Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru Одним з найпростіших випадкових процесів є послідовність подій або потік однорідних випадкових подій, тобто випадкове чергування цих подій. Прикладами таких процесів в техніці можуть бути виклики абонентів АТС.

Найпростішим потоком однорідних подій називається потік, що володіє трьома властивостями: стаціонарністю, відсутністю наслідків і ординарністю.

За величину, що характеризує даний потік, приймемо ймовірність того, що за деякий інтервал часу τ (від а до а+τ) відбудеться k однорідних подій і позначимо її Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Стаціонарність процесу полягає в тому, що значення Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru не залежить від а- початку даного інтервалу, тобто імовірнісні характеристики потоку не залежать від часу τ може бути будь-яке число подій від 0 до ∞, то:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Відсутність наслідків означає, що Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru не залежить від подій, що відбувалися до початку інтервалу. Значить імовірність того, що за інтервал відбудеться саме k подій (за умови, що до початку інтервалу відбулось деяке число подій), дорівнює безумовній імовірності Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru . Таким чином проходження процесу в інтервалах часу, що не перетинаються, незалежне.

Ординарність потоку показує, що імовірність виникнення двох і більше подій за інтервал τ прямує до нуля при τ→0. Якщо позначимо імовірність виникнення двох і більше подій за інтервал τ через Ψ(τ), то ординарність означає, що Ψ(τ)→0 при τ→0.

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Таким чином, за короткий інтервал часу виникнення двох подій має малу імовірність того, що практично неможливо.

Для характеристики потоку однорідних подій достатньо визначити значення функції Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru і всі значення Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru (k=1, 2, 3...).

Загальний вираз імовірності:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru ,

де λ- інтенсивність потоку подій, що дорівнює границі відношення числа подій за інтервал τ до величини інтервалу при його безмежному спаданні.

При k=0; k=1; k=2:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru , Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru , Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Ці ймовірності відповідають розподілу Пуассона, але з параметром, що залежить від тривалості інтервалу τ.

Отже, математичне сподівання числа подій за інтервал τ дорівнює λτ при будь-якому значенні τ. Отже, λ являє собою математичне сподівання числа подій за одиницю часу.

Оцінка інтенсивності потоку, звичайно, може бути отримана лише з тривалих статистичних спостережень за потоком.

Розділ теорії ймовірності, що розглядає закономірності потоків випадкових однорідних подій, називається теорією масового обслуговування.

§ 2.1. Елементи математичної основної теорії надійності

Елементи і системи, з яких вони складені, можуть перебувати у справному й несправному стані.

Несправністю називають всяку невідповідність елемента чи системи одній чи декільком вимогам, яким вони повинні відповідати.

Подія, яка полягає у переході від справного стану в несправний, називається відмовою, чи виходом з ладу.

Основною мірою надійності елемента чи системи є імовірність безвідмовної роботи протягом заданого часу в певних умовах, яку називають надійністю елемента чи системи.

Тобто надійність визначається як імовірність того, що час T безвідмовної роботи елемента чи системи буде більшим заданого часу t, тобто р(t)= ім. (T>t ).

Здатність елементів і системи виходити з ладу (відмовляти в роботі) називається ненадійністю, яка визначається імовірністю того, що час T безвідмовної роботи елемента чи системи буде меншим заданого часу, тобто q(t)= ім. (T<t ).

Ненадійність є функцією розподілу імовірності часу безвідмовної роботи елемента чи системи.

р(t)+q(t)=1.

Для малих значень t значення р(t) близьке до 1, тому для характеристики надійності користуються поняттям густини розподілу (імовірності) часу безвідмовної роботи:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru φ(t)= Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

0,56
q(t)
Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru

t
Pk(t)

 
  Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru

Середнім часом роботи елемента (системи ) називають

математичне сподівання часу його роботи:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Це означає, що час роботи дорівнює площі поверхні, обмеженої кривою р(t) і віссю часу (див. мал.).

Частота відмов дорівнює кількості відмов, які виникають за одиницю часу, віднесеній до кількості випробувань елементів. Числово вона дорівнює густині розподілу часу безвідмовної роботи.

Інтенсивність (небезпека) відмови дорівнює відношенню елементів, які виходять з ладу за одиницю часу до загального числа елементів, що працюють у даний момент часу.

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru

Вона характеризує ступінь надійності елемента (системи ). Криву інтенсивності відмов можна розбити на три ділянки. В початковий момент інтенсивність зростає, що зумовлено наявністю дефектних елементів, які виходять з ладу.

Період Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru характеризується приблизно постійною інтенсивністю відмов. Починаючи з моменту часу Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru , інтенсивність відмови зростає за рахунок старіння елементів.

Час безвідмовної роботи елемента чи системи (при λ=const) можна визначити з виразу:

p(t)= exp (-λt)

Середній час роботи елемента при постійній інтенсивності (небезпеці) відмови:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

При короткочасній роботі надійність визначається:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Іноді надійність підлягає нормальному закону розподілу:

Розділ 2. Елементи теорії масового обслуговування - student2.ru .

Наши рекомендации