - student2.ru в середині діелектрика завжди менша, ніж напруженість зовнішнього поля Електричне поле в діелектриках - student2.ru у вакуумі, то ε > 1. Відносна діелектрична проникність Електричне поле в діелектриках - student2.ru показує, у скільки разів напруженість електричного поля всередині діелектрика відрізняється від напруженості зовнішнього поля.

Наши рекомендации