Приклади для самостійного розв’язання

Розв’язати матричним способом системи рівнянь:

1. Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru 2. Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Розв’язати матричні рівняння

3. Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru 4. Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

5.Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .6. Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

7.Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Відповіді. 1. . 2. . 3. .

4. . 5. . 6. . 7. .

Ранг матриці

Означення 1. Визначник, складений із елементів матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru розміру Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , які знаходяться на перетині довільних її Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru рядків і Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru стовпців, називається мінором Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru -того порядку даної матриці.

Для даної матриці можна складати мінори різних порядків, починаючи від 1 (визначник першого порядку приймається рівним своєму єдиному елементу) до меншого із чисел Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru або Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru . Так для матриці

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Можна скласти 12 мінорів першого порядку (самі елементи), 18 мінорів другого порядку і 4 мінори третього порядку. Випишемо мінори 3-го порядку, знайшовши їх значення (останнє пропонуємо перевірити самостійно)

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Серед мінорів другого порядку можуть бути нульові і відмінні від нуля. (Всі їх ми виписувати не будемо).

Наприклад, Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Означення 2. Найвищий порядок мінора матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , відмінного від нуля, називається рангомцієї матриці і позначається Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Із означення випливає, що якщо ранг матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то серед мінорів Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru -того порядку є відмінні від нуля мінори, а всі мінори Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru -го порядку дорівнюють нулю.

Якщо ж матриця нульова, то її ранг дорівнює нулю. Якщо матриця квадратна і невироджена, то її ранг дорівнює порядку матриці. Таким чином, для кожної матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru розміру Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru її ранг приймає відповідне значення Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , яке знаходиться в межах

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

В наведеному вище прикладі матриці ми бачили, що найвищий порядок її мінора, відмінного від нуля, дорівнює 2, Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru =2.

Знаходження ранга матриці шляхом перебору значень всіх її можливих мінорів пов’язано із значним обсягом обчислень, особливо коли розмір матриці великий. Тому існує простіший спосіб знаходження рангу, заснований на елементарних перетвореннях.

До елементарних перетворень матриці відносяться:

1) транспонування матриці;

2)множення елементів рядка (стовпця) матриці на число відмінне від нуля;

3)перестановка місцями двох рядків (стовпців);

4)додавання до елементів одного рядка (стовпця) відповідних елементів другого рядка (стовпця) помножених на одне й те ж саме число.

Теорема. При елементарних перетвореннях ранг матриці не змінюється.

Означення 3. Дві матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru і Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru називаються еквівалентними (позначається Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ), якщо одна з них може бути отримана з іншої за допомогою скінченого числа елементарних перетворень.

Ранги еквівалентних матриць рівні,

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Приклад 1. Знайти ранг матриці

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Розв’язання. Із другого рядка матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru віднімемо перший і переставимо їх місцями:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Додамо до ІІ-го і ІІІ-го рядків перший, відповідно помножений на –2 і –4, а тоді поміняємо місцями ІІ-ий і ІІІ-ій стовпці, отримаємо:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Помножимо ІІ-ий рядок на –10 і додамо з ІІІ-м рядком:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ~ Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Матриця Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru є трапецієподібною. Вона отримана з Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru за допомогою скінченого числа елементарних перетворень, її ранг дорівнює 3.

Таким чином,

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Зауважимо, що ранг матриці можна знаходити, якщо скористатись правилом прямокутника (див. 1.1), яке по суті відповідає послідовному застосуванню елементарних перетворень матриць 1) - 4).

Приклад 2.Знайти ранг матриці

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Помножимо ІІІ-ій рядок на (-1) і переставимо його з ІІ-м, провідним елементом виберемо Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Очевидно що ранг останньої, а значить, і еквівалентної їй початкової матриці А дорівнює 3, тобто Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Зауваження. При знаходжені рангу матриці великого розміру раціональніше використовувати ЕОМ, застосовуючи відносно простий алгоритм правила прямокутників.

Знайти ранг матриць

1. . 2. .

3. . 4. .

Відповіді. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 3.

1.15.Лінійна залежність та лінійна незалежність рядків (стовпців) матриці

Зупинимось ще на відомому вже в 1.14. прикладі матриці

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Там було встановлено, що ранг Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru . Це означає, що один з рядків (стовпців) може бути записаний у вигляді лінійної комбінації двох інших. Для цього позначимо рядки матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru :

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Покажемо, що можна знайти числа Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru і Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru такими, що

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru . (1)

Дійсно, підставивши в (1) вирази для Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru маємо:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Відомо, що два рядки рівні, якщо в них рівні відповідні елементи, тобто

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru (2)

Із системи (2) знаходимо: Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru . Таким чином,

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ,

або ще будемо говорити, що рядок Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru є лінійною комбінацією рядків Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru або ж рядок Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru лінійно залежить від рядків Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru і Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Перейдемо до означення понять лінійної залежності і лінійної незалежності рядків (стовпців) матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru в загальній формі.

Нехай

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

– рядки матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , і нехай

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

де Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru – деякі числа. Будемо говорити, що Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , тобто

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru -ий рядок матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , лінійно виражаєтьсячерез перші Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru рядки цієї матриці, або що Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru -ий рядок є лінійною комбінацією рядків Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru або ж, що рядок Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru лінійно залежитьвід рядків Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Рівність (3) можна переписати у вигляді

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ,

де нуль в правій частині означає нульовий рядок.

Означення. Рядки Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru називаються лінійно залежними, якщо існують такі числа Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , не рівні одночасно нулю, що

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru (4)

Якщо ж рівність (4) виконується тільки за умови, що всі коефіцієнти Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то рядки Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru називаються лінійно незалежними.

Ми вже відмічали, що якщо один з рядків матриці лінійно виражається через інші, то вони лінійно залежні. Навпаки, якщо має місце лінійна залежність (4) і при цьому хоча б один з коефіцієнтів, наприклад, Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ,

тобто Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru лінійно виражається через Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Аналогічним чином можна ввести поняття лінійної залежності і лінійної незалежності стовпців матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Теорема (про лінійну залежність і лінійну незалежність).

Якщо ранг матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru дорівнює Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то в цій матриці можна знайти Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru лінійно незалежних між собою рядків (стовпців), через які лінійно виражаються всі інші її рядки (стовпці).

Наслідок 1. Максимальне число лінійно незалежних стовпців матриці дорівнює максимальному числу лінійно незалежних рядків, тому що при транспонуванні матриці її рядки стають стовпцями, а ранг при цьому не міняється.

Наслідок 2. Для того, щоб визначник дорівнював нулю, необхідно і досить, щоб його рядки (стовпці) були лінійно залежними.

1.16. Умови сумісності системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера – Капеллі[3]

Дослідимо в загальному вигляді систему Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru лінійних рівнянь з Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru невідомими Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru ( Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru – задані коефіцієнти):

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Розв’язком системи (1) називається сукупність чисел Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , яка будучи підставленою в кожне з рівнянь цієї системи замість невідомих Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , перетворює її в тотожність.

Система вигляду (1) називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв’язок. Якщо система (1) не має розв’язку, то вона називається несумісною. Питання сумісності або несумісності системи можна розв’язати за допомогою ранга матриці.

Розглянемо матриці:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Матриця Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru називається основною або матрицеюсистеми (1), Приклади для самостійного розв’язання - student2.ruрозширеною матрицею. Позначимо їх ранги Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru і Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru . Відмітимо, що Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , тому що елементи матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru містяться серед елементів матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Умови сумісності чи несумісності системи лінійних рівнянь (1) виражаються наступною теоремою.

Теорема 1. (Кронекера – Капеллі). Для того щоб система лінійних рівнянь (1) було сумісною, необхідно і досить, щоб ранг матриці системи Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru дорівнював рангу розширеної матриці Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , тобто Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

Із теореми випливає, що якщо Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то система несумісна.

Сумісна система може мати єдиний розв’язок і тоді вона називається визначеною, або система може мати нескінченне число розв’язків і тоді вона називається невизначеною.

Теорема 2. Сумісна система (1) має єдинийрозв’язок, якщо Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru (ранги дорівнюють числу невідомих); якщо Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru , то система має нескінченне число розв’язків.

Вправи. Дослідити кожну із систем рівнянь і у випадку сумісності розв’язати її:

Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru

Відповіді: 1. Система несумісна. 2. Система має нескінченне число розв’язків, загальний розв’язок Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru 3. (1, 1, 1). 4. Система несумісна.

5. Система має нескінченне число розв’язків, загальний розв’язок: Приклади для самостійного розв’язання - student2.ru .

[1] К..Гаусс(1777-1855)-німецький математик,фізик,астроном

[2] Г. Крамер (1704 - 1752) - швейцарський математик.

[3] Л. Кронекер (1823 – 1891) – німецький математик,

А. Капеллі (1855 – 1910) – італійський математик.

Наши рекомендации