Векторының ұзындығын табыңдар.B)13 D)26/2 H)39/3

векторының ұзындыєын табыңдар.: А)6 В) С)

гиперболасы үшін; A) фокустар арасындағы қашықтық с=20 B) фокустар арасндағы қашықтық с=2 C)асимптоталар теңдеуі y= D) b=16 E) a=2 F) b=2

гиперболоиды: А) бірдей жарты өстермен/В) өсі бойымен созылған/Д) бір қуысты

дәрежелік қатарының жинақтылық радиусы тең:D)1G)2/2H)8/8

дәрежелік қатарының жинақтылық радиусын табыңыз:C) D) G)

дифференциалдық теңдеуінің реті тең;A)

дифференциалдық теңдеуін шешіңіз:D) G) H)

дифференциалдық теңдеуінің реті тең:A)1C) E)

дифференциалдық теңдеуінің реті тең:D)3E) G)

дифференциалдық теңдеуінің реті тең: A)1 C) E)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңызB) E) G)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңызB) D) E)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:A) F) G)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:A) D) E)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:D) E) H)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:A) F) G)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:B) E) G)

дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз:B) D) E)

екi нүктенiң арақашықтығын тап.A)5C)10/2H)15/3

екі нүктенің арақашықтығын тап; A)

екі нүктенің арақашықтығын тап: C D E

есептеңіз:½, , 0,5

есептеңіз: E) 8/3 G) /3 H) 16/6

жазыктыгындагы жаткан нукте: (1;2;1), (0;1;2), (1;-2;-1)

жазықтығы: А) Ох өсінен 2-ге тең кесінді қияды В) Оу өсінен 3-ке тең кесінді қияды Д) Ох өсінен 2-ге тең кесінді қияды

жазықтығында жатқан нүкте А)

жазықтығының модулін тап: A)(0;1;0) B) (0;3;1) C) (1;-1;2) D)(1;2;-1) E)(1;2;1) F)(0;1;2)

және векторларының векторлық көбейтіндісі деп төмендегі шарттарды қанағаттандыратын векторларын атайды:B) векторына да, векторына да перпендикулярF) ұзындығы және векторларынан құрылған паралелограммның ауданына теңG) осы векторлармен реттелген оң үштік құрайды

және векторлары m - нің қай мәнінде перпендикуляр болады?:B)2D) E)

және нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі: А) В) Е)

және нүктелері берілген. векторының ұзындығы: А) 5 В) бүтін сан

және нүктелері берілген. кесіндісінің ортасының абсциссасы А) оң сан С)3,5

және түзулері :D) параллельE) бұрыш жасайды F) бағыттаушы векторына ие

және түзулерінің арасындағы бұрыш табу формуласын көрсетіңіз:A) B) C)

және түзулерінің паралльлелдік шартын көрсетіңіз: , ,

және нүктелері берілген. кесіндісінің ортасының ординатасы А) 0 В) бүтін сан

және түзулері: А) перпендикулярВ) 900 бұрыш жасайды

интегралын есептеңіз:А) G) H)

интегралын есептеңіз:C) E) G)

интегралын есептеңіз: А) G) H)

интегралын табыңыз:C) E) H)

интегралын табыңыз:D) G) H)

интегралын табыңыз:A) C) E)

интегралын табыңыз:C) E) H)

интегралын табыңыз:D) G) H)

интегралын табыңыз:E) F) G)

интегралын табыңыз:A) C) E)

интегралын табыңыз:A) C) F)

комплекстік саны мынандай тригонометриялық түрде жазылады:A) B) E)

Коши есебін шешіңіз: A) E) H)

қатарларының қайсысы жинақты қатар болады: A) 2 G)4/2 H)8/4

қатарының бесінші мүшесіА) 4В) рационал сан

қатарының бесінші мүшесі А) оң санВ) С) 4

қатарының тоғызыншы мүшесі: А) B) C) D) E) теріс сан

қисығына х=-1 нүктеде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті: 1 : бүтін сан

матрицасы берілген. алгебралыќ толыќтауышты есептеѕіз: 6, 18/3, 12/2

матрицасының рангы:C) 1-ден артықD) 3G) 2-ден артық

нїктесінен тїзуіне дейінгі ќашыќтыќ неге теѕ: 3,5, 7/2, 35/10

- нің қандай мәнінде қандай төмендегі екі жазықтықтың біріне - бірі перпендикуляр болады: :A) 36D) G)

нүктесінде -нің мәні, егер А) -1

нүктесінен түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз. A) 1 В) С)

нүктесінен түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз. A) 4 В) С)

параболасымен шектелген фигураның ауданын есептеңіз:A) D) G)

сандық қатарының мүшелері; B) C)

сандық қатардың мүшелері:В) С)

Сандық қатардың мүшелері:В) F)

сандық қатарының мүшелері: A) B) C) D) Е)

векторлардың аралас көбейтіндсін табу: A) 0 B) 57/3 C) 17 D) 19/2 E) 51/3 F)34/2

сандық қатарының мүшелері А) B) C) D) E) F)

Сандық қатарының мүшелері:C) D) E)

сандық қатарының мүшелері:А) В) С) D) Е)

сандық қатарының мүшелері;B) C) E)

сандық қатрының мүшелері:A) B)

сфеасы үшін:A)R=81B)центрі (0;0;0) нүктеде

сызыќтыќ теѕдеуініѕ -ін есепте: -50, -100/2 , -150/3

сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз: A) C) G)

сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз.A) C) F)

тендеуінің жалпы шешімін табыңызA) C) F)

теңдеуі мына бетті анықтайды:А) эллипсиод В) гиперболалық параболоидС) эллипстік параболоид D) тармағы 0z өсімен оң бағытталған параболоидЕ) төбесі координата басы болатын параболоид

y= функциясының туындысы: А)

теңдеуіне сәйкес біртекті сызықты теңдеуінің жалпы шешімін көсетіңіз:A) C) E)

y=5x+7 және y=2/3x+1 түзулерінің арасындағы бұрыштың аралығы: D) [

теңдеуінің жалпы шешімін табыңыз:A) D) G) H)

теңдкуінің жалпы шешімін табыңыз:D) G) H)

тїзуініѕ бўрыштыќ коэффициентін табыѕыз: 2/3, ,

тїзуініѕ бўрыштыќ коэффициентін аныќтаѕыз: 5/4, 1,25, 10/8

тїзуініѕ бўрыштыќ коэффициентін табыѕыз: 7/2, 3,5, 14/4

түзуі А) Оу өсіне параллель

түзуі А) Ох өсімен 450 бұрыш жасайды В) Оу өсінен 3-ке тең кесінді қиядыА) нүктесі арқылы өтеді

түзуі:A)Oy өсінен 6-ға тең кесінді қиядыB) X+y-8=0 жалпы теңдеуге теңC) Х+2y-3=0 жалпы теңдеуге ие

түзуі:D) түзуіне параллельE) нүктесі арқылы өтеді

түзуінде жатқан нүкте: D (1;5) E (0;7)

5(y``` -3y``* =0 дифференциалдық теңдеуінің реті тең: D) 4* E) 4* F)

түзууіА) бұрыштық коэффициентке тең В) Ох өсімен 1350 бұрыш жасайды

универсал ауыстырып қолдану арқылы табылатын интеграл:А)

функцияның кему аралығын табыңыз:B) C) E)

функциясы берілген А(2;1) нүктесіндегі нің мәні; A)-8 B)- F)-2

функциясы берілген. A(1;1) нүктесіндегі нің мәні: A)4 B) 2 C) D) E) F) 8

функциясы дербес туындысы:

функциясы берілген. мәнін табыңыз:1, 2/2,

функциясы берілген. нүктесіндегі -нің мәні:А) 2В) С) 21

функциясы берілген. А(1;1) нүктесіндегі - ты есептеңіз:C)7E) G)14/2

функциясы берілген. -тің нүктесіндегі мәні А) 2 В)

функциясы үшін дербес туындысы;B)2 F)бүтін сан G) оң сан

функциясы үшін дербес туындысы :A) 2B) нақты сан

функциясы үшін дербес туындысы:А) накты сан F) оң сан G) 3

функциясы үшін дербес туындысы: А) оң сан В) 1

функциясы үшін дербес туындысыА) 0В) теріс емес санЕ) нақты сан

функциясы үшін уу(3,2) дербес туындысы:С) бүтін сан

функциясын экстремумге зерттеу үшін мыналар қажет: В) кризистік нүктелерС) ,

функциясының алғашқы функциясы A) B) 3x C) 3x D) 3x F) 3 G) 4x A) 4 B) 5 C) оң сан D) бүтін сан E) рационал сан F) G) -5

функциясының алғашқы функциясы; B)

функциясының М(1;-2) нүктесіндегі мәнін табу керек;A) 2 B) C) 3

функциясының нүктедегі 2-ші ретті туындысы: А) бүтін санВ) -4

функциясының нүктедегі 2-ші ретті туындысы: А) оң сан В) 25

функциясының нүктесіндегі туындысын табу керек :D)6E)24\4F) D)12/2

функциясының нүктесіндегі туындысын табыңыздар.A) 14 C)28/2 E)42/3

функциясының туындысы.E)10/7 F)20/14 H)30/21

функциясының туындысын есептеңіз:A) 0,25B)1/4E)5/20

функциясының туындысының х=1 нүктесіндегі мәнін табындар; B) 2/4 F) ½ G) 0,5

функциясының х=1 нүктедегі екінші ретті туындысы;A) 6 B) оң сан

функциясының х=1 нүктедегі туындысы;B) нақты сан

функциясының [-1;2] кесіндісінің ең кіші мәнін табыңыздар.A) -15E)-30/2G)-45/3

Наши рекомендации