Структура звiту за модульним завданням

Кафедра моделювання складних систем

З а в д а н н я

по дисципліні

“ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА”

(четвертий семестр)

МОДУЛЬ 1

Завдання по дисципліні “Обчислювальна математика” для студентів фізико-технічного факультету очної форми навчання – Модуль 1.

Укладач – проф. Мазманішвілі О.С., професор кафедри моделювання складних систем.

Затверджено на засіданні кафедри моделювання складних систем СумДУ (протокол № 8 от 28.05.2011 р.)

Суми – 2011

ЗАДАЧА 1

Отримана система лінійних алгебраїчних рівнянь

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

В задачі потрібно:

1. Побудувати в обчислювальному середовищі MathCad комп’ютерну програму знаходження розв’язку цієї СЛАР.

2. Знайти розв’язок аналітичним шляхом.

3. Порівняти та перевірити знайдені значення величин структура звiту за модульним завданням - student2.ru , структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru , підставивши їх в дану систему.

ЗАДАЧА 2

Є рівняння:

прямої – структура звiту за модульним завданням - student2.ru

параболи – структура звiту за модульним завданням - student2.ru .

В задачі потрібно:

1. Побудувати в обчислювальному середовищі MathCad комп’ютерну програму знаходження координат таких точок структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru , що задовольняють умові структура звiту за модульним завданням - student2.ru .

2. Знайти координати точок структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru аналітичним шляхом.

3. Порівняти та перевірити знайдені значення величин структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru , підставивши їх в дану систему.

ЗАДАЧА 3

Функція структура звiту за модульним завданням - student2.ru подана таблицею з структура звiту за модульним завданням - student2.ru рівновіддалених вузлів,

структура звiту за модульним завданням - student2.ru , структура звiту за модульним завданням - student2.ru , структура звiту за модульним завданням - student2.ru .

В задачі потрібно:

1. Побудувати в обчислювальному середовищі MathCad комп’ютерну програму розрахунку інтерполяційного полінома Лагранжа.

2. Оформити розв’язок графічно.

ДОДАТКОВА ЗАДАЧА 4

Подано дві матриці:

структура звiту за модульним завданням - student2.ru структура звiту за модульним завданням - student2.ru

де структура звiту за модульним завданням - student2.ru структура звiту за модульним завданням - student2.ru структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru . Тут структура звiту за модульним завданням - student2.ru – номер варіанта по списку в журналі групи, структура звiту за модульним завданням - student2.ru = 1, 2, ….

В задачі потрібно:

1) Написати в середовищі MathCad програму обчислення заданої функції від заданої матриці.

2) Обчислити наступні матриці:

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

структура звiту за модульним завданням - student2.ru

структура звiту за модульним завданням - student2.ru .

3) Порівняти матриці структура звiту за модульним завданням - student2.ru та структура звiту за модульним завданням - student2.ru для обох значень параметра структура звiту за модульним завданням - student2.ru .

4) Дати інтерпретацію здобутих результатів.

Розрахункова таблиця для визначення варіанту завдань роботи

Номер варіанта Параметри

1 k = 3, m = 2, n = 1, p = 2.

2 k = 3, m = 2, n = 1, p = 2.

3 k = 2, m = 1, n = 1, p = 1

4 k = 3, m = 2, n = 0, p = 2

5 k = 2, m = 3, n = 1, p = 1

6 k = 0, m = 3, n = 2, p = 3

7 k = 1, m = 0, n = 3, p = 2

8 k = 1, m = 2, n = 0, p = 3

9 k = 1, m = 1, n = 2, p = 0

10 k = 3, m = 1, n = 2, p = 1

11 k = 1, m = 2, n = 3, p = 1

12 k = 0, m = 2, n = 3, p = 1

13 k = 1, m = 4, n = 1, p = 2

14 k = 2, m = 4, n = 3, p = 4

15 k = 2, m = 1, n = 1, p = 3

16 k = 2, m = 3, n = 1, p = 4

17 k = 4, m = 2, n = 3, p = 1

18 k = 2, m = 2, n = 3, p = 2

19 k = 2, m = 3, n = 4, p = 2

20 k = 1, m = 1, n = 4, p = 2

21 k = 2, m = 4, n = 3, p = 3

22 k = 3, m = 1, n = 3, p = 3

23 k = 3, m = 2, n = 1, p = 2.

24 k = 0, m = 0, n = 2, p = 2

25 k = 1 m = 3, n = 2, p = 2

26 k = 2, m = 1, n = 2, p = 1

27 k = 3, m = 2, n = 1, p = 2

28 k = 4, m = 3, n = 2, p = 3

СТРУКТУРА ЗВIТУ ЗА МОДУЛЬНИМ ЗАВДАННЯМ

Звіт про роботу повинен містити в означеній нижче послідовності:

титульний аркуш;

основну частину;

список літератури;

додатки.

Титульний аркуш повинен бути виконаний за стандартною формою.

Основна частина звіту включає такі розділи:

вступ;

аналітичний огляд;

обґрунтування обраного напрямку;

методика виконання роботи;

результати роботи та їх обговорення;

заключення (висновки).

Розділ "Вступ" повинен бути присвячений стислий характеристиці стану проблеми, якій присвячена робота, а також мету роботи.

У розділі "Аналітичний огляд" необхідно систематизовано відбити стан питання, якому присвячена дана робота.

У розділі "Обґрунтування вибраного напрямку" повинно бути дано обґрунтування обраного напрямку з урахуванням конкретних умов проведення роботи.

Розділ "Методика виконання роботи" повинен викладатися докладно з обґрунтуванням її вибору. Якщо в роботі застосовувались загальноприйняті методи, то їх опис дуже докладно викладати не слід. У цьому розділі необхідні посилання на вiдповiднi джерела документальної інформації. Разом з тим, текст цього розділу повинен показати певне володіння необхідними чисельними методами.

У розділі "Результати роботи та їх обговорення" наводяться остаточні результати (у цифровій та графічній формі) й типові проміжні, що дадуть правильне уявлення про їхню якість, точність й відтворюваність. При обговоренні результатів необхідно провести порівняння їх з наявними відомими даними.

Розділ "Заключення" повинен містити стислий виклад результатів роботи та їх оцінку.

В кінці "Заключення" слід зазначити, чим завершена робота: отриманням наукових даних, розробкою наукових методів та принципів дослідження, отриманням кількісних та якісних характеристик.

До списку літератури включають всі використані джерела, які слід розташувати у порядку появи посилань у тексті.

До додатків слід включати допоміжні матеріали, що при включенні їх до основної частини звіту загромаджують текст.

До допоміжних матеріалів відносяться:

математичні розрахунки,

таблиці та графіки допоміжних цифрових даних,

роздруківки чисельних даних та листингi текстів програм.

Наши рекомендации