Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл

Тапсырмалар: АЖ: 7 нег. 2231,2232,2248, 2259, 2260, 2275, 2276,2455, 2458, 2521, 2522, 2556.

Әдістемелік ұсыныстар: Анықталған интегралды есептеу әдістері талқыланады. Яғни айнымалыны алмастыру және бөліктеп интегралдау әдістеріне есептер шығарылады. Үйден Ньютон-Лейбниц формуласын және анықталған интегралдың қасиеттерін қайталап келу керек. Сонымен қатар анықталған интегралдың қолданылуына есептер шығарылады.

1. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru интегралын есептеу керек.

Шешімі: Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

2. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru интегралын есептеу керек.

Шешімі: Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

3 Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ruинтегралын есептеу керек.

Шешімі: Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

4. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru интегралын есептеу керек.

Шешімі. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru алмастыруын енгіземіз. Егер Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru 0 ден 1 дейін өзгерсе, онда Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru 0 ден Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru дейін өзгереді. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru кесіндісінде Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru функциясы бірсарынды, үзіліссіз және үзіліссіз туындысы бар функция. Анықталған интегралда айнымалыны ауыстыру ережесін қолданып берілген интегралды есептейміз.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

5. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru парболасымен және Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru түзуімен шектелген фигураның ауданын табу керек.

Шешімі.Параболаның теңдеуін қарастырайық.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

Бұл параболаның төбесі (1,1)нүктесінде және ол Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru түзуі бойынша симметриялы орналасқан. Берілген параболаның және түзудің чертежін салайық.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Парабола мен түзудің теңдеулерін біріктіріп шешіп мен Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru нүктелерінің абсциссаларын табайық. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru . Сонда Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

6. Мына Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru циклоиданың бір доғасымен және Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru өсімен шектелген фигураның ауданын табу керек.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru және Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru нүктелері Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru және Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru параметрлерінің мәндеріне сәйкес келеді. Енді ауданды есептейміз:

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru (кв.ед.).

7. Мына Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru қисығымен шектелген ауданды есептеңіз (Бернулли лемнискатасы).

Берілген қисықты сипаттайық. Егер Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru болса, онда Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , яғни қисық полюс арқылы өтеді. Қисықтың теңдеуінен Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru полярлық радиус нақты мәндер қабылдайтынын байқауға болады.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru . При Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru и Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru имеем

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , откуда Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru функциясының периоды Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -ге тең, сондықтан Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -ді Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru ауыстырсақ Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -полярлық радиус өзгермейді, яғни қисық Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -полюсі бойынша симметриялы. Сонымен қатар қисық Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru полярлық өсі арқылы да симметриялы, өйткені Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -дің таңбалалары өзгерсе де Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru -ның таңбасы өзгермейді.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Фигураның симметриялығын ескеріп бірінші ширектегі ауданын табамыз.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru (кв.ед.)

8. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru қисығының координат бас нүктесінен Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru нүктесінің арасындағы доғаның ұзындығын табыңыз.

Шешімі.Қисықтың теңдеуінен Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru табамыз. Сонда қисық доғасының ұзындығы:

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

9. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru циклоидасының бір иінінің доғасының ұзындығын табыңыз.

Шешімі. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru параметрі 0 ден Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru дейін өзгереді, себебі нүкте дөңгелек бір айналғанда циклоиданың бір иінін сызады. Циклоиданың теңдеуінен табайық.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

= Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru .

Демек, Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

10. Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru , Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru циклоидасының бір доғасының (аркасының) Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru осі арқылы айналуынан пайда болған дененің көлемін табайық.

Шешімі.Циклоиданыңбір доғасына Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru параметрінің Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru ден Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru дейінгі өзгеруі сәйкес келеді.

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

= Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Тәжірибелік сабақ. Анықталған интеграл - student2.ru

Әдебиеттер:

Негізгі: [4] 260-270 беттер; 15 қос. [243-266].

Бақылау сұрақтары:

1. Анықталған интегралдың анықтамасын беріңіз.

2. Анықталған интегралдың қасиеттерін атаңыз.

3. Анықталған интегралда айнымалыны алмастыру формуласын көрсетіңіз.

4. Жазық фигураның ауданын есептеу формулаларын көрсетіңіз.

2.4 Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін сабақтардың жоспары (СОӨЖ)

Наши рекомендации