Иррационал теңдеуді шығару

56. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru - Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru = 1 теңдеуін шешіңіз

Шешуі: 1 тәсілі. Екінші (алгебралық) қосылғышты теңдеудің оң жақ бөлігіне шығарсақ, арифметикалық түбір қарастырылғандықтан, оны квадраттауға болады. Квадраттап, ықшамдасақ, 4= Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru болады. Бұдан х=5. Бұл бастапқы теңдеудің шешімі. Есепті дәрежелеу тәсілімен шештік.

2 тәсілі. 3x+1=y десек, Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru Сонда Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru +1 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru 0⇒ ( Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru )2= (√y+1)2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru y=16

Демек, бастапқы белгісізге оралсақ, 3x+1=16⇒ x=5

Бұл ізделінді- х. Есепті белгілеу және дәрежелеумен шештік.

3 тәсілі. Радикалдар қосындысын у деп белгілесек, әрі мұны бастапқы теңдеумен мүшелеп көбейтсек, у=9 болады. Сонда бастапқы теңдеу мына системаға эквивалентті:

+ Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru 2=25 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Жауабы: x=5

57. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru p- нақты оң сан. Теңдеудің оң шешімдерін табу керек.

Шешуі: 1 тәсіл. Радикалдар айырымын у деп белгілеп, берілген теңдеумен мұны мүшелеп көбейтсек, аралық амалдарды орындағаннан кейін Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru екендігін табуға болады. Бұдан Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru , себебі 2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru Олай болса y=2. Радикалдар айырымы 2-ге тең болғандықтан, бастапқы теңдеу мына системаға эквивалентті:

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Системаның теңдеулерін біріне-бірін қосу арқылы x = Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru екенін табуға болады. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru түбірі бастапқы теңдеуді қанағаттандырмайды, себебі теңдеудің оң шешімдері ғана сұралып отыр. p>1 болғанда Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru түбірі теңдеуді қанағаттандырады. Демек, осы түбірді зерттеуіміз керек.

Теңдеудің түбірлерін зерттеу

Бастапқы теңдеуге зерттелетін түбірді қойып, теңдеуді түрлендіреміз. Бұдан шыққан соңғы өрнек теңдеудің оң жақ бөлігіне тең болуы үшін Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru ˂0, яғни p≥2 болуы қажетті және жеткілікті. Сонымен, p≥2 болса, берілген теңдеудің жалғыз ғана Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru деген шешімі бар. Ал егер 0˂p˂2 болса, теңдеудің шешімі жоқ.

Жауабы: Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

2 тәсіл. Берілген теңдеуді біртіндеп екі рет квадраттасақ, ол x4 - (4-4p) Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru x2 = 0 теңдеуіне келеді

Бұдан х1=x2=0, x3=2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru x4= - 2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru Берілуі бойынша p оң сан болғандықтан, табылған x=0 түбірі бастапқы теңдеуді қанағаттандырмайды, өйткені Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru Қалған түбірлерін зерттеу жоғарыда келтірілгендей етіп жүргізіледі.

58. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru теңдеуін шешіңіз.

Шешуі: 1 тәсіл. Радикалдардың түйіндесін у деп белгілеп, берілген теңдеумен мұны мүшелеп көбейтсек, қажетті түрлендірулерден кейін у=1 болады. Түйіндес радикалдың мәні 1 болғандықтан, бастапқы теңдеудің орнына мына ситеманы шешсек болғаны:

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Ескерте кететін бір жағдай, радикал астындағы көпмүшелердің бос мүшеден басқа мүшелері сәйкес келсе, берілген теңдеудің түйіндесін белгілеп, бастапқы теңдеуді онымен эквивалентті системамен алмастырамыз. Система теңдеулерін өзара қосу, не біреуінен екіншісінен азайту арқылы шешуге болады. Қай амалдың тиімділігі радикал астындағы (кіші) бос мүшеге байланысты. Әрине, басқаша жағдайда да есепті шешуге болады. Бұл есепті жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірімен де шешуге болады.

Екінші ескертетін бір жай түйіндес радикалдар әрқашанда сан ретінде табыла бермейді, ол бастапқы белгісізбен де өрнектелуі мүмкін. Көрсетілген тәсілмен барлық есептерді шешуге болады деген ойдан аулақ болу керек, өйткені жалпы жағдайда иррационал теңдеулерді шешу мәселесі табылған жоқ. Сондықтан көрсетілген тәсіл тек кейбір есептерді шешуге жарамды. Иррационал теңдеулерді шешкенде дәрежелеу т.б көмекші түрлендірулер жүргізудің салдарынан бөгде түбір пайда болуы мүмкін. Сондықтан иррационал теңдеулерді шешкенде оқушылар теңдеудегі белгісіздердің қабылдай алатын мүмкін мәндері мен табылған шешімдерді тексеріп отыруды әдетке айналдыру керек.

Үшінші ескертетін жағдай, бұл тәсілді басқа типті есептерді шешуге пайдаланып көруге болады, мысалы алгебралық теңдеулер системасына, т.б.

Түйіндестер тәсілі анық болу үшін тағы да мысалдар келтірелік:

59. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru / 2 теңдеуін шешіңіз

Шешуі: 1 тәсілі.

х Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Сонда

+ Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

4 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru x1=0, x 2=25/16

Жауабы: x=25/16

2 тәсілі.Белгісіздіңмүмкінмәндержиыны х≥1 теңсіздігіменанықталады. Берілгентеңдеудіортақбөлімгекелтірсек,

2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Қатынасы шығады. Бұдан 2 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru болып, х≥1 шарты орындалғанда, соңғы теңдеудің екі жақ бөлігіде оң сан. Демек оны квадраттауға болады. Квадраттап ықшамдасақ,

x (4 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru )=0

Бұдан х1 =0, x2=25/16 х2-нің мәндері ғана анықталу облысында жатыр, оны тексеру бастапқы теңдеудің шешімі ---- ендігін көрсетеді.

60. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

системасын шешіңіз.

Шешуі: 1 тәсілі. Системаның екінші теңдеуінен x-y=xy/42 және х-у=-1 екенін ескерсек, ху=42 болады.

Сонда

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Егер x+y=c десек, бастапқы системаның бірінші теңдеуін алсақ, с-ні табуға болады.

± Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

x Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

4xy=c2-1. xy=42

екенін ескерсек, с2=169.Бұданc=±13. демек,x1=6, x2=-7, y1=7, y2= -6.

Жауабы: Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

2 тәсілі.Берілгенсистеманыңбіртеңдеуіненбірбелгісіздітауыпалып, екіншісінеқоюарқылы да шешугеболады.

Жаттығулар.

61. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Нұсқау. Әуелі Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru деп белгілеп, бастапқы теңдеуді түрлендіргеннен кейін түйіндесін жаңа белгісізбен белгілеңіз.

Жауабы: 4˂х≤7.

62. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Жауабы: Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

63. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Системасын шешіңіз.

Нұсқау. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru деп алыңыз.

64. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Нұсқау. Радикалдарды белгілеу арқылы да шешуге болады.

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru және Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Егер бірінші радикалды у, ал екінші радикалды z десек, онда

Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

системасына келтіруге болады. Мұнан y=(a+4/а) /2, z= (a-4/а) /2 екенін табамыз. x-ке оралып,

x-(a2+12a+4) /4а

екенін табамыз.

Параметрлі зерттеу.

z ≥ 0 ⇒ a – 4 / a ≥ 0 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru a2 ≥ 4 ⇒ a ≥ 2.

Сонымен,

x=(a2+12a+4)/4a, a≥2, a Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

65. Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru

Нұсқау. Есепті түбірдің біреуінен жекелеу, сосын дәрежелеу арқылы да шешуге болады. Көптеген есептер осы тәсілмен шешіледі. Теңдеудің сол жақ бөлігінің екінші қосылғышын оң жағына шығарып екі рет квадраттағаннан кейін x = ±4 Иррационал теңдеуді шығару - student2.ru шешімін табамыз

Наши рекомендации